Informació de rellevància jurídica

Normativa

Informació general relacionada amb ordenances de qualsevol tipus i altres normes de caràcter reglamentari aprovades per l’Ajuntament de Barcelona. També hi trobareu l’accés a la Carta municipal.

Reglaments

Disposicions de caràcter general aprovades pel Consell Municipal. Segons els seus efectes, es poden classificar en jurídics o pròpiament normatius, i administratius o d'organització de la pròpia administració.

Decrets

En aquesta secció trobareu tant resolucions de l’Alcaldia com resolucions signats per altres càrrecs en nom de l’alcalde o l'alcaldessa. Per consultar els acords dels òrgans de govern col·legiats, visiteu la secció “Actes i acords dels òrgans de govern” dins de l’àmbit “Acció de Govern”.

Directrius

Són documents que recullen les regles que han de servir de guiatge en la conducta o en l’actuació municipal. Sovint constitueixen meres recomanacions dirigides als òrgans inferiors, cas en el qual són de seguiment voluntari.

Instruccions

Ordres aprovades per un òrgan administratiu superior amb funció directiva dirigides als òrgans que en depenen jeràrquicament. Incorporen una interpretació d’una disposició legal o reglamentària que han d'utilitzar en l'exercici de les seves funcions.

Circulars

Ordres emeses pels òrgans superiors de l’Ajuntament destinades exclusivament a organitzar el funcionament dels òrgans que en depenen o a establir pautes per a la seva actuació material.

Resolucions de sentències judicials

Recull de sentències judicials que afectin l’Ajuntament de Barcelona o les seves entitats municipals .

Informes jurídics

Dictàmens elaborats pels serveis jurídics municipals en resposta a una consulta plantejada pels òrgans interns de l’Ajuntament. En aquests es presenten de manera objectiva les dades rellevants relatives a la consulta (fets o fonaments de dret), i la seva resposta jurídica.

Dictàmens dels òrgans consultius

Judicis o opinions que emeten els òrgans consultius de l’Administració sobre un tema de la seva competència.