Targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda

Definició 

Targeta personal i intransferible, vàlida a tota la Unió Europea, amb dues modalitats:

 • Targeta d'aparcament individual (titular conductor o no conductor), que a Catalunya permet:
  • Sol·licitar reserves d'aparcament individuals.
  • Estacionar a les reserves públiques per a persones amb discapacitat.
  • Estacionar sense limitació horària a les àrees verds i blaves i zones de càrrega i descàrrega.
  • Estacionar i circular per les àrees de vianants
  • Estacionar el temps necessari a qualsevol lloc si no s'impedeix la circulació de vehicles o vianants.
 • Targeta d'aparcament de transport col·lectiu per a persones amb discapacitat, que a Catalunya permet estacionar el temps necessari a qualsevol lloc si no s'impedeix la circulació de vehicles o vianants.
Requisits 
 • Titular conductor: viure a Barcelona i posseir el certificat de discapacitat amb barem de mobilitat reduïda que acrediti dificultats de mobilitat o d'ús del transport públic.
 • Titular no conductor: viure a Barcelona i  1) Persones majors de 3 anys que superen el barem de mobilitat reduïda, 2) Persones majors de tres anys que disposin als dos ulls d’una agudesa visual igual o inferior a 0,1 obtinguda amb la millor correcció òptica possible, o un camp visual reduït de 10 graus o menys,  3) Infants menors de tres anys que depenen d’aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals de manera continuada
 • Per al transport col·lectiu: el vehicle ha d'estar destinat al transport col·lectiu de persones amb discapacitat.
Tràmits 

Les sol·licituds, renovacions per caducitat i duplicats per pèrdua o robatori es poden fer per internet al web de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona o presencialment a qualsevol OAC, amb la següent documentació:

 • Sol·licitud per a titulars no conductors
 • Full normalitzat de sol·licitud de la targeta.
 • Dues fotografies en color, tipus carnet, del titular de la targeta
 • Original i fotocòpia del Document d'Identificació Personal
 • Original i fotocòpia de la Targeta Acreditativa de la Discapacitat o del Certificat del Servei de Valoració i Orientació vigent
 • Original i fotocòpia de la documentació que acrediti la representació legal, en cas que el titular sigui menor d'edat o incapacitat i el representant no sigui el pare, la mare, o el fill/a.
 • Sol·licitud per a titulars conductors: la documentació anterior i original i fotocòpia del carnet de conduir.
 • Sol·licitud per a transport col·lectiu
 • Imprès de sol·licitud degudament omplert, per duplicat.
 • Declaració jurada de l’entitat, on es digui que aquest vehicle concret (marca, model, número de matricula) es dedica exclusivament al transport col·lectiu de persones usuàries de l’entitat
 • Original i fotocòpia  de la fitxa tècnica del vehicle
 • Original i fotocòpia  del permís de circulació del vehicle.
 • Original i fotocòpia del DNI o del NIF del titular i del representant, així com del document acreditatiu de la representació.
 • Sol·licitud de duplicat per robatori: la mateixa documentació que a les sol·licituds, i fotocòpia de la denúncia.
 • Sol·licitud per pèrdua: la mateixa documentació que a les sol·licituds, i una declaració jurada de la pèrdua.
 • Sol·licitud per deteriorament: cal anar personalment al Servei d'Atenció al Públic de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat aportant la targeta deteriorada i 2 fotografies tipus carnet.  
 • Baixa o renúncia: cal presentar instància a qualsevol OAC informant dels motius i adjuntant la documentació que ho justifiqui si és necessari.
Observacions 
 • Està prohibit estacionar en les parades reservades a taxis, motos i altres vehicles especials (hotels, organismes oficials,...), en doble fila o sobre la vorera.
 • Les persones que disposin d'una targeta d'aparcament individual per persona amb discapacitat emesa abans del febrer del 2014, han de renovar-la a l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.