Calendari

En aquest apartat trobaràs informació sobre el procés d’elaboració del Pla estratègic de turisme 2016-2020.

 

Documents base

(Fase prèvia)
 • Avaluació del Pla estratègic 2015
 • Bases per a un pacte local de turisme sostenible
 • Procés PAM-PAD
 • Referents de gestió i planificació 
 • Pla estratègic 2020
 • Altres processos (PEUAT, Pla de mobilitat...)
 • Missió i objectius del Pla 2020

Fase d’anàlisi i disseny

 • Dades
 • Estudis
 • Generació de coneixement
 • Reunions i entrevistes 
 • Grups de treball
 • Visió de grups polítics 

Fase de diagnosi

 • Document de diagnosi estratègica
 • Visió 2020
 • Objectius 2020

Fase de propostes

 • Programes, línies i actuacions
 • Document de programes d’actuació 2016-2020
 • Mesura de govern al Consell Plenari, març 2017

Documents i processos de gestió i planificació que han servit de base per preparar el nou Pla estratègic de turisme 2016-2020.

El procés del Pla estratègic 2016-2019 es va iniciar a finals del 2015 amb una fase preliminar de disseny, durant la qual es va dur a terme una avaluació de l’anterior Pla estratègic 2010-2015, i en què es van tenir en compte iniciatives com el Codi ètic mundial del turisme, la certificació Biosphere i el pacte local per a la gestió i promoció d’un turisme responsable i sostenible.

La fase de diagnosi, que va finalitzar al juny de 2016, i que tenia com a objectiu detectar els reptes derivats de l’activitat turística a través de diversos espais i taules de participació, com els debats del Pla d’actuació municipal (PAM), les taules tècniques municipals o els grups de treball temàtics.

La fase de propostes, que es va desenvolupar entre els mesos de juny i desembre de 2016, va servir per definir els objectius estratègics de la política municipal, debatre les propostes recollides en matèria de turisme i redactar un marc d’actuació que serveixi de guia al Govern municipal.

L’objectiu és disposar d’un document aprovat al principi de 2017.

NOVEMBRE 2015

Documents base

(Fase prèvia)
 • Avaluació del Pla estratègic 2015
 • Bases per a un pacte local de turisme sostenible
 • Procés PAM-PAD
 • Referents de gestió i planificació
 • Pla estratègic 2020
 • Altres processos (PEUAT, Pla de mobilitat...)
 • Missió i objectius del Pla 2020

Documents i processos de gestió i planificació que han servit de base per preparar el nou Pla estratègic de turisme 2016-2020.

GENER 2016

Fase d’anàlisi i disseny

 • Dades
 • Estudis
 • Generació de coneixement
 • Reunions i entrevistes
 • Grups de treball
 • Visió de grups polítics

El procés del Pla estratègic 2016-2019 es va iniciar a finals del 2015 amb una fase preliminar de disseny, durant la qual es va dur a terme una avaluació de l’anterior Pla estratègic 2010-2015, i en què es van tenir en compte iniciatives com el Codi ètic mundial del turisme, la certificació Biosphere i el pacte local per a la gestió i promoció d’un turisme responsable i sostenible.

SETEMBRE 2016

Fase de diagnosi

 • Document de diagnosi estratègica
 • Visió 2020
 • Objectius 2020

Memòria de la diagnosi

La fase de diagnosi, que s’allargarà fins al mes de juny, té com a objectiu detectar els reptes derivats de l’activitat turística a través de diversos espais i taules de participació, com els debats del Pla d’actuació municipal (PAM), les taules tècniques municipals o els grups de treball temàtics.

GENER 2017

Fase de propostes

 • Programes, línies i actuacions
 • Document de programes d’actuació 2016-2020

Document de propostes

La fase de propostes, que es desenvoluparà entre els mesos de juny i desembre del 2016, servirà per definir els objectius estratègics de la política municipal, debatre les propostes recollides en matèria de turisme i redactar un marc d’actuació que serveixi de guia al Govern municipal.