Esteu aquí

A l’estiu, avancem en la urbanització de Sant Martí

dj., 03/08/2017 - 13:13

 

Les diferents obres engegades permetran incrementar la seguretat i la comoditat de la ciutadania, així com dotar el districte de nous espais d’ús públic.

Les obres més rellevants d’aquest estiu són els enderrocs de l’església de Sant Bernat Calbó i de la Subestació d’Endesa al carrer Castella, a més de la creació de nous carrils bici.

En alguns casos, aquestes tasques comporten afectacions al trànsit i a la via pública.

Consulteu el detall de cada actuació. Agraïm la vostra col·laboració.

 

Enderroc de l’església de Sant Bernat Calbó

Durant el mes d’agost, s’enderrocarà l’església que hi ha ubicada als números 3 i 5 de la plaça Bernat Calbó, al barri del Poblenou, amb la intenció que el solar quedi totalment buit.

L’enderroc de l’església ve motivat perquè l’edifici presenta greus deficiències estructurals. Un cop culminada l’obra, el solar se cedirà al Consorci d’Educació de Barcelona per a l’ampliació de l’Escola La Mar Bella.

Després de l’enderroc, es realitzarà una nova distribució de l’espai públic, una actuació que serà consensuada amb el veïnat a través d’un procés participatiu.

 

Enderroc de la subestació d’Endesa al carrer Castella

Endesa ha iniciat les tasques de desmantellament de la subestació del Poblenou, ubicada al carrer Castella número 5 (davant del Parc de Bombers), amb l’objectiu de retornar aquest terreny al districte de Sant Martí.

L’actuació és fruit d’un acord signat amb l’Ajuntament de Barcelona, el mes de març del 2015, per donar resposta a una vella reivindicació veïnal. El pacte establia els detalls de l’expropiació del solar on ja s’està retirant l’equipament per fer-ne un ús públic.

Des del Districte, s’ha iniciat un procés de participació ciutadana per decidir els usos i el disseny que se li vol donar al nou espai, destinat a zona verda.

La subestació, que es va construir al voltant del 1920 (llavors, sota el nom Subestació Sant Martí), havia arribat a abastir fins a 10.900 clients abans de la seva desconnexió.

 

Carril bicicleta als carrers Sardenya i Ramon Trias Farga

L’actuació comença al carrer Sardenya, al tram entre el c. Provença i l’av. Meridiana, planificat fins al 6 d’octubre del 2017.

En el tram entre el c. València i l’av. Meridiana, es configura un carril bici al costat Besòs d’amplada variable d’entre 2,30 i 2,90 m. La franja lliure de separació serà de 0,3 a 0,7 m; el carril de serveis, d’1,8 m per aparcament, contenidors i bicing. El carril de circulació tindrà una mida d’entre 2,4 i 2,55 m i el carril al costat Llobregat, d’entre 2,6 i 2,8 m.

Les actuacions a realitzar consisteixen a: reposar la rigola, substituir les reixes del costat Besòs, instal·lar la senyalització horitzontal, eliminar la pintura existent, pintar els nous carrils i pavimentar l’àmbit del carril bicicleta.

En aquells trams en què l’actual carril de serveis passi a ser carril bus, es comprovarà l’estat del paviment i la possible interferència de l’arbrat en el gàlib.

 

Reurbanització del carrer Joncar, entre la rambla del Poblenou i el carrer Marià Aguiló

Les obres de reurbanització d’aquest tram del c. Joncar han patit un retard a causa de la dificultat d’excavació dels terrenys sorrencs. Actualment, ja s’ha finalitzat la construcció dels búnquers de recollida pneumàtica, que eren la fase més crítica de l’obra.

Durant els treballs, no hi haurà restriccions de trànsit ni d’accés als establiments i habitatges de la zona afectada.

La finalització d’aquesta reurbanització està prevista per mitjans del mes d’octubre.

 

Reurbanització del carrer Almogàvers, entre els carrers Llacuna i Roc Boronat

Aquest tram està situat a la Superilla del Poblenou i formava part del projecte de reurbanització del carrer Pere IV, però finalment es va escindir.

