Tramitació del Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona, compromès amb l’adopció de mesures que millorin la confiança de totes les persones vers les institucions i els seus representants, vetlla per garantir la integritat institucional, l’accés a la informació pública i el retiment de comptes.

Amb aquest objectiu, l’Ajuntament proposa aprovar el Codi ètic i de conducta, que té naturalesa de disposició normativa de caràcter general, en compliment del mandat que determina l'article 55.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

El codi recull els principis ètics i els valors de bona governança que han d'informar tota actuació municipal. També regula les normes de conducta que necessàriament han d’observar les persones per a les quals és d’aplicació, especialment les relatives als conflictes d’interessos. El codi determina els mecanismes i procediments per garantir-ne l'efectivitat, avaluació i impuls.

Aquest codi, a proposta de la Comissió de Govern, es tramita d'acord amb el procediment normatiu dels articles 108 i 114 del Reglament orgànic municipal, i l'aprova el Plenari del Consell Municipal, en exercici de les atribucions previstes a l'article 11.1.b) i e) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona.

Projecte de Codi de conducta aprovat per la Comissió de Govern

El Codi de conducta és una iniciativa normativa exercida per la Comissió de Govern. En aquest cas, l'avantprojecte del codi s'ha presentat als grups municipals amb la voluntat de cercar un acord ampli i incorporar les seves aportacions i propostes abans que la Comissió de Govern aprovi el projecte normatiu.

Després que la Comissió de Govern aprova el projecte normatiu, els grups municipals que no han presentat el projecte o no han donat la seva conformitat poden presentar esmenes, en un termini de quinze dies.

Aprovació inicial del projecte de Codi ètic i de conducta

El projecte de Codi ètic i de conducta va ser aprovat inicialment per la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, en sessió de data 22 de març de 2017.

Informació pública

La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció va acordar sotmetre el codi aprovat inicialment a informació pública durant el termini de trenta dies, en què es podran presentar al·legacions, que seran objecte de valoració.

Aprovació definitiva

Incorporades, si escau, les al·legacions, els suggeriments i les esmenes dels grups municipals presentades durant el període d'informació pública, la comissió dictaminarà la proposta d'aprovació definitiva, i el projecte se sotmetrà al Consell Plenari per a l'aprovació definitiva.