Recursos

En aquest apartat hi trobareu informació de diferents recursos disponibles sobre gestió de temps, organització horària o portals que recullen publicacions sobre la gestió del temps de treball, familiar, personal i social d'arreu del món.

Autor: Matriu.
Edita: Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)
Temes: Economia Feminista - Economia de les Cures- Usos del Temps- Associacionisme.

Guia realitzada a partir del finançament del premi 1% del CNJC. L’objectiu de la guia és reflexionar i introduir la perspectiva de l’economia feminista de ruptura, i facilitar recursos per aplicar estratègies de cura als col·lectius. Està dirigida a entitats i grups d’activistes amb interès d’iniciar una reflexió conjunta sobre com introduir les cures i la mirada de l’economia feminista dins del seu funcionament.

S’estructura en 3 apartats:
1. Introducció teòrica a l’economia feminista
2. Estratègies de cura al col·lectiu: mecanismes concrets per aplicar la cura als col·lectius
3. Proposta d’activitats.

Idioma: Anglès  
Temes:  Cures-Conciliació-Igualtat-Treball-Economia 
L’Institut d’Investigació en Economia Política (Political Economy Research Institue) compta amb un programa específic sobre Gènere i Treballs de Cures on es poden consultar estudis i articles que visibilitzen les contribucions del treball de cures al desenvolupament econòmic i les seves implicacions en les desigualtats entre homes i dones. 

Eina per a la participació en un estudi sobre com afecta el nostre cronotip a la salut i a la qualitat de vida. Cada participant rep un document amb consells per ajustar el seu cronotip als horaris socials estàndards.

Àmbit : Navarra 
Tema : Conciliació - Flexibilitat - Horaris 
Promouen les polítiques de conciliació a la seva àrea d'influència establint convenis amb el govern flora. La web recull recursos, propostes de formació i noticies

Idioma: Castellà 
Àmbit: Espanya 
Temes: Conciliació - Igualtat - Usos del temps 
El portal digital de notícies sobre recursos humans a les empreses disposa d'una secció especial dedicada a la conciliació i l'ús del temps.

Àmbit: Europa 
Temes: Conciliació - Família - Igualtat - Usos del temps 
Creada el 1958, aquesta xarxa reuneix a més de 50 organitzacions familiars de tota Europa per a debatre i proposar mesures en els àmbits de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, integració de la dimensió familiar i conciliació, inclusió social i representativitat. Actualment inclou a més de 50 organitzacions. Promou Any de la Conciliació a Europa

Àmbit: Mòn 
Temes: Gestió del temps 
Autor: Rational Time, 2010 
Aplicatiu SaaS (software as a Service) via web que permet gestionar a través d'un sistema integrat tota la informació relacionada amb el calendari, l'horari i les tasques del personal.

Idioma: Castellà 
Àmbit: Espanya 
Temes: Conciliació - Igualtat - Treball - permisos - reducció de jornada - excedències 
Autor: UGT, 2013 
Resposta a les consultes més freqüents en matèria de la normativa vigent espanyola sobre permisos (maternitat, paternitat, lactància, cura), excedències i reducció de jornada vinculades a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

Idioma: Castellà 
Àmbit: Euskadi 
Temes: Horaris - Treball 
Autor: Departament d'Ocupació i Afers Socials, Govern Basc. 2010 
Manual pràctic per a la introducció d'un nou model d'horari laboral. La guia orienta a les empreses en el procés d'implantació, des del diagnòstic de partida, fins al seguiment de l'acció, i inclou qüestionaris i plantilles d'utilitat.

Àmbit: Barcelona 
Temes: Igualtat - Treball - Usos del Temps 
Xarxa dedicada a impulsar l'emprenedoria social i la Innovació social, afavorint la inserció sociolaboral de les persones en risc d'exclusió dels col·lectius més vulnerables, així com la visibilització de les bones pràctiques per part de les empreses socials i també de la RSC de les empreses mercantils.

Idioma: Castellà 
Àmbit: Món 
Temes: Treball 
Secció del web de l'Organització Internacional del Treball que inclou convenis, recomanacions i altres documents sobre regulació del temps de treball.

Idioma: Català 
Àmbit: Catalunya 
Temes: Conciliació - Igualtat - Treball 
Autor: Generalitat de Catalunya, 2012 
Espai web de referència de la Generalitat de Catalunya sobre la igualtat i l'organització del temps de treball, que ofereix informació, formació, assessorament i recursos.

Idioma: català 
Àmbit: Catalunya 
Temes: Conciliació - Treball 
Autor: Diputació de Barcelona, 2009 
Selecció de prop de 70 mesures d'èxit vinculades a la gestió i distribució del temps de treball que actualment estan duent a terme empreses i organitzacions d'arreu del territori català. Cada pràctica inclou una relació dels principals beneficis que, segons els responsables, ha generat la implementació d'aquestes mesures.

Àmbit: Catalunya 
Tema: horaris 
La plataforma vol impulsar el canvi del fus horari per tal de fer possible una racionalització dels horaris que afavoreixi la conciliació de la vida personal i laboral, prenent el factor temps com a variable rellevant en la recerca del creixement i el benestar.

Document per a la gestió del temps de treball, dissenyat en blocs mensuals que mantenen sempre actualitzat el còmput anual. Útil també per a famílies o estudiants

Àmbit: Canadà
Tema: Conciliació - Gent Gran - Usos del temps
Grup d'investigació format per Universitats i organs regionals del Quebec, centrats en l'envelliment actiu, l'us del temps i la prolongació de la carrera professional.

Idioma: Català
Ambit: Mòn
Temes: Gestió del Temps
Conferència del filòsof i escriptor alemany en la que reflexiona sobre el temps amb una aproximació històrica econòmica i política.

​​​​​​​IdiomaAnglès

Ambit: Mòn
Temes: Gestió del Temps
Programa de gestió de reunions. Quan un usuari proposa una data de trobada el sistema genera una url que pot ser enviada a les persones que es volen convocar, en el moment en que tots els convocats han marcat la seva resposta, el sistema genera un missatge amb la proposta més acceptada.

Àmbit: Món
Tema: Usos del temps
El centre per a la Investigació de l'ús del Temps organitza cursos, trobades i estudis al voltant de l'ús social del temps i la seva evolució. Des d'aquest portal es pot accedir a estudis, webs, bibliografies i altres recursos de països com Bèlgica, Austràlia, el Japó o els Estats Units.

Àmbit: Món
Temes: Usos del Temps
IATUR vol ser un fòrum de trobada per a investigadors, universitats i oficines estadístiques nacionals que estudien l'ús del temps. En formen part membres de 40 països que es reuneixen en un congres anual. La seva pàgina web conté bibliografia i contactes a centres de recerca. Publica el butlletí electrònic elJTUR, un referent internacional que publica periòdicament estudis que aporten base teòrica a l'explicació de l'ús del temps individual i l'analisi de les polítiques econòmiques i socials.

Àmbit: Espanya 
Temes: Horaris 
La Comissió Nacional per a l'Harmonització dels Horaris és una associació que treballa per la racionalització dels horaris laborals amb l'objectiu de conciliar vida familiar y personal, augmentar la productivitat de les empreses y millorar la qualitat de vida de les persones. Celebren anualment congressos i conferències i publiquen una revista digital que tracta sobre l'ús del temps i els horaris laborals.