Targeta sanitària "Cuida'm"

Definició 

És una targeta sanitària que identifica aquelles persones que per les seves característiques clíniques necessiten un conjunt d'actuacions diferenciades en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris.

És un element identificador que facilita una atenció més personalitzada perquè distingeix les  persones que pertanyen a col·lectius amb malalties que comporten limitacions relacionals, les quals per les seves característiques clíniques específiques necessiten un conjunt d'actuacions diferenciades i l'acompanyament d'un cuidador en els seus contactes assistencials.

Requisits 

D'acord amb el corresponent procediment establert pel CatSalut, poden disposar inicialment de la targeta les persones amb les següents patologies o diagnòstics:

  • Demència (amb un nivell d'afectació cognitiu moderat)
  • Discapacitat intel·lectual greu i profunda
  • Discapacitat intel·lectual lleu o moderada amb trastorns de conducta.
  • Trastorns de l'espectre autista.
  • Dany cerebral
Tràmits 
  • La sol·licitud de la nova targeta Cuida'm l'ha de fer el metge o metgessa del pacient, el qual la sol·licita ja sigui a petició pròpia o des seu representant o tutor. En tot cas, sempre es tindrà en compte l'opinió del metge. Un cop duta a terme la sol·licitud, el CatSalut en farà la tramitació i la lliurarà al pacient o representants o tutors.
Observacions 

La targeta Cuida'm no comporta cap modificació en relació amb el reconeixement del dret a l'atenció sanitària a càrrec del CatSalut, ni respecte el nivell de cobertura. És a dir, no atorga cap dret addicional, però permet una atenció més accessible i adaptada a les necessitats de certs col·lectius.