Accessibilitat Web

Esteu aquí

Glossari

En aquesta secció, a tall de glossari, se us aclareixen alguns termes sobre accessibilitat amb els quals pot ser que no estigueu familiaritzats:

Accessibilitat web:
Fer possible que qualsevol persona, amb discapacitat o necessitats especials, pugui fer ús del web.
Alternativa textual:
També s'anomena equivalent textual. A través de l'alternativa textual es transmet la mateixa informació que es mostra en un objecte visual (imatges, per exemple), perquè la informació esmentada pugui ser percebuda pels usuaris de productes de suport (també s'anomenen ajuts tècnics), casos en què no es pugui o no es vulgui carregar les imatges, motors de cerca, etcètera.
Audiodescripció:
Quan una persona no pot percebre tota la informació que transmet un audiovisual perquè la informació esmentada és visual i hi manca informació sonora o és insuficient, es necessita, mitjançant la veu, que es descriguin les parts de la informació que només es poden captar mitjançant la vista.
Compatibilitat amb l'accessibilitat
Significa que és accessible als productes de suport. D'aquesta manera, una persona, a través del programari d'ajuda que faci servir, pot interaccionar amb la funcionalitat de les pàgines i llegir-ne el contingut sense cap barrera d'accessibilitat.
Certificació de compliment:
: Quan les pàgines d'un lloc web compleixen amb totes les pautes WCAG 2.1 pot obtenir un certificat o segell de conformitat que indica el compliment esmentat.
Discapacitat:
Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS) es defineix discapacitat com tota restricció o absència (deguda a una deficiència) de la capacitat de fer una activitat en la forma o dins el marge que es considera normal per a un ésser humà.
Dispositiu:
Segons el context, es pot denominar dispositiu algun dels components d'un ordinador o, també, algun dels perifèrics i, de manera general, un dispositiu és un objecte artificial amb un mecanisme determinat.
Documents electrònics:
Són documents generats en format electrònic per una aplicació ofimàtica o digitalitzats d'un document en paper. Entre els tipus de documents electrònics més comuns hi ha els documents generats per un processador de text, els fulls de càlcul i els documents en format PDF.
Estàndard:
Un conjunt de regles normalitzades que descriuen els requisits que ha de complir un producte, procés o servei, amb l'objectiu d'establir un mecanisme base per permetre que diferents elements de maquinari o programari que l'utilitzin siguin compatibles entre si.
Fonts o tipografia:
És el model o disseny utilitzat per a un determinat caràcter (lletra) o text.
Fulls d'estil:
Fulls d'estil en cascada o cascading style sheets (CSS) són un mecanisme simple que descriu com es mostrarà un document a la pantalla, o com s'imprimirà, o fins i tot com es pronunciarà la informació present en aquest document a través d'un dispositiu de lectura. Aquesta forma de descripció d'estils ofereix als desenvolupadors el control total sobre l'estil i format dels seus documents. CSS s'utilitza per donar estil a documents HTML i XML, separant el contingut de la presentació. Els estils defineixen la forma de mostrar els elements HTML i XML.
Independència del dispositiu:
Segons el World Wide Web Consortium (W3C) la independència de dispositiu es basa principalment en la idea que independentment del dispositiu o dispositius utilitzats per accedir a la informació, aquesta estarà sempre disponible i accessible per als usuaris, és a dir, es tracta de fer el web universal i accessible per a qualsevol persona, en qualsevol lloc, en qualsevol moment i utilitzant qualsevol dispositiu, i evitar la fragmentació del web en espais accessibles només per a dispositius concrets. L'objectiu principal és millorar l'experiència dels usuaris i alhora reduir costos en desenvolupar estàndards que permetin accedir a aquesta informació des de qualsevol dispositiu. Per exemple, una pàgina web la funcionalitat de la qual és independent del dispositiu d'entrada garanteix que la interacció no dependrà exclusivament de l'ús del ratolí.
Interfície d'usuari:
És el mitjà d'interacció o comunicació entre un usuari i el dispositiu que estigui fent servir (un PC, un portàtil, un mòbil, un televisor, etcètera). Exemples d'interfícies poden ser un teclat, una pantalla, un ratolí...
Lector de pantalla:
És un programa que llegeix als usuaris, mitjançant una síntesi de veu, el contingut de la pantalla. Els lectors de pantalla els utilitzen, sobretot, persones cegues. Els lectors de pantalla normalment només poden llegir text (o alternatives textuals d'objectes gràfics) a la pantalla.
Magnificador de pantalla:
Programes desenvolupats perquè les persones amb baixa visió o resta visual puguin veure el contingut que apareix a la pantalla d'un ordinador d'una manera ampliada.
MWI:
