Accessibilitat Web

Esteu aquí

Discapacitat intelectual

En tenir discapacitat cognitiva trobareu més problemes o barreres a l'hora de dur a terme tasques que requereixin un esforç mental. Aquests problemes poden estar relacionats amb tasques de memorització, resolució de problemes lògics o matemàtics, comprensió literal, comprensió d'imatges, problemes d'atenció, aprenentatge, etcètera.

Les barreres d'accessibilitat d'una pàgina web poden ser provocades per diversos aspectes:

  • Un procés que es fa en diversos passos i que us ofereix poc temps per resoldre cadascuna de les tasques.
  • Contingut en moviment, parpellejos constants que no es poden aturar.
  • Insuficiència d'icones o pictogrames que ajudin a comprendre el contingut textual.
  • Existència de textos en els quals abundin termes poc usuals, de sintaxi complexa o excessivament llargs.
  • Manca d'instruccions i etiquetes clares que us guiïn a l'hora d'introduir dades en un formulari o a l'hora de fer un procés.

Les barreres relacionades amb la memòria, l'aprenentatge o la resolució de problemes lògics se solen solucionar a través de diagrames relacionals, l'ús d'un llenguatge conceptual clar i l'ús d'anotacions i recordatoris en tots els passos d'un procés, a més de descriure clarament els camps de formularis que necessitin la introducció de dades.