Guia de recursos

En aquesta guia trobareu informació sobre la majoria de recursos, ajuts i beneficis per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Hem volgut incloure tots aquells recursos d’utilitat per a les persones amb discapacitat, sigui quin sigui l’organisme que els ofereix, i anant més enllà de les competències municipals. De cara a ampliar la informació oferim un enllaç amb els webs del organisme competent per tal de poder assegurar que la nostra informació sempre està actualitzada.

Pel que fa als recursos i ajuts públics, facilitats per les administracions estatal, autonòmica i local, hem volgut ser exhaustius i incloure tots els recursos i serveis existents.

Cal tenir present, però, que les entitats de persones amb discapacitat constitueixen una importantíssima font de recursos per a persones amb discapacitat i les seves famílies, que aquesta guia no pot abastar. Per això, el darrer apartat de la guia conté un enllaç amb el directori d’entitats de persones amb discapacitat de Barcelona, per tal que pugueu adreçar-vos-hi directament per demanar més informació.

Per tal de facilitar la cerca, en el cas d’aquells recursos que podrien haver estat classificats en més d’un apartat hem optat per duplicar-los.

Aquesta Guia de Recursos és una actualització de la Guia d’Ajuts que durant molts anys ha format part del web Barcelona Accessible i conserva moltes de les informacions contingudes a la guia anterior. L’estructura, però, s’ha modificat per fer-la més entenedora, els continguts s’han resumit i tornat a redactar per a una millor comprensió, i s’han afegit temàtiques concretes, com els recursos relatius a turisme, que no apareixien a la guia anterior.

Estem segurs que us serà molt útil.

Principals temàtiques de la guia de recursos

Gestions bàsiques

Relació de tràmits i recursos bàsics com l’obtenció del certificat de discapacitat, la valoració de la dependència o la tramitació de diverses targetes amb beneficis associats (de transport, d’aparcament, etc.). Aquest apartat pretén ser la “porta d’entrada” a la guia amb els recursos més bàsics i sol·licitats.

Recursos per a les gestions bàsiques

Reconeixement i revisió del grau de la discapacitat

Definició 

Document administratiu que acredita legalment el grau de discapacitat i facilita l’accés a diversos drets, serveis, programes i prestacions que tenen com a objectiu compensar els desavantatges socials derivats de la discapacitat. 

Aquest document va dirigit a persones que presenten malalties congènites o adquirides que originen deficiències de caràcter previsiblement permanent i comporten una restricció o absència de la capacitat per realitzar les activitats de la vida diària. 

És un servei de la Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

Valoració de la dependència

Definició 

L'ajut a l'autonomia i a l'atenció de les persones en situació de dependència consisteix en tres tipus de prestacions econòmiques:

 • Prestació econòmica vinculada al servei. Les prestacions vinculades a un servei residencial privat (PEV) només estan contemplades per a persones valorades amb grau II i III de dependència.
 • Prestació econòmica per a la cura en l'entorn familiar i ajuda a cuidadors no professionals.
 • Prestació econòmica d'assistència personal

El sistema per a l'autonomia i l'atenció a la dependència es constitueix amb l'objectiu de promoure l'autonomia personal i garantir l'atenció i la protecció de les persones en situació de dependència. 

Una persona dependent és aquella que amb caràcter permanent per raons de l'edat, la malaltia o la discapacitat, lligades a la falta d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, precisa de l'atenció d'altres persones per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària o d'altres ajudes per a la seva autonomia personal.

 

Obtenció de la Targeta Acreditativa de la Discapacitat

Definició 

Aquesta targeta permet a les persones amb discapacitat legalment reconeguda i amb residència habitual a Catalunya acreditar de forma àgil i pràctica el seu grau de discapacitat. És un document públic, personal i intransferible, que cal acompanyar amb el DNI o NIE. És vàlida per a tot el territori de Catalunya i té un format únic per a totes les tipologies de discapacitat.