Iniciativa del web mòbil (sigles en anglès de mobile web initiative). Iniciativa del W3C l'objectiu principal de la qual és millorar l'experiència d'usuari en l'accés al web des d'un dispositiu mòbil. Algunes de les recomanacions tècniques de la MWI són les Mobile Web Best Practices.
Navegador:
També anomenat en anglès web browser. És el programa d'ordinador que permet interpretar i presentar la informació en llenguatge HTML.
Nivell dobleA o nivell AA:
És el nivell de les pautes d'accessibilitat al contingut del web (WCAG 2.0), que per llei actualment ha de complir un lloc web pertanyent a una administració pública de l'Estat espanyol. Les pautes WCAG 2.0 recullen tres nivells d'accessibilitat:
Nivell A:
És un requeriment bàsic per a alguns grups d'usuaris. El seu incompliment impediria l'accés a la informació d'algunes persones.
Nivell AA:
El seu objectiu és eliminar importants barreres d'accés. El seu incompliment podria dificultar a algunes persones l'accés a la informació.
Nivell AAA:
Millora l'accessibilitat, però el seu incompliment no impediria que els usuaris poguessin accedir a la informació.
Objectes de programació d'altres tecnologies:
Les pàgines web cada vegada requereixen més dinamisme i més interacció. De vegades, per aconseguir-ho, els desenvolupadors inclouen un codi de programació dins el mateix codi de la pàgina (per exemple, JavaScript) o objectes dissenyats en altres tecnologies, com pot ser Flash.
Pautes MWBP:
Són les bones pràctiques del web mòbil (sigles en anglès de Mobile Web Best Practices), en la seva versió 1, i expliquen com fer que l'accés als continguts de web des d'un dispositiu mòbil sigui una experiència d'usuari gratificant.
Pautes WCAG 2.0:
Són les pautes d'accessibilitat al contingut del web (sigles en anglès de Web Content Accessibility Guidelines), en la seva versió 2.0, i expliquen com fer accessibles els continguts del web a persones amb algun tipus de discapacitat.
PDF accessibles:
Que els documents electrònics en format PDF puguin ser utilitzats per qualsevol usuari, independentment de les seves necessitats especials, sense cap barrera o limitació.
Persones amb discapacitat:
Segons la Convenció internacional de drets de les persones amb discapacitat, s’hi inclouen les que tenen deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials a llarg termini que, en interactuar amb diverses barreres, poden impedir la seva participació plena i efectiva en la societat, en igualtat de condicions amb les altres.
Productes de suport
També anomenats ajuts tècnics. Programes (programari) i aparells (maquinari) que han estat dissenyats específicament per ajudar les persones amb discapacitat en el desenvolupament de les activitats diàries, per exemple, cadires de rodes, màquines lectores, dispositius per agafar-se, i d'altres.
Reconeixedor de veu:
Programa que s'utilitza com a interfície entre humà i màquina, que converteix l'entrada de dades per veu en dades recognoscibles per l'ordinador, d'aquesta manera una persona pot interactuar amb l'ordinador o un altre dispositiu a través de la veu.
Lloc web:
És un conjunt de pàgines comunes (dins un mateix domini, subdomini o directori d'internet) adaptades per al web, al qual s'accedeix a través d'un navegador d'internet.
Smartphone:
Els telèfons intel•ligents o smartphones permeten als usuaris triar les aplicacions que volen instal•lar i utilitzar. Això significa que els usuaris poden personalitzar la gamma d'aplicacions als seus telèfons intel•ligents per adaptar-les a les seves necessitats i gustos. En aquest sentit, un telèfon intel•ligent és un telèfon mòbil que incorpora característiques, fins fa poc, pròpies d'un ordinador personal.
Subtítol:
Text que apareix sobreimprès en els vídeos i que correspon a la transcripció del text de la informació transmesa de manera parlada.
TIC:
Tecnologies de la informació i la comunicació.
Vídeos accesibles:
Són continguts audiovisuals amb alternatives per garantir l'accés als continguts esmentats a qualsevol usuari amb discapacitat sensorial (visual o auditiva). Per a això poden necessitar incloure audiodescripcions, subtítols, transcripcions textuals o llengua de signes.
W3C:
Són les sigles en anglès de World Wide Web Consortium. Es defineix com una comunitat internacional que desenvolupa estàndards (especificacions tècniques i directrius) que serveixen com a referència per construir un web accessible, interoperable i eficient, en el qual es puguin desenvolupar aplicacions web cada vegada més robustes.
WAI:
Són les sigles en anglès del grup de treball Web Accesibility Initiative del W3C, responsable del desenvolupament d'estàndards internacionals d'accessibilitat web com ara les pautes d'accessibilitat al contingut del web (WCAG), i que guien la creació de pàgines web accessibles.
En aquest enllaç trobareu un glossari més extens relacionat amb les directrius d’accessibilitat web.