Increment gradual d’algunes pensions de viduïtat fins al 60% sobre la base reguladora, prèvia sol·licitud

Gent gran. L’increment és gradual fins al gener de 2019 i beneficia persones de 65 anys o més amb la pensió de viduïtat com a font d’ingressos principal

El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social aplica des de fa uns mesos una reforma del sistema de prestacions de viduïtat que té per objectius millorar la situació del col·lectiu de pensionistes sense ingressos addicionals i actuar contra la bretxa de gènere en les pensions. Per això, les beneficiàries d’aquesta reforma són les persones vídues de 65 anys o més que tenen la pensió de viduïtat com a font d’ingressos principal.

La reforma consisteix en un augment gradual de 4 punts sobre el còmput actual, de manera que les pensions beneficiàries s’incrementen fins al 60% sobre la base reguladora. L’increment màxim del 60% s’aplica a partir de gener del 2019.

Poden acollir-se a aquesta reforma les persones que reben pensió de viduïtat i que compleixen aquests requisits:

  • Tenir 65 anys o més.
  • No tenir dret a cap altra pensió pública espanyola o estrangera.
  • No percebre ingressos per la realització de treball per compte propi o aliè.
  • No percebre rendiments de capital ni d’activitats econòmiques o guanys patrimonials que, d’acord amb el concepte establert per a aquestes rendes en l’IRPF, superin en còmput anual el límit d’ingressos establert per llei.

Les persones que compleixen aquests requisits i vulguin beneficiar-se de la reforma l’han de sol·licitar a través de les entitats gestores de la Seguretat Social.

 

 

More info