Obtenció de la Targeta d'Aparcament

Definició 

Targeta personal i intransferible, vàlida a tota la Unió Europea, amb dues modalitats:

 • Targeta d'aparcament individual (titular conductor o no conductor), que a Catalunya permet:
  • Sol·licitar reserves d'aparcament individuals.
  • Estacionar a les reserves públiques per a persones amb discapacitat.
  • Estacionar sense limitació horària a les àrees verds i blaves i zones de càrrega i descàrrega.
  • Estacionar i circular per les àrees de vianants
  • Estacionar el temps necessari a qualsevol lloc si no s'impedeix la circulació de vehicles o vianants.
 • Targeta d'aparcament de transport col·lectiu per a persones amb discapacitat, que a Catalunya permet estacionar el temps necessari a qualsevol lloc si no s'impedeix la circulació de vehicles o vianants.

Obtenció de la Targeta Blanca

Definició 

La Targeta Blanca és aquella que serveix per fer ús del del Servei Públic de Transport Especial, és a dir, viatges amb microbusos, taxis adaptats i taxis no adaptats. La targeta blanca la pot demanar qualsevol persona empadronada a Barcelona amb una discapacitat greu de mobilitat, així com els tutors/representants legals en el cas de menors d'edat a partir dels quatre anys.

La tramitació de la targeta és gratuïta i el preu del transport varia segons el servei que es demani.

 

Obtenció de la targeta sanitària “Cuida’m”

Definició 

És una targeta sanitària que identifica aquelles persones que per les seves característiques clíniques necessiten un conjunt d'actuacions diferenciades en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris.

És un element identificador que facilita una atenció més personalitzada perquè distingeix les  persones que pertanyen a col·lectius amb malalties que comporten limitacions relacionals, les quals per les seves característiques clíniques específiques necessiten un conjunt d'actuacions diferenciades i l'acompanyament d'un cuidador en els seus contactes assistencials.

Obtenció de la Targeta Rosa

Definició 

La Targeta Rosa és una targeta personal i intransferible que dóna dret a viatjar en els transports públics de forma gratuïta o a preu reduït i a obtenir descomptes i/o avantatges en diferents establiments adherits i identificats amb el distintiu ''Targeta Rosa, fes-la servir aquí'' en els àmbits de:

 • Salut: odontologia, ortopèdia, òptica, audiofonia, fisioteràpia, podologia, entre d'altres.
 • Habitatge: manteniment, adaptació de l'habitatge, equipaments de la llar, serveis jurídics, entre d'altres.
 • Cultura i lleure: cinemes i teatres, música, museus, oci en general.
 • Esports
 • Mobilitat
 • Comerç de proximitat: servei a domicili en els mercats municipals, entre d'altres.

Obtenció d'altres targetes de descompte al transport

Definició 

Existeixen diversos títols de transport que donen dret a viatjar de forma gratuïta o a preus reduïts:

Passi Metropolità d'Acompanyant de persones amb discapacitat per al transport públic de l'AMB: permet als seus posseïdors utilitzar els serveis de transport públic col·lectiu amb un acompanyant per la zona 1 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona sense que l'acompanyant hagi de pagar el viatge. Té validesa temporal i es renova periòdicament si es demostren les condicions per ser-ne beneficiari.

Targeta de pensionistes i de persones amb discapacitat i els seus acompanyants per als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya: permet a pensionistes, persones amb discapacitat i als seus acompanyants viatjar amb descompte per la xarxa ferroviària dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

Tarjeta Dorada de RENFE: permet obtenir reduccions al preu del bitllet en funció del tren i dia de la setmana. Aquestes reduccions poden arribar al 40% en AVE, mitjanes distàncies i  rodalies.

 

Cotització sense estar treballant

Definició 

Les persones amb discapacitat inscrites a les OTG que acompleixin determinats requisits poden acollir-se a un conveni especial que els permet cotitzar per jubilació, mort i supervivència (viduïtat, orfenesa) i favor familiar sense estar treballant per compte propi o aliè.

Les quantitats de cotització són les mínimes del Règim General i computen com si s'estigués en situació laboral activa. Així, en el moment de la jubilació es poden percebre les pensions vigents amb els mateixos requisits que qualsevol altra persona en actiu que hagi cotitzat.

