El grup Ajuntament de Barcelona

Per tal d’exercir les seves funcions amb més eficàcia i eficiència en el servei que s’ofereix als ciutadans, d’acord amb criteris d’especialització funcional i agilització de la gestió, l’Ajuntament ha creat un ventall d’entitats dependents amb personalitat jurídica pròpia: els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, i les societats mercantils municipals.

Addicionalment, l’Ajuntament, per participar en la presa de decisions en àmbits en què es pot veure afectat, o col·laborar amb altres administracions o entitats privades en àrees d’interès mutu o de competències compartides, té participació, directa o indirecta, i en proporcions diverses, en un seguit d’empreses, i està representat en diferents consorcis, fundacions i associacions.

Al mapa del grup Ajuntament de Barcelona trobareu una visió de conjunt de totes aquestes entitats, amb indicació, en el cas d’empreses, del percentatge de participació.

Organismes autònoms

Són organismes públics municipals amb personalitat jurídica pròpia i autonomia de gestió. Es regeixen pel dret administratiu i se’ls encomana, en règim de descentralització administrativa funcional, la realització d’activitats de foment, d’activitats prestacionals o la gestió de serveis públics.

Entitats públiques empresarials

Són organismes públics municipals als quals es pot encomanar la realització d'activitats, la gestió de serveis o la producció de béns d'interès públic, susceptibles de contraprestació. Es regeixen pel dret privat, excepte en el funcionament dels seus òrgans de govern, en l'exercici de les potestats administratives que tinguin atribuïdes i en els aspectes específicament regulats en la llei.

Societats mercantils municipals

Són empreses de capital íntegrament municipal. Es tracta de societats mercantils creades per l’Ajuntament i dotades d'un capital social exclusivament municipal, per a la gestió (en règim descentralitzat de dret privat) de serveis. Són societats regides íntegrament pel dret mercantil. Aquestes societats, a través de les quals l’Administració pública gestiona, així mateix, serveis públics, operen al mercat en igualtat de condicions respecte de les societats mercantils estrictament privades.

Societats mercantils amb participació majoritària

Societats mercantils on l’Ajuntament, directament o a través d’altres societats mercantils, té un percentatge del capital superior al 50%. Aquestes societats s’inclouen dins el conjunt d’entitats dependents de l’Ajuntament a l'efecte de l’aplicació de la Llei de transparència, ja que el seu pressupost consolida amb el del grup municipal.

Societats mercantils amb participació minoritària

Societats mercantils participades per l'Ajuntament, directament o a través d’altres societats mercantils, en un percentatge inferior al 50%.