Esteu aquí

Més canals per enfortir la participació i la incidència política de la ciutadania

divendres, març 17, 2017 - 13:27

El nou projecte normatiu, definit de manera participativa a través de la plataforma Decidim.Barcelona, és el resultat de la feina duta a terme en el si d’un grup impulsor format per diferents forces polítiques i entitats. El seu objectiu és regular els canals de relació entre la ciutadania i l’Ajuntament de Barcelona per facilitar la participació ciutadana en els processos de presa de decisions polítiques i en el funcionament dels serveis municipals.

El tinent d’alcaldia de Drets de Ciutadania, Transparència, Participació i Esports, Jaume Asens, ha dit que aquesta revisió de les normes vigents des del 2002 respon a la voluntat d’“enfortir els mecanismes de participació i respondre a les interpel·lacions d’una ciutadania cada cop més madura i amb ganes de participar”.

La proposta de nou reglament aclareix els canals de participació, impulsa el control més directe de la ciutadania sobre l’acció dels representants polítics i incorpora mecanismes de democràcia directa per assegurar la implicació i la incidència dels ciutadans en l’agenda política.

Més democràcia directa

La iniciativa ciutadana, que és la intervenció de la ciutadania per promoure una determinada actuació d’interès general i de competència municipal, és un dels aspectes que potencia el projecte de nou reglament. En aquest sentit, s’amplien les maneres d’impulsar consultes per iniciativa ciutadana: poden ser presentades per totes les persones empadronades més grans de 16 anys, i en temes de ciutat hauran de tenir el suport d’entre 9.000 i 15.000 signatures.

D’altra banda, el Govern municipal té la voluntat de facilitar cada any una multiconsulta (previsiblement cada maig, començant el 2018), que durant tota una setmana concentrarà les consultes impulsades per iniciativa dels grups municipals o de la ciutadania i que hagi aprovat el Consell Municipal. La regidora de Participació i Districtes, Gala Pin, ha explicat que en aquestes consultes es garantirà un mínim de 30 dies de debat i es farà arribar als veïns informació sobre els temes a votar.

El nou projecte normatiu permet votar en aquestes consultes a les persones empadronades més grans de 16 anys i, a diferència de la normativa vigent, no s’exigirà un mínim de participació.

Garanties per a la fiabilitat i la transparència

Per la seva banda, el comissionat de Participació, Fernando Pindado, ha destacat que el nou reglament aposta per la hibridació entre la participació presencial i la digital a través de la plataforma Decidim.Barcelona. “S’ha treballat especialment perquè els canals de participació tinguin garanties de rigor i seguretat”, ha dit Pindado. També ha esmentat la creació dins la normativa d’una sèrie de comissions que permetin garantir la fiabilitat i transparència dels processos participatius.