Recursos

En aquest apartat hi trobareu informació de diferents recursos disponibles sobre gestió de temps, organització horària o portals que recullen publicacions sobre la gestió del temps de treball, familiar, personal i social d'arreu del món.

Informe "Treballadores de la llar: un cas evident de discriminació indirecta"

Autor: Fundación Alternativas. Arantxa Zaguirre.
Temes: Economia Feminista - Economia de les Cures, Treball de llar.

El document confirma una realitat sovint invisibilitzada: la desprotecció que pateixen les treballadores de la llar al voltant dels seus drets laborals i la precarització del sector. La legislació vigent fa que les treballadores no disposin d'accés a cap prestació o subsidi per desocupació, cotitzin poc, puguin ser acomiadades sense causa i no disposin d'una protecció especial en cas de quedar-se embarassades.

Guia "Yo trabajo 24/7 para trabajadoras del hogar"

Autor: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ISTAS de Comissions Obreres, Centro Boliviano Catalan i Mujeres Migrantes diversas.
Temes: Economia Feminista - Economia de les Cures, Treball de llar.

Document adreçat a persones contractades de serveis de la llar i les cures. El fulletó recull les reflexions d'un grup de treballadores de la llar sobre el seu propi treball, que es caracteritza per l'absència de drets, per la manca de reconeixement i valoració, i per l'existència de discriminació i fins i tot assetjament laboral i sexual.

Guia "Condiciones de trabajo y riesgos de las actividades en el hogar"

Autor: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ISTAS de Comissions Obreres, Centro Boliviano Catalan i Mujeres Migrantes diversas.
Temes: Economia Feminista - Economia de les Cures, Treball de llar.

Document adreçat a persones contractants de serveis de la llar i les cures. El fulletó vol donar recursos, consells i informació a les persones responsables de la contractació per tal que garanteixin unes condicions de feina segures a les persones treballadores al voltant de temàtiques diverses com els productes de neteja, les condicions laborals o els equips i eines de treball, entre altres.

Autor: Matriu.
Edita: Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)
Temes: Economia Feminista - Economia de les Cures- Usos del Temps- Associacionisme.

Guia realitzada a partir del finançament del premi 1% del CNJC. L’objectiu de la guia és reflexionar i introduir la perspectiva de l’economia feminista de ruptura, i facilitar recursos per aplicar estratègies de cura als col·lectius. Està dirigida a entitats i grups d’activistes amb interès d’iniciar una reflexió conjunta sobre com introduir les cures i la mirada de l’economia feminista dins del seu funcionament.

S’estructura en 3 apartats:
1. Introducció teòrica a l’economia feminista
2. Estratègies de cura al col·lectiu: mecanismes concrets per aplicar la cura als col·lectius
3. Proposta d’activitats.

Idioma: Anglès  
Temes:  Cures-Conciliació-Igualtat-Treball-Economia 
L’Institut d’Investigació en Economia Política (Political Economy Research Institue) compta amb un programa específic sobre Gènere i Treballs de Cures on es poden consultar estudis i articles que visibilitzen les contribucions del treball de cures al desenvolupament econòmic i les seves implicacions en les desigualtats entre homes i dones. 

Eina per a la participació en un estudi sobre com afecta el nostre cronotip a la salut i a la qualitat de vida. Cada participant rep un document amb consells per ajustar el seu cronotip als horaris socials estàndards.

Àmbit : Navarra 
Tema : Conciliació - Flexibilitat - Horaris 
Promouen les polítiques de conciliació a la seva àrea d'influència establint convenis amb el govern flora. La web recull recursos, propostes de formació i noticies

Idioma: Castellà 
Àmbit: Espanya 
Temes: Conciliació - Igualtat - Usos del temps 
El portal digital de notícies sobre recursos humans a les empreses disposa d'una secció especial dedicada a la conciliació i l'ús del temps.

Àmbit: Europa 
Temes: Conciliació - Família - Igualtat - Usos del temps 
Creada el 1958, aquesta xarxa reuneix a més de 50 organitzacions familiars de tota Europa per a debatre i proposar mesures en els àmbits de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, integració de la dimensió familiar i conciliació, inclusió social i representativitat. Actualment inclou a més de 50 organitzacions. Promou Any de la Conciliació a Europa

Àmbit: Mòn 
Temes: Gestió del temps 
Autor: Rational Time, 2010 
Aplicatiu SaaS (software as a Service) via web que permet gestionar a través d'un sistema integrat tota la informació relacionada amb el calendari, l'horari i les tasques del personal.