Tramitació del DNI des del domicili

Definició 

Existeix un servei ambulant del Cos Nacional de Policia que fa les tramitacions o renovacions del DNI a domicili a totes aquelles persones amb una malaltia o discapacitat que els comporti greus problemes de mobilitat.

Suport econòmic

Relació d’ajuts econòmics facilitats a les persones amb discapacitat per les diferents administracions: subsidis, indemnitzacions, pensions, prestacions, etc. En el cas dels ajuts adreçats al conjunt de la població (pensió d’orfandat o favor de familiars) en aquesta guia només informem sobre les condicions o beneficis específics per a les persones amb discapacitat.

Recursos per al suport econòmic

Subsidi per incapacitat laboral temporal

Definició 

És un subsidi diari que cobreix la pèrdua de rendes mentre el treballador està impossibilitat temporalment per treballar i rep assistència sanitària de la Seguretat Social. Les situacions determinants d'incapacitat temporal són:

 • Les produïdes per malaltia comuna o professional i per accident, sigui o no laboral, mentre que el treballador rep assistència sanitària de la Seguretat Social i està impedit per treballar, amb una durada màxima de 12 mesos, prorrogables per sis mesos més.
 • Els períodes d'observació per malaltia professional, amb una durada màxima de 6 mesos, prorrogables per 6 mesos més.

La quantia de la prestació econòmica depèn del fet causant:

 • Malaltia comuna i accident no laboral: des del dia 4 de la baixa fins el 20, subsidi diari del 60% de la base reguladora i a partir del dia 21, el 75%.
 • Malaltia professional i accident de treball: subsidi del 75% de la base reguladora a càrrec de l'empresari, a partir del dia següent de la baixa o l'accident. A més, la dispensació de prestacions farmacèutiques és gratuïta.

Indemnització per accident o malaltia professional

Definició 

El treballador (o els seus familiars) que hagi patit lesions permanents no invalidants a conseqüència del treball realitzat per compte d'altri, té dret a una única indemnització amb les quanties determinades per la Llei General de la Seguretat Social. A Catalunya, l'avaluació sobre el barem la realitza l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM).

Prestacions per incapacitat laboral permanent

Definició 

La incapacitat laboral permanent és la situació del treballador que, després d'haver estat sotmès al tractament prescrit, presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus, susceptibles de disminuir i/o anul·lar definitivament la seva capacitat laboral. La quantia de les prestacions depèn del grau d'incapacitat:

 • Incapacitat permanent parcial: és aquella que produeix al treballador una discapacitat igual o superior al 33% en el rendiment normal per a la seva professió, però que no impedeix la realització de tasques fonamentals d'aquesta professió. La prestació econòmica consisteix en una quantia única equivalent a 24 mensualitats de la base reguladora que hagués servit per a determinar la prestació econòmica d'incapacitat temporal.
 • Incapacitat permanent total: és aquella que inhabilita al treballador per a la realització de totes les tasques fonamentals de la seva professió, encara que pot dedicar-se a una altra de diferent. La prestació econòmica consisteix en una pensió vitalícia equivalent al 55% de la base reguladora, que pot ser del 75% per a majors de 55 anys quan es presumeixi que tindran dificultats per trobar ocupació en una activitat diferent a l'habitual.
 • Incapacitat permanent absoluta per a qualsevol treball: la prestació econòmica és una pensió vitalícia equivalent al 100% de la base reguladora.
 • Gran invalidesa: és la situació del treballador que necessita assistència d'una altra persona per a realitzar els actes essencials de la vida. La prestació econòmica consisteix en una pensió vitalícia equivalent al 150% de la base reguladora (100% de la base reguladora més un 50% addicional per la necessitat de tercera persona).

Pensió d'invalidesa

Definició 

La pensió per invalidesa consisteix en una prestació econòmica individualitzada, de caràcter periòdic, a favor de persones d'entre divuit i seixanta-cinc anys afectades per una discapacitat permanent, igual o superior al 65%, de caràcter físic, psíquic o sensorial, sense recursos econòmics suficients i que no puguin acollir-se al sistema contributiu de pensions.

