Presentació

A Barcelona, ciutat mediterrània, compacta i complexa, l’espai públic és lloc de trobada i reunió. I és que els carrers, els parcs i les places del nostre entorn són espais privilegiats d’intercanvi per a la relació, la productivitat, la generació de coneixement, o el lleure.

Per aquest motiu, el programa Superilles és un projecte de ciutat adreçat a la millora de la vida de les persones a partir de la definició d’una nova unitat que fa possible noves funcionalitats a l’espai públic. Nous espais de convivència en un nou model organitzatiu del teixit urbà pensat per a la gent. Una oportunitat per afavorir la mobilitat sostenible, la productivitat, el verd i la biodiversitat, i els espais d’estada pel vianant. Aquest és el repte: com millorar al nostre barri el dia a dia de la gent, fent barris productius, inclusius i a velocitat humana. 

En aquest sentit, els carrers tranquils de les superilles donen peu a imaginar un espai públic diferent, amb menys sorolls, més verd, accessible i agradable per passejar a peu o en bicicleta;  per jugar o per practicar esport, amb nous espais de trobada i opcions d’organitzar activitats a l’aire lliure.

En diferents àmbits dels districtes de Sant Martí, de l'Eixample i de Gràcia està previst desenvolupar el model de Superilles, amb l'elaboració d'un projecte global per a cada zona en què es treballi conjuntament amb el territori. De la mateixa manera, es vol iniciar el desplegament de superilles a nivell de barri, i els nous àmbits locals previstos són a part del barri de Sant Gervasi - La Bonanova (districte de Sarrià - Sant Gervasi), al barri d'Horta (districte d'Horta - Guinardó), al barri de Sant Andreu (districte de Sant Andreu) i al barri de la Prosperitat (districte de Nou Barris). Les noves zones se sumarien a les superilles iniciades a l’anterior programa, que se situen al Poblenou, a l’Antiga i la Nova Esquerra de l’Eixample, a Sants i Hostafrancs i a la Maternitat i Sant Ramon.

El projecte està impulsat per l'Ajuntament de Barcelona.

Mesura de Govern "Omplim de vida els carrers"-Implantació de les Superilles (2016)

Mapa

Proposta Superilles PMU 2013-2018

Proposta orientativa de Superilles. Aquesta proposta pot ser modificada en el moment de la seva implantació final.
Font: Pla de Mobilita Urbana de Barcelona 2013-2018. BCNecologia.

Què és una superilla?

És una unitat urbana més gran que una illa de cases però més petita que un barri, amb carrers pacificats. Les superilles ens brinden l’oportunitat de repensar i regenerar Barcelona, posant en pràctica iniciatives que voldríem per tota la ciutat.

Els objectius són pacificar espais i alliberar el trànsit de pas a determinades vies, per tal d’humanitzar-les i guanyar-les per l’activitat ciutadana. El model Superilles organitza la ciutat de manera que el vianant és qui té la prioritat real, seguit de la bicicleta i el transport públic. D’aquesta forma, el carrer recupera altres funcions, que no només són la de servir als desplaçaments.

El programa Superilles basa principalment les seves directrius i criteris en diferents plans i compromisos sectorials municipals (Compromís de Barcelona pel Clima, Pla de mobilitat Urbana, Pla del Verd i la Biodiversitat, etc.), creant sinergies, coordinant-los transversalment entre ells i donant-los visió de canvi global per tal de desenvolupar les seves línies estratègiques.

La manera d'aconseguir-ho es definirà en un procés participatiu entre veïns i veïnes, les entitats que s’hi vulguin implicar i l’Ajuntament de Barcelona.

L’extensió de les Superilles a la trama Cerdà i nous àmbits

La voluntat del Govern municipal és implantar les Superilles a tota la ciutat, i per fer-ho inclourà dues escales d’intervenció: actuacions a nivell de districte i a nivell de barri. Així, l’Ajuntament
de Barcelona es fixa l’objectiu d’iniciar el desplegament de les Superilles a la major part de la trama Cerdà, estenent aquest model al districte de l’Eixample, al districte de Sant Martí i al districte de Gràcia. Aquestes actuacions permetran incidir de manera significativa sobre l`àmbit central de la capital catalana recuperant part del seu espai públic pels ciutadans i guanyant una ciutat per viure-hi amb qualitat de vida. En aquests tres espais es dissenyarà un projecte global per cada àmbit, que es treballarà conjuntament amb el territori.
-Eixample
-Sant Martí
-Gràcia (Barri del Camp d’en Grassot)

També s’iniciarà el desplegament de Superilles d’àmbit local als districtes. La selecció de cada àrea i de les actuacions a desenvolupar serà ratificada pel procés de participació de cada zona. Entre els espais on es vol treballar s’hi inclouen:

Àmbits locals ja previstos a l’anterior Programa Superilles 2011-2015.
-La Maternitat-Sant Ramón, a les Corts.
-Sants-Hostafrancs, a Sants-Montjuic.

Nous àmbits locals.
-Part del barri de Sant Gervasi, a Sarrià-Sant Gervasi.
-Barri d’Horta, a Horta-Guinardó.
-Barri de Sant Andreu, a Sant Andreu.
-Barri de Prosperitat, a Nou Barris.