Òrgans de govern

Els districtes són els òrgans territorials per desconcentrar la gestió i descentralitzar la participació ciutadana, i per aplicar una política municipal orientada a corregir els desequilibris i representar els interessos dels diversos barris i zones del municipi.

El Consell de Districte és l'òrgan de representació i participació col·lectiva del districte que està format pel president o la presidenta del Consell, dinou consellers i conselleres, el regidor o la regidora de Districte i els regidors i les regidores adscrits. Es reuneix en sessió ordinària cada dos mesos. Totes les sessions del Consell són públiques. La ciutadania pot participar sobre els punts de l'ordre del dia, sempre que ho sol·liciti per escrit al registre municipal 24 hores abans de l’inici de la sessió, detallant el tema sobre el qual volen preguntar.

El president o la presidenta del Consell del Districte és nomenat per l'alcalde entre els regidors i les regidores a proposta del Consell del Districte. Només pot exercir el dret a vot en cas d'empat.

El regidor o la regidora de Districte és el o la cap executiu del Districte, dirigeix l'administració i el personal, inspecciona obres i serveis del districte i en defineix l'organització, vetlla per la protecció ciutadana al districte, atén la direcció dels serveis municipals del districte, assegura la relació entre el Districte i els diferents sectors de l'administració municipal, executa els acords dels òrgans col·legiats del Districte, fomenta les relacions de l'Ajuntament amb el moviment ciutadà del districte i informa de l'activitat municipal.

La Junta de Portaveus està formada pel regidor o la regidora del Districte o pel conseller o la consellera en qui delegui i pels portaveus de cada grup polític present al Consell de Districte. Els portaveus disposen de vot ponderat. Aquesta junta ha de determinar les proposicions o les mocions presentades pels grups municipals que han d'anar al Consell de Districte.

La Comissió de Govern de Districte és l'òrgan executiu que assisteix el regidor o la regidora del Districte. Està formada pel regidor o la regidora del Districte i cinc consellers i conselleres. Es reuneix una vegada al mes de manera ordinària.