A més, el reconeixement del dret d'accés a una pensió no contributiva comporta l'accés a l'assistència mèdica i farmacèutica de la Seguretat Social.

 

Jubilació anticipada

Definició 

Els treballadors i treballadores amb discapacitat que acreditin un grau de discapacitat poden acollir-se a tres tipus de reducció de l'edat de jubilació en funció del seu grau de discapacitat i de determinades condicions.

Existeixen tres tipus de reducció, que es calculen en funció dels anys treballats i determinats barems, per als tres supòsits següents:

 • Grau de discapacitat igual o superior al 65%. Edat mínima de jubilació, 52 anys.
 • Grau de discapacitat igual o superior al 65% i necessitat acreditada d'una tercera persona per a la realització dels actes essencials de la vida. Edat mínima de jubilació, 52 anys.
 • Grau de discapacitat igual o superior al 45%, sempre que es tracti de discapacitats reglamentàriament determinades on hi hagi evidències que determinin una reducció de l'esperança de vida d'aquestes persones. Edat mínima de jubilació, 56 anys.

Pensió per fills amb discapacitat

Definició 

Consisteix en una assignació econòmica per cada fill menor de 18 anys, o major afectat d'una discapacitat amb un grau igual o superior al 65%, a càrrec del beneficiari, independentment de la naturalesa legal de la filiació, així com pels menors al seu càrrec en règim d'acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats d'adopció.

Pensió d’orfandat

Definició 

Les persones menors de 21 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% o majors amb incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa tenen dret a rebre una pensió permanent per la defunció d'un familiar de primer grau, sempre que no efectuïn un treball lucratiu que comporti uns ingressos superiors en el seu còmput anual al 75% del salari mínim interprofessional.

Les prestacions depenen del tipus d'orfandat:

 • Orfandat simple (mort d'un dels pares): el 20% de la base reguladora del causant per a cada orfe.
 • Orfandat absoluta (mort dels dos pares): si únicament un dels pares origina prestacions, s'incrementarà el 20% de la base reguladora per a cada orfe, amb el percentatge del 52% assenyalat per a la pensió de viduïtat, i es distribuirà entre els orfes a parts iguals. Si els dos pares originen prestacions, les prestacions seran compatibles entre si i poden arribar fins al 100% de la base reguladora de cadascun d'ells.

Els beneficiaris poden ser:

 • Els fills del causant, qualsevol que sigui la naturalesa legal de la seva filiació, així com els fills nascuts després de la defunció
 • Els fills del cònjuge que sobreviu aportats al matrimoni, si aquest s'ha celebrat 2 anys abans de la mort del causant, i haguessin depès econòmicament del causant i no tinguessin dret a cap altra pensió de la Seguretat Social.

A la data de la mort del causant, els fills han de ser majors de 18 anys i tenir reconeguda incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.

Pensió a favor de familiars

Definició 

És una prestació econòmica que beneficia als familiars d'una persona que ha mort sempre que s'acompleixin determinats requisits.

Equival al 20 % de la base reguladora del causant. Quan el beneficiari és nét o germà i a la mort del causant no queda cònjuge supervivent i no existeixen pensionistes d'orfenesa, aquest percentatge s'incrementa fins al 52 % (equivalent a la pensió de viduïtat).

Dins aquesta pensió, la incapacitat laboral tant de la persona difunta com dels beneficiaris i els seus  cònjuges és un factor a tenir en compte. Així, a més dels beneficiaris generals (consulteu el web de Seguretat Social) poden ser beneficiàries les següents persones, per ordre de preferència:

 • Els néts i germans de la persona difunta, orfes de pare i mare, majors de 18 anys en el moment de la defunció i que tinguin un grau d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.
 • Les mares i àvies de la persona difunta casades amb una persona que tingui incapacitat per treballar.
 • Els pares i avis de la persona difunta que tinguin incapacitat per treballar.
 • Els fills i germans solters, divorciats o vidus amb 45 anys o més que hagin estat encarregats de la cura de la persona difunta fins al dia de la seva mort, sempre que la persona difunta hagués estat pensionista per incapacitat en modalitat contributiva.

