Esteu aquí

Les normes de participació canvien, també a Sant Andreu

dimarts, octubre 10, 2017 - 10:44

El Ple de Barcelona aprova el nou Reglament de participació ciutadana, que permet al veïnat incrementar la seva participació en la vida política de la ciutat.

El conjunt de veïns i veïnes de Sant Andreu és, des de l’aprovació de les normes, un actor més decisiu en la governament de la ciutat. L’aprovació de les Normes reguladores de participació ciutadana genera espais on la ciutadania pugui promoure, debatre i coproduir les polítiques municipals, i es converteix així en l’eix central dels processos de presa de decisions de l’Ajuntament, per una democràcia més forta.

Al mes de maig se celebrarà la primera multiconsulta de Barcelona, en la qual les veïnes i els veïns podran votar, de manera presencial o digital, en les consultes proposades per la mateixa ciutadania o el Govern al llarg de l’any. La votació durarà una setmana, es farà anualment i podran participar-hi les persones de més de 16 anys inscrites en el padró municipal.

Les noves vies de participació volen impulsar la intervenció de la ciutadania i donar-li mitjans perquè s’expressi. Aquests mitjans s’especifiquen en la promoció d’iniciatives ciutadanes, una eina que, mitjançant la recollida de signatures, facilita que l’Ajuntament dugui a terme una actuació d’interès general i que sigui de la seva competència. Una vegada assolit el nombre de signatures necessàries, es podran incorporar punts a tractar en l’ordre del dia dels consells municipals o de districte, així com impulsar processos participatius o consultes ciutadanes, entre altres. Per exemple, per promoure una consulta al districte, caldran 3.500 signatures; per impulsar un procés participatiu o la creació d’un òrgan de participació, 2.200; per posar en marxa una audiència pública de districte, 1.500 i per introduir un punt a l’ordre del dia del plenari, 700 signatures.

També podem fer notar que el reglament detalla també el funcionament dels consells de barri i les seves comissions de seguiment. Aquests òrgans es podran convocar si ho demanen un 1% dels veïns, que equival a un mínim de 25 en el cas del barri de Baró de Viver i un màxim de 450  en el cas del barri St. Andreu.

Les noves vies de participació volen impulsar la intervenció de la ciutadania i donar-li mitjans perquè s’expressi. Aquests mitjans s’especifiquen en la promoció d’iniciatives ciutadanes, una eina que, mitjançant la recollida de signatures, facilita que l’Ajuntament dugui a terme una actuació d’interès general i que sigui de la seva competència. Una vegada assolit el nombre de signatures necessàries, es podran incorporar punts a tractar en l’ordre del dia dels consells municipals o de districte, així com impulsar processos participatius o consultes ciutadanes, entre altres.

La millora dels canals de participació els fa més accessibles, oberts i transparents, i es fomenta l’ús de mitjans presencials i digitals per ampliar el nombre de participants, així com la seva diversitat a fi d’adaptar-se a la pluralitat que caracteritza la ciutat.

Amb l’aprovació del Reglament de participació s’ha estrenat el web barcelona.cat/participaciociutadana, per facilitar informació, difondre les activitats participatives de la ciutat, les jornades i els recursos, entre altres.