El Programa de Temps i d'Economia de les Cures renova la seva web. No deixeu de visitar-la!

La nova pàgina web s'estructura entorn de 6 grans eixos o seccions que s'aniran actualitzant periòdicament. L'Ajuntament es proposa visualitzar les polítiques del temps i la cura en tots els seus àmbits i fer-la corresponsable així com cercar solucions que millorin la qualitat de vida de les persones. Al Laboratori del temps trobareu una de recursos tant per les persones interessades en les polítiques de temps i economia de cures com per aquelles persones que vulguin començar a ampliar coneixement.

L’Ajuntament de Barcelona entén la gestió del temps com un dret de la ciutadania i per aquest motiu promou canvis en l’organització social que tenen com a objectiu satisfer les necessitats de la gestió temporal de la vida quotidiana, a millorar les condicions laborals del sector econòmic de les cures i a polititzar la cura i fer-la objecte d’intervenció pública i d’acció social i econòmica.

Per tal de donar a conèixer el Programa de Temps i d’Economia de les Cures la nova pàgina web actualitza la seva imatge i s’estructura al voltant de 6 grans eixos o seccions que s’aniran actualitzant periòdicament:

A l’apartat ‘Qui som’ trobareu una breu introducció, presentació i conceptualització del Programa de Temps i d’Economia de les Cures acompanyat dels objectius i el pla de treball.

Sota l’etiqueta ‘Al barri’ s’agrupen aquelles iniciatives comunitàries que contribueixen a la democratització de la cura i que es van desenvolupant en coordinació amb els districtes de la ciutat. Temps per tu, Dedeuauna  i Temps educatiu compartit són programes que es van iniciar en el marc del Programa de Temps, i que ara se sumen a d’altres que ja són visibles a Barcelona com els horaris extensos en equipaments com les biblioteques o els poliesportius, serveis com els patis oberts o els camins escolars o el carril bici, entre d’altres.

L’Ajuntament de Barcelona considera que cal avançar per a la democratització de la cura desenvolupant una sèrie d’actuacions específiques adreçades al mercat de treball per tal de construir un nou model de temps de treball que reverteixi en la millora de la qualitat de vida. En l’apartat ‘A la feina’ trobareu informació relacionada amb la Xarxa d’Empreses compromeses amb facilitar una millor gestió del temps, el Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps i el recull d’accions que s’estan duent a terme per a impulsar l’economia de les cures.

A la secció ‘Temps per compartir’ es reuneixen les iniciatives cíviques sorgides del moviment veïnal i que contribueixen a la transformació de la societat en camps com la gestió del temps i el reforç dels vincles entre les persones (bancs del temps, xarxes d’intercanvi de coneixements, mercats d’intercanvi i altres iniciatives de consum col·laboratiu).
També trobareu alguns recursos municipals que poden contribuir a potenciar i estendre aquestes iniciatives cíviques a la nostra ciutat.

Tal com s’intueix, a ‘Informació i recursos’, es recull informació respecte a la participació en xarxes, organització i/o assistència a jornades i congressos. També hi haurà un apartat fix que aglutina la informació relacionada amb la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat.

Finalment, el ‘Laboratori del temps’ es manté com una espai que recull recursos per a totes aquelles persones que estan interessades en les polítiques de temps i de l’economia de les cures. Es diferencia, d’una banda, la informació sobre les polítiques desenvolupades per administracions públiques a diferents indrets de Catalunya, Europa i la resta del Món; i de l’altra les publicacions impulsades per les universitats i grups de recerca i que aporten una visió sobre la realitat actual o les planificacions en la matèria.

A més a més, el subapartat Biblioteca, aglutina una col·lecció de documents divulgatius, textos narratius i pel·lícules que conviden a la reflexió i reflecteixen les pràctiques i percepcions socials respecte als usos dels temps i la gestió de les cures.

Amb la renovació de la web es pretén estructurar i presentar la informació de manera atractiva facilitant el seu accés per tal de contribuir a visualitzar les polítiques de temps i la cura en tots els seus àmbit, no deixeu de visitar-la!.