Renda garantida de ciutadania (RGC)

Definició 

La Renda garantida de ciutadania (RGC) és la prestació social a través de la qual s’asseguren els mínims d'una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure la seva autonomia i participació activa en la societat. Es tracta d’una prestació social de naturalesa econòmica i percepció periòdica. 

És un dret subjectiu i consta de dues prestacions econòmiques:

 • Una prestació garantida, no condicionada, subjecta als requisits que estableix la llei.
 • Una prestació complementària d'activació i inserció, condicionada al compromís d’un pla d'inclusió social o d'inserció laboral, el qual té la finalitat de superar les condicions que han portat a necessitar la prestació.

L’import màxim a percebre si es tracta d’una sola persona és de 564€ mensuals.

 

Ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’us residencial i d’habitatges a la ciutat de Barcelona

Definició 

Són subvencions adreçades a comunitats de propietaris, i a propietaris d’edificis d’habitatges d'ús residencial, per a la rehabilitació d’elements comuns amb l’objectiu de fomentar la millora del parc existent d’edificis a la ciutat de Barcelona, amb especial atenció a les obres de rehabilitació energètica.

Les obres de rehabilitació que es poden presentar a aquesta convocatòria són totes les que afecten els habitatges o els edificis, per exemple:

Rehabilitació d’interiors d’habitatges:

 • Obres per assolir l’habitabilitat.
 • Obres d’accessibilitat.
 • Obres per millorar l’estalvi energètic.
 • Obres vinculades a la eliminació de materials nocius per a la salut o d’aïllament acústic d’acord amb el mapa del soroll de Barcelona.

Reduir el consum i millorar l’eficiència energètica dels edificis amb actuacions sobre tots els elements de l’edifici o impulsant mesures actives de generació d’energia.

 • Rehabilitació amb mesures d’estalvi energètic:
 1. Actuacions per posar aïllament en tota l’envolupant de l’edifici.
 2. Instal·lació d’aigua calenta sanitària mitjançant energia solar.
 3. Posada en marxa de plaques solars obsoletes.
 4. Aigua directa sanitària.
 5. Centralització d’instal·lacions i substitució de serveis de subministrament per altres més eficients.

Reduir el consum i millorar l’eficiència energètica dels edificis amb actuacions sobre elements parcials de l’edifici.

 • Rehabilitació amb mesures parcials d’estalvi energètic:
 1. Façanes
 2. Cobertes
 3. Mitgeres i celoberts
 4. Terrats verds
 • Accessibilitat: Instal·lació d’ascensors en edificis que no en tinguin.
 • Patologies estructurals: Obres per reparar patologies estructurals en edificis. Sense límit en l’import de la subvenció.
 • Rehabilitació arquitectònica d’elements comuns.
 • Ajuts específics per subvencionar els costos de redacció de l’Informe sobre la Inspecció Tècnica d'Edificis (IITE) d’habitatges.

Ajuts PUA per a productes de suport per a persones amb discapacitat

Definició 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya convoca anualment els ajuts del Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat (PUA). Les PUA contribueixen a les despeses ocasionades per l’adquisició de productes i actuacions destinades a la promoció de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat físicapsíquica o sensorial. L’objectiu és millorar la qualitat de vida i fomentar la integració social de la persona afectada.

El conjunt de productes pels quals es pot demanar l'ajut estan relacionats amb l'autonomia i la comunicació:

 • Per l’obtenció o reconversió del permís de conduir
 • Per l’adaptació del vehicle
 • Per als desplaçaments per a atenció precoç
 • Per als desplaçaments per a ensenyament per a majors de 16 anys
 • Per a cursos d’aprenentatge de llengua de signes per a majors de 16 anys
 • Per a intèrpret i guia intèrpret a alumnat amb deficiència auditiva o auditiva i visual més grans de 16 anys que cursen ensenyament reglat post obligatori o formació ocupacional en centres autoritzats
 • Per a productes de suport per a discapacitat visual, auditiva, física, sordesa i sordceguesa

Aquests ajuts han d'estar relacionats directament amb la causa de la discapacitat per la qual ha estat reconeguda la persona beneficiària i amb la capacitat intel·lectual i/o edat de la persona beneficiària.

