Accessibilitat Web

Esteu aquí

Estàndards i pautes d'accessibilitat

Per mesurar el grau d'accessibilitat d'un lloc web, les fonts de referència més utilitzades i esteses són els documents desenvolupats per la Iniciativa sobre Accessibilitat al Web (Web Accessibility Initiative, WAI), considerats estàndards internacionals d'accessibilitat web. Aquest grup de treball, que pertany al Consorci World Wide Web (W3C), ha desenvolupat una sèrie de documents de recomanacions que defineixen els criteris d'accessibilitat destinats a millorar l'accessibilitat i l'experiència d'usuari a internet.

Pel que fa al contingut web, existeixen les Pautes per a l'Accessibilitat del Contingut Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG), que consisteixen en una sèrie de pautes, tècniques i fonts destinades a avaluar i mesurar el grau d'accessibilitat del contingut web, i que en redueixen o fins i tot n'eliminen les barreres detectades.

La segona versió d'aquestes pautes (WCAG 2.0) es va publicar l'11 de desembre de 2008 amb una nova organització i estructura de document, respecte de les primeres, les 1.0. La proposta de la segona versió és un document dividit en quatre principis bàsics: perceptibilitat, operativitat, comprensió i robustesa. Cada principi conté tretze pautes que contenen criteris d'èxit avaluables amb independència de la tecnologia utilitzada, agrupats en tres nivells d'accessibilitat (A, AA i AAA), similars als nivells de prioritat de les WCAG 1.0.

Finalment, la versió actual de les pautes és la WCAG 2.1, que va ser publicada el 5 de juny de 2018, amplia les pautes i els criteris disponibles, tot mantenint la mateixa estructura de les WCAG 2.0.

Per mesurar el grau d’accessibilitat d’un lloc web, actualment s’utilitzen les pautes 2.1, que es basen en una sèrie de punts de revisió o criteris d’èxit que tenen en compte diferents nivells de compliment. A partir d’aquests, un lloc web es pot considerar que compleix amb el nivell A si compleix amb tots els punts de revisió de prioritat 1 en les WCAG 2.1; el lloc web es considera del nivell de doble A si compleix amb la prioritat 1 i 2 en les WCAG 2.1; de la mateixa manera, el lloc és de nivell AAA (triple A) si compleix amb tots els punts de revisió (prioritat 1, 2 i 3) en les WCAG 2.1 (nivells A, AA i AAA).

Actualment, a l'Estat espanyol la norma vigent que han de complir, per llei, els continguts que es presenten a través de tecnologies web, perquè hi puguin accedir el màxim nombre de persones, les persones amb discapacitat o persones d'edat avançada incloses, és el RD 1112/2018 , que és la transposició a la legislació espanyola de la UE 2016/2102 europea. Aquesta norma també es basa en els nivells A i AA de les pautes WCAG 2.1.

El compliment de les pautes WCAG 2.1 garanteix l'accessibilitat de qualsevol contingut web, independentment de la tecnologia utilitzada. Tanmateix, es poden afegir una sèrie de requisits addicionals que tenen l'objectiu de millorar l'experiència de qualsevol usuari, amb discapacitat o sense, que accedeixi a continguts web presentats a través de dispositius mòbils. L'accés a una pàgina web des d'un dispositiu mòbil, si no està adaptada per a les característiques del dispositiu, pot resultar una experiència poc gratificant i poden aparèixer noves barreres en l'accés a la informació.

A Espanya la legislació obliga l’Administració pública —i també les organitzacions que en depenen econòmicament— a fer accessibles les seves pàgines web. A més, la llei també obliga que les pàgines de les empreses que prestin serveis d’especial interès (transport, llum, gas, aigua, banca, assegurances, etc.) garanteixin l’accessibilitat als seus webs. També a les empreses de més de 100 treballadors o les que tenen un volum anual d'operacions de més de 6 milions d'euros.

El desenvolupament dels webs de barcelona.cat es basa en la consideració de la norma UNE 170002:2022, requerida pel RD 1112/2018, i de les pautes d'accessibilitat al contingut 2.1, en el nivell AA, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).