Aquest tram de carrer es convertirà en una plataforma única que incorpora zones d’estada, grans parterres amb vegetació, una zona de jocs infantils i nou arbrat. També es renova el mobiliari urbà i l’enllumenat amb tecnologia LED i es millora el sistema de recollida d’aigües.

Es tallarà el trànsit entre els carrers Llacuna i Roc Boronat, deixant accés a l’aparcament de “l’edifici blau” del costat muntanya, i accés a l’interior d’illa sota “l’edifici blau”. L’actuació no afectarà els carrers transversals.

Durant aquest estiu, es treballarà sobre el costat mar, deixant un pas de 2 m per la vorera muntanya.

La finalització de les obres està prevista pel desembre del 2017.

 

Urbanització del carrer Marroc, entre els carrers Josep Pla i Puigcerdà

Es presenten els treballs d’urbanització de l’interior d’illa a la projecció del carrer Marroc, entre Josep Pla i Puigcerdà. Actualment no té accés ni per vehicles ni per a vianants.

Per minimitzar les afectacions a les voreres de Josep Pla i de Puigcerdà, els responsables de les obres analitzaran i programaran els treballs per mantenir el pas de vianants el màxim temps possible.

Els treballs que afecten aquestes voreres són: la connexió del nou col·lector als extrems del carrer, l’execució de la canalització de Districlima al nou carrer Marroc (sense connectar els extrems) i la connexió a l’alineació de la vorada dels dos carrers.

L’actuació contempla la plantació d’arbrat, nou enllumenat, la instal·lació de semàfors als dos encreuaments i la posada en marxa de la xarxa de recollida pneumàtica.

Després de l’acta de replanteig, realitzada el passat 17 de juliol, s’estan fent cales a l’interior de l’àmbit, sense afectar voreres ni calçada. Es preveu finalitzar l’obra el 17 de gener del 2018.

 

Obres del col·lector de la Rambla Prim

Es presenta la segona fase del desviament de trànsit de la rambla Prim necessari per a l’execució del nou col·lector. Els traçats proposats es mantindran fins al 31 de desembre del 2017, aproximadament.

En l’actualitat, el trànsit provinent de la rambla Prim muntanya arriba a la rotonda del carrer Santander per la calçada Besòs. El desviament proposat anul·la la rotonda, creant una intersecció (cruïlla). La rambla Prim costat muntanya arriba a la rotonda amb dos carrils (de 3,50 m cadascun) sentit mar i sentit muntanya. Els dos carrils descendents giren cap a la dreta a l’altura del carrer Cantàbria: un segueix pel carrer Cantàbria i l’altre gira a l’esquerra cap a la calçada Llobregat de la rambla Prim mar.

La calçada Besòs de la rambla Prim costat mar arriba a la cruïlla amb un carril que pot continuar recte per rambla Prim o girar a la dreta cap al carrer Santander. La programació semafòrica de la cruïlla està acordada amb Mobilitat.

El trasplantament de l’arbrat es coordinarà amb Espai Verds. La retirada d’arbres que afectin la circulació després de la implantació es farà en horari nocturn mantenint un carril de circulació. Es procedirà de la mateixa manera amb la retirada de bàculs d’enllumenat.

La tanca tipus Rivisa de la zona d’obres de la rambla Prim ha de permetre l’accés i operativitat de la parada de bus existent. El pas de vianants desplaçat de rambla Prim-Cantàbria (costat Llobregat) serà adaptat.

 

Instal·lació de gespa artificial al camp de rugbi de la Mar Bella

Es requereix habilitar un accés per als camions i vehicles d’obra durant la fase de moviment de terres. L’accés dels vehicles es realitzarà pel vial exclusiu de serveis, situat al costat Llobregat de la pista, donat que la pista està situada a uns 3,5 metres per sota del nivell de l’av. del Litoral.

Es col·locarà una tanca tipus Rivisa al costat Besòs del camí, a l’àrea on aquest camí connecta amb el parc per monopatins existent a la zona.