Quins són els requisits d’accés a les PUA?

 • Residència legal a Catalunya (durant 5 anys, i residir-hi els dos últims anys).
 • Certificat de discapacitat igual o superior al 33% (reconegut abans dels 65 anys). En tot cas, haver presentat la sol·licitud de valoració o de revisió del grau abans de la publicació d’aquesta ordre de convocatòria.
 • En el cas de tractar-se de menors d’edat, fotocopia del DNI/NIF o NIE de la persona que actua com a tutor o tutora. I en el cas de majors d’edat amb incapacitació legal, fotocopia del DNI/NIF o NIE de la persona que actua com a tutor o tutora i fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, de la sentència d’incapacitació i nomenament de tutor/a.
 • Es té en compte la situació de necessitat, a partir dels ingressos anuals nets de la persona beneficiària.

Com fer la sol·licitud?

El formulari corresponent s’ha d’enviar dins el termini de presentació de sol·licituds. La sol·licitud es pot fer:

Per a qualsevol dubte es pot trucar als telèfons 93 567 51 60 / 93 483 84 18.

Ajuts de suport a l’autonomia en la pròpia llar

Definició 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya convoca anualment els ajuts de suport a l'autonomia en la pròpia llar. Poden ser beneficiàries les persones amb discapacitat física, intel·lectual, sordceguesa o problemàtica social derivada de malaltia mental que vulguin viure soles o amb altres persones beneficiàries del programa de suport (que tinguin reconegut un grau de dependència igual o superior al grau I o una discapacitat igual o superior al 65%) i necessitin suport personal per al desenvolupament d'una vida autònoma però no els calgui la presència permanent d'una persona cuidadora.

Subvenció de pròtesis i ortesis

Definició 

El CatSalut ofereix ajuts econòmics per a l'adquisició de pròtesis i ortesis.

Les pròtesis són aquells aparells que tenen la funció de reemplaçar una part anatòmica absent de la persona.

Les ortesis són aparells aplicats a una part del cos per a suportar, immobilitzar, corregir o bé prevenir una deformitat.

Deduccions a les declaracions de Renda i Patrimoni

Definició 

Les persones amb discapacitat i els pares i mares amb fills o filles amb discapacitat que depenguin d'ells poden beneficiar-se de diverses deduccions a les declaracions de Renda i Patrimoni.

Aquestes deduccions es publiquen de manera anual a la normativa que publica l'Agència Tributària. Es pot trobar informació per Internet i a les oficines d'Hisenda.

Deduccions a l'Impost sobre Successions

Definició 

Les persones amb discapacitat reconeguda oficialment que siguin adquirents d'una herència tenen dret a una bonificació fiscal, segons el grau reconegut de discapacitat:

 • Igual o superior al 33% i fins al 64%: 275.000 €
 • Igual o superior al 65%: 650.000 €

Reducció de l'IVA per la compra d'un vehicle

Definició 

Les persones que comprin un vehicle a motor destinat a transportar habitualment una persona amb discapacitat i mobilitat reduïda, en sigui o no el conductor, tenen dret a tramitar una aplicació reduïda del IVA al 4%. També s'inclouen les cadires de rodes amb motor.

També existeix una reducció del 50% de la base imposable de l'impost per a famílies nombroses (3 o més fills, o 2 o més fills quan un d'ells sigui discapacitat). En aquest cas cal que siguin vehicles automòbils de 5 a 9 places pel seu ús exclusiu (article 66.4 de la Llei 38/1992).

En els casos de reparació de determinats vehicles, també s'aplicarà la reducció del tipus al 4% quan es tracti de la reparació de cadires de rodes i vehicles determinats (tara no superior als 350kg. i que, per la seva construcció, no puguin arribar fins als 45 km. en pla).

Bonificacions a l’Impost sobre Bens Immobles

Definició 

Els propietaris d'un habitatge que tinguin la condició de titulars de família nombrosa tenen dret a una bonificació de la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles que pot arribar fins als 90 % i pot variar en funció del nombre de fills o filles, del nivell de renda familiar o del valor cadastral de l'immoble.