Idioma: Castellà 
Àmbit: Espanya 
Temes: Conciliació - Igualtat - Treball - permisos - reducció de jornada - excedències 
Autor: UGT, 2013 
Resposta a les consultes més freqüents en matèria de la normativa vigent espanyola sobre permisos (maternitat, paternitat, lactància, cura), excedències i reducció de jornada vinculades a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

Idioma: Castellà 
Àmbit: Euskadi 
Temes: Horaris - Treball 
Autor: Departament d'Ocupació i Afers Socials, Govern Basc. 2010 
Manual pràctic per a la introducció d'un nou model d'horari laboral. La guia orienta a les empreses en el procés d'implantació, des del diagnòstic de partida, fins al seguiment de l'acció, i inclou qüestionaris i plantilles d'utilitat.

Àmbit: Barcelona 
Temes: Igualtat - Treball - Usos del Temps 
Xarxa dedicada a impulsar l'emprenedoria social i la Innovació social, afavorint la inserció sociolaboral de les persones en risc d'exclusió dels col·lectius més vulnerables, així com la visibilització de les bones pràctiques per part de les empreses socials i també de la RSC de les empreses mercantils.

Idioma: Castellà 
Àmbit: Món 
Temes: Treball 
Secció del web de l'Organització Internacional del Treball que inclou convenis, recomanacions i altres documents sobre regulació del temps de treball.

Idioma: Català 
Àmbit: Catalunya 
Temes: Conciliació - Igualtat - Treball 
Autor: Generalitat de Catalunya, 2012 
Espai web de referència de la Generalitat de Catalunya sobre la igualtat i l'organització del temps de treball, que ofereix informació, formació, assessorament i recursos.

Idioma: català 
Àmbit: Catalunya 
Temes: Conciliació - Treball 
Autor: Diputació de Barcelona, 2009 
Selecció de prop de 70 mesures d'èxit vinculades a la gestió i distribució del temps de treball que actualment estan duent a terme empreses i organitzacions d'arreu del territori català. Cada pràctica inclou una relació dels principals beneficis que, segons els responsables, ha generat la implementació d'aquestes mesures.

Àmbit: Catalunya 
Tema: horaris 
La plataforma vol impulsar el canvi del fus horari per tal de fer possible una racionalització dels horaris que afavoreixi la conciliació de la vida personal i laboral, prenent el factor temps com a variable rellevant en la recerca del creixement i el benestar.

Document per a la gestió del temps de treball, dissenyat en blocs mensuals que mantenen sempre actualitzat el còmput anual. Útil també per a famílies o estudiants

Àmbit: Canadà
Tema: Conciliació - Gent Gran - Usos del temps
Grup d'investigació format per Universitats i organs regionals del Quebec, centrats en l'envelliment actiu, l'us del temps i la prolongació de la carrera professional.

Idioma: Català
Ambit: Mòn
Temes: Gestió del Temps
Conferència del filòsof i escriptor alemany en la que reflexiona sobre el temps amb una aproximació històrica econòmica i política.

​​​​​​​IdiomaAnglès

Ambit: Mòn
Temes: Gestió del Temps
Programa de gestió de reunions. Quan un usuari proposa una data de trobada el sistema genera una url que pot ser enviada a les persones que es volen convocar, en el moment en que tots els convocats han marcat la seva resposta, el sistema genera un missatge amb la proposta més acceptada.

Àmbit: Món
Tema: Usos del temps
El centre per a la Investigació de l'ús del Temps organitza cursos, trobades i estudis al voltant de l'ús social del temps i la seva evolució. Des d'aquest portal es pot accedir a estudis, webs, bibliografies i altres recursos de països com Bèlgica, Austràlia, el Japó o els Estats Units.

Àmbit: Món
Temes: Usos del Temps
IATUR vol ser un fòrum de trobada per a investigadors, universitats i oficines estadístiques nacionals que estudien l'ús del temps. En formen part membres de 40 països que es reuneixen en un congres anual. La seva pàgina web conté bibliografia i contactes a centres de recerca. Publica el butlletí electrònic elJTUR, un referent internacional que publica periòdicament estudis que aporten base teòrica a l'explicació de l'ús del temps individual i l'analisi de les polítiques econòmiques i socials.

Àmbit: Espanya 
Temes: Horaris 
La Comissió Nacional per a l'Harmonització dels Horaris és una associació que treballa per la racionalització dels horaris laborals amb l'objectiu de conciliar vida familiar y personal, augmentar la productivitat de les empreses y millorar la qualitat de vida de les persones. Celebren anualment congressos i conferències i publiquen una revista digital que tracta sobre l'ús del temps i els horaris laborals.