Bústia ètica i de bon govern

La Bústia ètica i de bon govern és un canal segur de participació electrònica per donar a conèixer qualsevol acció o omissió contrària als principis de bon govern, una eina per reforçar la integritat en la gestió pública.

Inclou mecanismes per garantir la confidencialitat de totes les informacions i ofereix un espai de comunicació segur per mantenir el contacte amb l'òrgan gestor i saber l'estat de tramitació. Es vol afavorir que qualsevol persona o servidor públic pugui facilitar informació, sense patir represàlies.

Es tracta d’un mitjà de prevenció i resolució de conflictes que preserva la identitat de la persona que fa la comunicació i també incorpora eines per garantir els drets de les persones a les quals s'atribueix una conducta que no s'ajusta a les regles ètiques.

La Bústia ètica i de bon govern és el canal prioritari d’admissió de comunicacions relacionades amb males pràctiques a l’Ajuntament de Barcelona i els seus ens dependents, sens perjudici d'admetre les comunicacions per altres canals o de manera presencial a les oficines d’atenció ciutadana (OAC). En aquests casos, però, no es pot garantir la confidencialitat de les comunicacions.

Un cop presentada la comunicació i admesa a tràmit es comproven els fets, mitjançant tasques d'investigació i, si escau, es formulen recomanacions amb mesures de millora en la gestió pública, o es proposa a l'òrgan competent iniciar expedients administratius per restaurar la legalitat alterada, l'adopció de mesures sancionadores o disciplinàries o la comunicació a la Fiscalia de les conductes que puguin resultar constitutives d'il·lícit penal.

La Bústia ètica i de bon govern es posarà en funcionament un cop implantats els requeriments tècnics necessaris per garantir la confidencialitat i la comunicació segura.

Tramitació de les normes reguladores de la Bústia ètica i de bon govern: aprovació inicial

Les normes reguladores van ser aprovades inicialment per la Comissió de Govern en sessió de 26 de novembre de 2015.

Tramitació de les normes reguladores de la Bústia ètica i de bon govern: informació pública

La Comissió de Govern va acordar sotmetre les normes reguladores a informació pública durant el termini d'un mes, en què s'han pogut presentar al·legacions, que han estat objecte de valoració.

Tramitació de les normes reguladores de la Bústia ètica i de bon govern: aprovació definitiva

La Comissió de Govern, en sessió de 6 d'octubre de 2016, va resoldre les al·legacions formulades a l'aprovació inicial i va aprovar definitivament les normes reguladores.

Tramitació de les normes reguladores de la Bústia ètica i de bon govern: publicació en el BOPB

Les normes reguladores de la Bústia ètica i de bon govern van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) el 16 de gener de 2017. Aquesta disposició general va entrar en vigor a partir de l'endemà de publicar-se al BOPB.