Esteu aquí

Comissions consultives del Districte

Les comissions consultives de govern tenen funcions informatives, de participació ciutadana i d’assistència a la gestió de govern dels districtes. A les comissions consultives de govern es debaten els assumptes de la seva competència que figuren en l’ordre del dia de la propera sessió del Consell de Districte. També poden proposar a la Comissió de Govern del Districte temes per debatre en el Consell de Districte. Les comissions estan obertes a la ciutadania i es reuneixen de forma ordinària abans de cada Consell Plenari del Districte i, de manera extraordinària, quan les convoqui el seu president.

Les comissions consultives de govern del Districte estan integrades per un representant de cada grup municipal del Districte, que disposa de vot ponderat, i pels regidors o les regidores adscrits, amb veu i sense vot. Són presidides pel regidor del Districte, que pot delegar en els consellers o les conselleres membres de la Comissió de Govern del Districte.