• Notícies d'interès

 Notícies destacades

  Maig 2017

Creix un 14% els projectes de Cooperació i Educació per a la Justícia Global presentats a la convocatòria del 2017

  • S’han presentat un total de 241 projectes de cooperació en la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament que per segon cop s’ha fet de manera completament telemática.
  • S’ha publicat al BOPB la relació de projectes admesos (221) i dels que no s’han admès  per incompliment de requisits (20). 
  • Disminueix notablement el percentatge de projectes no admesos, que passa del 19% de l’any passat al 8%. 
  • Un cop valorats tècnicament els projectes, la resolució de la convocatòria, amb la relació de projectes que rebran subvenció, es farà a l’estiu. 
  • L’Ajuntament destinarà 6,62 milions d’euros a subvencionar projectes de Cooperació i Educació per a la Justícia Global. 
  • La reorientació cap a un model de cooperació de banda ampla, basada en la cerca d’un rol globalment responsable per a la ciutat de Barcelona, es consolida. Gairebé la meitat dels projectes són d’educació i incidència per a la justícia global.

Un total de 241 projectes s’han presentat a la convocatòria per a la concessió de subvencions a les entitats dedicades a l’àmbit de la justícia global i la cooperació internacional de l’any 2017, amb un import reservat de 6.620.000 euros. Això representa un augment del 14,2 % del nombre de projectes presentats respecte al 2016, quan se’n van presentar 211. La resolució de la convocatòria, amb la relació de projectes que rebran subvenció, es farà a l’estiu.  

Es tracta de la segona vegada que la convocatòria de subvencions s’ha fet de manera completament telemàtica, amb l’objectiu d’agilitar els tràmits i racionalitzar el nombre de documents a presentar, que s’ha reduït substancialment. Avui s’ha fet pública al BOPB la resolució de les sol·licituds admeses i no admeses a tràmit. D’aquesta manera, tal com ja va succeir l’any passat, les entitats no han d’esperar a la resolució provisional d’atorgament i denegació de subvenció per a saber si el seu projecte ha estat o no admès a tràmit, i tenen temps de planificar-se, tal com  el propi sector demana. Com a novetat, enguany també s’han publicat les sol·licituds admeses. L’any passat, d’acord amb el que estableixen les Bases de la convocatòria, es van publicar només les no admeses. El fet de publicar també les sol·licituds admeses és una millora en termes de seguretat jurídica, ja que esvaeix els possibles dubtes de l’entitat sobre si la seva sol·licitud ha estat finalment admesa.

De 241 projectes presentats telemàticament, no s’han admès 20 per incompliment de requisits administratius, això representa un 8,20% del total de projectes presentats. L’any passat, el percentatge va ser del 19,9%. Aquesta important disminució es deu en gran part a les millores introduïdes en els formularis econòmics de sol·licitud, que enguany incorporaven el càlcul automàtic dels percentatges d’import sol·licitat i aportació pròpia de l’entitat que cal respectar per no incomplir les Bases.   

La convocatòria manté els tres programes dels darrers anys, que des de l’any passat es denominen: Cooperació per a la Justícia Global; Cooperació per a la Justícia Global a Ciutats Específiques (centrada en reforçar els governs locals de les ciutats sòcies en el desplegament de les polítiques municipals); i Educació per a la Justícia Global

Dels 241 projectes que s’han presentat en total,  96 corresponen al Programa de Cooperació per a la Justícia Global, 30, al Programa de Cooperació a Ciutats Específiques i 115 al Programa d’Educació per a la Justícia Global.

El canvi de l’orientació de la política de cooperació iniciat cap un model de cooperació de banda ampla, orientada a fer de Barcelona una ciutat globalment responsable, es consolida. La proporció de projectes presentats al Programa d’Educació per a la Justícia Global es manté en  xifres similars a les de l’any anterior. Aquest any representa el 47,72% del total de projectes presentats.

El pressupost previst per a aquest any és de 6,62 milions d’euros per a subvencionar projectes de Cooperació i Educació per a la Justícia Global (4.820.000 EUR a càrrec de pressupost 2017 i 1.800.000 EUR a càrrec de pressupost 2018, per a les segones anualitats dels projectes pluriennals), una xifra lleugerament superior a la destinada l’any passat a finançar projectes de convocatòria (6,61 milions d’euros).

La Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional, que depèn de la Primera Tinència d’Alcaldia, dedica el 65,15% del seu pressupost del 2017 a finançar projectes de convocatòries públiques, concretament, 6.617.473,11 EUR (4.820.000 corresponen als projectes anuals i les primeres anualitats dels pluriennals de la convocatòria 2017; i 1.797.473,11 EUR, a les segones anualitats dels projectes de la convocatòria 2016).

Des de fa 3 anys la Direcció compleix amb el compromís de destinar el 0,7% a Cooperació Internacional, ja que gestiona un pressupost total corresponent al 0’7% dels ingressos propis de l’Ajuntament.

 

  Abril 2017

Missió Tècnica a Amman (Jordània)

Entre el 24 i el 27 d’abril, una delegació de l’Ajuntament de Barcelona integrada  per personal tècnic de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional i de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitats, visita Amman ( Jordània). El programa de treball de la delegació inclou reunions amb diferents representants de l’Ajuntament d’Amman, responsables de les àrees d’atenció a les persones amb discapacitats, turisme i accessibilitat i el seguiment dels projectes d’UNICEF en els que l’Ajuntament col·labora, com  el de provisió d’aigua als 35.000 refugiats sirians del Camp d’Azraq a Jordània. En aquesta missió participen també representants del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

  Abril 2017

Espots cooperació - Espai Jove Garcilaso

El Districte de Sant Andreu, juntament amb el Consell de Solidaritat i Cooperació Internacional, els equipaments, les entitats i els centres educatius del Districte, organitza durant la tardor, un munt d’activitats al voltant de la solidaritat.

Una d'elles és la creació d'una sèrie d'espots per sensibilitzar la ciutadania sobre temàtiques diverses. La passada edició del 2016 es va centrar en el tema dels conflictes internacionals i hi van participar grups de joves de l’INS Príncep de Viana, INS Joan Fuster, INS Comas i Solà i La Sala de l'Espai Jove Garcilaso .

En aquest enllaç podeu veure els espots resultants que han treballat aquests grups i els voluntaris i les voluntàries del projecte audiovisual de l'Espai Jove Garcilaso.