Accessibilitat Web

Esteu aquí

Estàndards i pautes d'accessibilitat

Per mesurar el grau d'accessibilitat d'un lloc web, les fonts de referència més utilitzades i esteses són els documents desenvolupats per la Iniciativa sobre Accessibilitat al Web (Web Accessibility Initiative, WAI), considerats estàndards internacionals d'accessibilitat web. Aquest grup de treball, pertanyent al Consorci World Wide Web (W3C), ha desenvolupat una sèrie de documents de recomanacions que defineixen els criteris d'accessibilitat destinats a millorar l'accessibilitat i l'experiència d'usuari a internet.

Pel que fa al contingut web existeixen les Pautes per a l'Accessibilitat del Contingut Web (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG), que consisteixen en una sèrie de pautes, tècniques i fonts destinades a avaluar i mesurar el grau d'accessibilitat del contingut web, reduint-ne o fins i tot eliminant-ne les barreres detectades.

La primera versió d'aquestes pautes es va publicar el 1999 i contenia 14 pautes bàsiques relacionades amb l'accessibilitat per a diferents tipus de continguts. Cada pauta contenia una sèrie de punts de revisió que es podien utilitzar per comprovar l'accessibilitat de les pàgines web. Al seu torn, aquests punts es van associar a tres nivells de severitat segons la gravetat de la barrera descrita en aquest punt.

La segona versió d'aquestes pautes (WCAG 2.0) es va publicar l'11 de desembre de 2008 amb una nova organització i estructura de document dividit en quatre principis bàsics: perceptibilitat, operativitat, comprensió i robustesa, dividits en 13 pautes que contenen criteris d'èxit avaluables amb independència de la tecnologia utilitzada, agrupats en tres nivells d'accessibilitat (A, AA i AAA), similars als nivells de prioritat de les WCAG 1.0.

Finalment, la versió actual de les pautes és la WCAG 2.1, que fou publicada el

Per mesurar el grau d'accessibilitat d'un lloc web, actualment, s'utilitzen les pautes 2.1 que es basen en una sèrie de punts de revisió o criteris d'èxit tenint en compte diferents nivells de compliment. A causa d'això, un lloc web es pot considerar que compleix amb el nivell A si compleix amb tots els punts de revisió de prioritat 1 en les WCAG 2.1; el lloc web es consideraria del nivell de doble A si compleix amb la prioritat 1 i 2 en les WCAG 2.1; de la mateixa manera el lloc seria de nivell AAA (triple A) si compleix amb tots els punts de revisió (prioritat 1, 2 i 3) en les WCAG 2.1 (nivells A, AA i AAA).

Actualment a l'Estat espanyol la norma vigent que han de complir, per llei, els continguts que es presenten a través de tecnologies web, perquè hi puguin accedir el nombre més gran possible de persones, les persones amb discapacitat o persones d'edat avançada incloses, és el RD 1112/2018  que és la trasposició a la legislació espanyola de la UE 2016/2102 europea. Aquesta norma també es basa en els nivells A i AA de les pautes WCAG 2.1.

El compliment de les pautes WCAG 2.1 garanteix l'accessibilitat de qualsevol contingut web, independentment de la tecnologia utilitzada. Tanmateix, es poden afegir una sèrie de requisits addicionals que tenen per objectiu millorar l'experiència de qualsevol usuari, amb discapacitat i sense, que accedeixi a continguts web presentats a través de dispositius mòbils. L'accés a una pàgina web des d'un dispositiu mòbil, si no està adaptada per a les característiques del dispositiu, pot resultar una experiència poc gratificant i poden aparèixer noves barreres en l'accés a la informació.

A Espanya hi ha legislació diversa que obliga l'Administració pública a fer accessibles les seves pàgines web, així com a les organitzacions que en depenguin econòmicament. A més, la llei ha estès l'obligació d'accessibilitat a les pàgines de les empreses que prestin serveis al públic en general, les empreses de més de 100 treballadors o les que tenen un volum anual d'operacions de més de 6 milions d'euros.