Esteu aquí

Educació

Objectius:

Incrementar el nivell de població amb estudis postobligatoris, acompanyant la transició dels joves que finalitzen l'ESO i reduint la taxa d’abandonament prematur.

 • En el marc de la comissió d’absentisme i abandonament prematur, identificar la situació dels joves que han acabat 4t d’ESO i establir el protocol de seguiment d’aquest alumnat.
 • Fer actuacions específiques en el districte, per reduir l’abandonament prematur i reconduir a programes formatius (especialment CFGM) els joves de 16 a 18 anys que han deixat el sistema educatiu, dels alumnes nascuts el 1998 que han acabat 4t d’ESO.

Impulsar actuacions per a la millora de l’atenció a la diversitat de l’alumnat de primària i secundària del districte, incidint en el seu èxit escolar.

 • Impulsar la implementació de noves estratègies organitzatives dels centres educatius per a la millora de l’atenció a la diversitat del seu alumnat, i la reincorporació i acollida de l’alumnat amb historial absentista.
 • Impulsar mesures formatives de “segona oportunitat” pels adolescents i joves en risc d’exclusió que han quedat al marge del sistema educatiu o bé que necessiten una organització diferenciada per millorar l'èxit escolar i que tingui especialment en compte el fet diferencial del col·lectiu gitano.
  • Entre d’altres mesures: portar a terme una anàlisi dels Plans d’atenció a la diversitat que actualment es desenvolupen a cada institut. Iniciar el projecte de diversificació curricular, que ofereix estades en empreses a l’alumnat de 14 a 16 anys en risc d’abandó prematur dels estudis, amb l’objectiu de treballar les competències bàsiques relacionades amb el món laboral, aprofitant les possibilitats que ofereixen els equipaments i petites empreses del districte.
 • Donar continuïtat als tallers d’Èxit 2 de diversificació curricular En el marc de la comissió de prevenció de l’absentisme escolar i l’abandonament prematur, crear una taula de treball específica amb tots els agents implicats en el territori per establir mesures de millora de l’escolarització de la població gitana del barri d’Hostafrancs, especialment en les etapes d’educació infantil i primària.

Suport i acompanyament als centres educatius en el desenvolupament dels projectes, de manera que incideixi en la millora de l’èxit educatiu de l'alumnat.

 • Impulsar i fer el seguiment de projectes singulars dels centres educatius amb especials dificultat, seguint el model Tàndem i Magnet de partenariat amb institucions culturals.
 • Avançar en la coordinació entre els centres de primària i secundària del districte i donar suport a la continuïtat dels projectes educatius en els seus itineraris. Revisió i anàlisi dels diferents projectes que es desenvolupen en els centres educatius i la continuïtat en els itineraris entre la primària i secundaria.
 • Unificar i facilitar la informació als centres, sobre els programes i recursos, suport a la tasca educativa que s'hi desenvolupa tant en l’àmbit lectiu com en el de fora de l'escola i que s’impulsen des de diferents àmbits (Consorci Educació, IMEB, districte, àrees municipals): Crear una base de dades unificada amb els programes i recursos de suport als centres educatius de les diferents administracions.
 • Continuar donant suport des del territori a les direccions en la realització d’activitats i projectes que intensifiquin la relació dels centres i els alumnes amb l’entorn.

Millorar la coordinació de l’oferta educativa complementària extraescolar, el treball d'altres serveis i entitats existents, de forma que sigui eficient, i coherent amb la tasca que desenvolupen els centres educatius.

 • Analitzar, coordinar i optimitzar l’oferta i demanda de recursos de reforç escolar per cada una de les zones del districte i unificar els criteris de qualitat de l’activitat amb l’objectiu de millora de les competències bàsiques del seu alumnat.
 • Prova pilot al districte de Sants-Montjuïc sobre recursos de suport escolar: mapa de recursos i anàlisi global. Potenciar i promoure a tots els territoris del districte activitats extraescolars educatives que potenciïn la tasca formativa dels centres educatius ("Som Escola fem Esport", "Convivim esportivament", projectes "Do d’Acords",...).

Fomentar la participació de les famílies com a agents bàsics de l’èxit escolar.

 • Des del Consell Escolar Municipal del Districte, continuar donant suport a la formació de les Associacions de Mares i Pares, impulsant i promovent especialment les de nova creació.
 • Augmentar la participació de les mares i els pares de l’alumnat nouvingut en els centres escolars, mitjançant programes de formació i mediació intercultural.

Actuacions:

 • Suport al projecte Espai Deures del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta que arriba a més de 80 infants i joves de centres educatius de Sants, Hostafrancs, Sants-Badal i la Bordeta.
  • L'Espai Deures és un projecte per combatre el fracàs escolar. Una xarxa formada per voluntaris, centres educatius, entitats i professionals dóna suport a 80 alumnes de primària i secundària que necessiten un reforç en els estudis. Barri: Sants, Hostafrancs i la Bordeta.
 • Orquestra infantil i juvenil del Poble-sec: Suport del districte i de la direcció d’immigració, amb una participació de 20 alumnes de primària i secundària.
 • Ampliació de les activitats esportives dins del marc del projecte “Convivim esportivament” (actualment estan realitzant 20 activitats a la Marina, 3 al Poble-sec i 2 a Hostafrancs, amb una mitja de 10 participants per activitat).
 • Camins escolars: és una xarxa d’itineraris amables perquè els infants vagin segurs a l’escola. Actualment, 4 camins escolars al districte: Sants, la Bordeta i la Font de la Guatlla ja inaugurats i Sants-Badal en construcció, amb un total d’uns 20 centres educatius participants.
  • Altres actuacions relacionades amb camins escolars:
   • Instal·lació d’un semàfor a la plaça de Joan Peiró.
   • Instal·lació d’un semàfor al carrer de Vila i Vilà.
   • Pla d’Educació del Districte per a l’èxit escolar:
 • Patis Oberts: Obrim els patis dels centres educatius per al lleure del barri.
 • Acord per a la cessió d’uns terrenys que permetran ampliar el pati de l’escola Cavall Bernat: es modifica la tanca perimetral del recinte del centre educatiu i s’elimina un racó que hi havia a la rambla de Badal, a tocar del pas inferior de les vies del tren.

Consell Escolar Municipal de Districte:

Els consells escolars de districte actuen com a consells escolars municipals en l’àmbit del seu territori amb les competències en matèria educativa descentralitzades en els districtes municipals. Els consells escolars municipals de districte, com organismes de participació i consulta, desenvoluparan els mecanismes representatius i oberts, adients per facilitar i dinamitzar la participació de la comunitat educativa del seu àmbit territorial. Atesa la diversitat de camps d’actuació del consell, es constituiran, a proposta del mateix Consell Escolar Municipal de Districte, les comissions de treball per temes, àmbits educatius, estudis específics i/o d’àmbits territorials o qualsevol altre que es consideri adient. A Sants-Montjuïc hi ha la Comissió d’AMPA i la Comissió d’Escolarització, obertes a tota la comunitat educativa.