Esteu aquí

Pla d’educació per a l’èxit escolar 2014-2016

Introducció

L’èxit escolar ha esdevingut, els darrers anys, un objectiu prioritari dels sistemes educatius europeus. Tothom està d’acord que, en la línia dels plantejaments de la Unió Europea en educació i formació, cal assolir millors resultats escolars i incrementar el nivell formatiu dels ciutadans i les ciutadanes. La millora de l’èxit escolar, a més d’incrementar les oportunitats de l’alumnat perquè permet la seva continuïtat en els ensenyaments postobligatoris, és l’indicador més objectiu de la millora dels centres i de la competència professional del professorat.

El Consorci d’Educació i el districte de Sant Martí es comprometen a aconseguir incrementar, curs rere curs, el nombre de graduats en educació secundària i el percentatge dels alumnes que continuen els estudis en ensenyaments postobligatoris, per tal de reduir tant com sigui possible l’abandonament prematur. Per aquest motiu, els darrers cursos el Consorci ha impulsat actuacions dirigides a l’èxit escolar, en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, a través dels districtes i de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB).

Aquestes actuacions impliquen també la Inspecció i, especialment, els centres i el professorat, perquè el més important perquè els alumnes obtinguin bons resultats és la seva feina diària, en la qual han de mantenir sempre un alt nivell d’exigència, sovint en situacions d’alta complexitat, de vegades en contextos socials desafavorits, i han de saber respondre a necessitats molt diverses treballant en equip i aprofitant les possibilitats que ofereix l’autonomia de centre.

Es tracta que el compromís institucional i l’actuació dels centres es complementin per tal que el conjunt dels recursos disponibles en l’àmbit educatiu es posin al servei de la millora dels resultats dels alumnes.

A la ciutat de Barcelona, el nombre de graduats en educació secundària se situa molt per sobre del percentatge esperat per al 2018 per al conjunt de Catalunya. Tanmateix, és el resultat de situacions molt diverses, perquè les dades són notablement diferents entre els districtes i barris de la ciutat. Per aquesta raó, el Consorci es planteja l’objectiu prioritari d’aconseguir la millora general dels resultats educatius, posant un èmfasi específic en els districtes i els barris amb percentatges més baixos d’èxit, i fer-ho en condicions d’equitat.

Per aconseguir-ho, és necessari dur a terme plans de treball per a l’èxit escolar a tots els districtes de la ciutat, com a eina de col·laboració al territori, entre el Consorci d’Educació i l’Ajuntament de Barcelona. Els esmentats plans de treball per a l’èxit escolar han d’establir les prioritats en l’àmbit educatiu de cada districte, adequant a les diverses realitats territorials els objectius generals per a la ciutat, mitjançant una anàlisi compartida de les necessitats i dels recursos disponibles entre el Consorci i cada districte. Com a resultat d’aquesta anàlisi, la col·laboració al territori entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci s’ha concretat al districte de Sant Martí en un pla d’educació per al període 2014-2016 amb les actuacions i prioritats que s’indiquen més endavant, i que cada administració haurà de desenvolupar en l’exercici de les seves competències. Aquest conjunt d’accions s’encaminen fonamentalment a la millora de l’èxit escolar i impliquen els tècnics del Consorci d’Educació de Barcelona, la Inspecció educativa i els tècnics del districte i de l’IMEB.

Aquest pla d’educació ofereix dades i indicadors sobre la situació sociodemogràfica i educativa del districte de Sant Martí, i s’estructura en dos grans eixos d’actuacions: d’una banda, les actuacions als mateixos centres educatius per a la millora de l’èxit escolar, i, d’altra banda, les actuacions de l’entorn educatiu, fruit del treball i la interacció de famílies, entitats i la comunitat educativa al territori. Els mecanismes d’avaluació i seguiment permetran adaptar el pla a noves necessitats i a les modificacions que es considerin convenients, atenent els diferents agents que intervenen en l’àmbit educatiu del districte.