Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)

Definició 

A Barcelona, els Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) coordinen actuacions assistencials i preventives adreçades a infants fins a 6 anys que presenten algun trastorn en el desenvolupament o es troben en situació de risc de patir-lo. La intenció és eliminar o disminuir els seus efectes, si és possible, mitjançant un tractament adequat que ha de facilitar a l'infant la millora del desenvolupament i les seves relacions familiars, fins i tot en els casos de més greu afectació.

Els professionals del centre realitzen una tasca interdisciplinària que incideix simultàniament sobre els àmbits sanitari, social i educatiu, i va dirigida als infants i al seu entorn familiar i social. Aquesta diversitat permet atendre qualsevol tipus de trastorn i aconseguir un abordatge global de les necessitats de l'infant i la seva família.

Els CDIAP realitzen les següents funcions:

 • Avaluació global de la problemàtica de l'infant i la seva família.
 • Informació, orientació, suport i assessorament a la família.
 • Atenció terapèutica a l'infant de forma individualitzada.
 • Orientació i suport a les escoles d'educació infantil.
 • Seguiment de l'evolució de l'infant.
 • Col·laboració en els programes de prevenció i detecció.
 • Tasques de recerca, docència i formació.
 • Els CDIAP poden ser públics o privats. A Barcelona existeix una xarxa de CDIAP de diferents tipologies, entre els quals es troben dos de titularitat municipal: els Equips Interdisciplinaris per a la Petita Infància (EIPI).
 • Els EIPI es troben als districtes de Ciutat Vella i Nou Barris i estan gestionats de manera directa per l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona. Són públics i gratuïts
 • Els EIPI atenen infants fins a sis anys amb trastorns en el desenvolupament que poden ser d'origen biològic, mental, psicològic o social. La formació dels professionals dels EIPI és diversa: tots tenen formació en desenvolupament infantil i diferents especialitzacions (fisioteràpia, logopèdia, treball social, psicologia clínica i neuropediatria).

Requisits

 • Per accedir al servei, cal que l'infant sigui menor de sis anys i tingui trastorns en el desenvolupament o risc de patir-los: infants que presenten malformacions conegudes, defectes congènits, lesions cerebrals de qualsevol origen i altres anomalies, infants que no arriben a un desenvolupament adequat a la seva edat i, per tant, necessiten una atenció per aconseguir-lo, i també infants en condicions normals no necessitarien aquesta atenció però que, atenent el medi familiar i social en què viuen, podrien necessitar-la.

Tràmits

 • Es pot accedir directament, contactant amb el CDIAP que presta el servei a la zona de residència de la família, o arribar-hi a través d'algun altre dispositiu assistencial d'atenció a la infància.

Observacions

Existeix una línia d'ajuts de la Generalitat de Catalunya dintre del programa PUA per als desplaçaments per a atenció precoç destinats aquelles famílies que hagin de desplaçar el nen o la nena per rebre el servei d’atenció precoç a un altre municipi i tinguin greus dificultats per utilitzar els mitjans de transport ordinaris, o dins el mateix municipi quan es tracti d’infants que depenen de forma continuada d’aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals. Consulteu la informació a l'enllaç adjunt.