Esteu aquí

Pla estratègic Franja Besòs

El Districte de Sant Martí ha valorat com una de les seves prioritats, l'atenció a les persones en situació de risc social, direccionant recursos i programes cap als barris de Besòs i Maresme i Verneda-La Pau,  que conformen  la Franja Besòs Maresme.

Aquests recursos i programes són diferents als dos barris,  per les diferents realitats i també en algun cas, per la diferenciació administrativa que determina on i com es fa la aportació.

Barris del Besòs Maresme

La intervenció es porta a terme en 7 grans blocs cohesionats en diferents àmbits:

 • Pla de Barris Besòs i Maresme, amb una aportació anual de 239.000 euros compartida entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament per a programes socials.
 • Pla d'Entorn de Besòs i Maresme, amb una aportació anual de 150.000 euros compartida entre la Generalitat i l'Ajuntament per activitats de llengua i cohesió social. Actualment el Districte fa l'aportació econòmica per al manteniment de les accions del Pla.
 • Pla Comunitari de Besòs i Maresme, amb aportació anual de 67.000 euros compartida entre la Generalitat, l'Àrea de Qualitat de Vida de l'Ajuntament i el Districte de Sant Martí.
 • Convenis amb les Escoles de Besòs i Maresme amb una aportació del districte de 47.000 euros i a l'Escola La Pau amb 4.000 euros per a resoldre situacions de famílies que no poden accedir a sortides i materials complementaris.
 • Prevenció i mediació comunitària, amb educadors de carrer i mediadors d'espai públic, amb un pressupost de 80.000 euros.
 • Creació de la Taula de Serveis de Besòs i Maresme per tal de coordinador els serveis públics de Besòs i avançar en eficiència. Reuneix semestralment a tots els serveis públics i entitats del tercer sector, per tal de tenir coneixement i seguiment de les diferents intervencions de programes i entitats.

 

Barri Verneda La Pau

En aquest barri la intervenció es desenvolupa al voltant de 5 grans blocs cohesionadors en diferents àmbits:

 • Creació de la Taula d'Infància al barri de la Verneda, en col·laboració amb La Caixa Proinfància, per tal de treballar conjuntament amb Serveis Socials. Serveis Sanitaris, Serveis Educatius i el districte, un total de 50 famílies des de la perspectiva sistèmica interdisciplinar. L'aportació econòmica abasta un ampli ventall de possibilitats.
 • Intervenció de mediació a Via Trajana i impuls de la Taula de Cultura com a element cohesionador, coordinada tècnicament amb l'Ajuntament de Sant Adrià, per a fer de Via Trajana un barri amb sentit de pertinença. Remodelació de l'Espai Via Trajana.
 • Definició del projecte La Pau, Barri En Valor per tal de fer accions formatives, educatives i d'ocupació en joves i aturats de llarga durada. Implementació al setembre de 2013.
 • Ubicació del servei territorial de Barcelona Activa per a Sant Andreu i Sant Martí al Piramidon, dins l'Escola d'Adults La Pau, amb una dotació de 3 tècnics i accions professionalitzadores per a joves amb poca formació i sense sortides al mercat laboral.
 • Salut als barris, al barri de Verneda i La Pau per tal de fer un estudi i pla de prevenció i salut comunitària.
 • En base a la magnitud de les intervencions i de l'aportació del districte en aquests dos barris, s'ha creat el departament de Projectes Franja Besòs, que dirigeix, vetlla per la cohesió social i avalua l'acció de totes les administracions en aquest territori.

 

Accions puntuals:

 • Obertura al barri de la Biblioteca de l'IES Besòs. La biblioteca s'obre al barri tots els feiners a la tarda i els dissabtes al matí, horari en que no és utilitzada pels alumnes del centre.
 • Obertura de l'Espai Municipal La Vela (de 0 a 3 anys). Ubicat al Casal de Barri Besòs, és un servei d'atenció a les famílies amb nens de 0-3 anys, amb l'objectiu de donar suport i acompanyar en la criança dels infants.
 • Cursa Interescolar del Besòs. Organització d'una cursa escolar en la que participen uns 350 alumnes de les escoles del barri.
 • Projecte "Esport i Lleure Social". Projecte amb l'objectiu de desenvolupar valors com la disciplina, la solidaritat, el treball en equip i el respecte a l'altre. El districte impulsa iniciatives esportives amb la implicació d'escoles, entitats i l'empresa CET10.
 • Projecte integral per a l'èxit educatiu a la Franja Besòs. Destinat a combatre l'absentisme escolar i els mecanismes d'exclusió compensant les desigualtats, adquisició d'eines essencials de l'aprenentatge i de les actituds que permeten continuar aprenent, per arribar a l'excel·lència.