Quan dins la família nombrosa existeix un o més membres amb discapacitat la bonificació s'incrementa, respectant-se el límit del 90 %.

Bonificacions a l'Impost de Circulació

Definició 

Subvenció a titulars de vehicles adaptats, i utilitzats habitualment, per al transport de persones amb discapacitat que han de pagar l'impost sobre vehicles de tracció mecànica a la ciutat de Barcelona.

Exempció de l'Impost de Circulació

Definició 

Les persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33 % poden sol·licitar l'exempció de l'impost de circulació.

Exempció de l'Impost de Matriculació

Definició 

Les persones amb discapacitat tenen dret a tramitar l'exempció de l'Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport (IEDMT) del seu vehicle.

Exempció de la taxa per censar un gos pigall

Definició 

Les persones amb discapacitat que utilitzin un gos pigall estan exemptes del pagament de la taxa municipal per la inscripció del gos al cens municipal d'animals de companyia.

Exempció i reduccions al copagament farmacèutic

Definició 

Des de l'1 de juliol de 2012 a Catalunya s'aplica un model de copagament farmacèutic que respon a les mesures aprovades pel Govern espanyol. D’acord amb els nivells de renda i amb la condició d'assegurat en actiu o pensionista de la Seguretat Social, s'estableixen uns percentatges que determinen l'aportació econòmica dels ciutadans i els seus beneficiaris sobre el preu de la recepta.

Les persones amb discapacitat, en funció de la seva condició econòmica i grau de discapacitat, poden acollir-se a l'exempció d'aquest copagament o, amb caràcter excepcional i de forma temporal, a una reducció del 10% del preu de venda de l'article, amb un límit màxim d’aportació mensual per usuari, sempre i que s'acompleixin els requisits establerts. 

Queden exempts del pagament d'aquesta aportació les persones i els seus beneficiaris que estiguin en alguna de les situacions següents:

 • Persones afectades de síndrome tòxica.
 • Persones amb discapacitat en els supòsits que preveu la seva normativa específica. Es refereix al col·lectiu de beneficiaris de les prestacions econòmiques i socials de la LISMI (Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social de les persones amb discapacitat).
 • Persones perceptores de rendes d'integració social.
 • Persones perceptores de pensions no contributives.
 • Persones en atur que han perdut el dret a percebre el subsidi d'atur, mentre continuï aquesta situació.
 • Persones que reben tractaments derivats d'accidents de treball i malaltia professional.

 

Subvenció de productes farmacèutics exclosos de la Seguretat Social

Definició 

La Direcció General de Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia ofereix un llistat actualitzat de medicaments exclosos de la prestació farmacèutica en el Sistema Nacional de Salut.

En determinats casos, i d’acord amb els requisits establerts, el CatSalut pot autoritzar excepcionalment el reintegrament de l’import de medicaments o productes sanitaris no inclosos en la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut, com els bolquers per a majors de quatre anys o els productes per a la cura de la pell.

Prestacions de suport educatiu

Definició 

Ajuts econòmics destinats a aquells alumnes d'educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior, ensenyaments artístics professionals i programes de qualificació professional inicial que tenen necessitats específiques de suport educatiu. Hi ha tres tipologies:

 • Ajuts directes per a alumnes que presenten necessitats educatives especials associades a una discapacitat o un trastorn greu de la conducta (inclosos els alumnes afectats per TDAH que necessitin atenció educativa específica).
 • Subsidis per a necessitats educatives especials associades a una discapacitat o un trastorn greu de la conducta per a famílies nombroses.
 • Ajuts per a programes específics complementaris a l'educació reglada per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals.

Prestacions de la Fundación ONCE

Definició 

La Fundació ONCE ofereix suport econòmic a iniciatives que promouen la col·laboració i la integració social de persones amb discapacitat perquè arribin a assolir uns mínims d'autonomia personal sense ajuda de terceres persones. 

L’objectiu és contribuir a difondre el concepte de "vida independent" associat al d'accessibilitat universal.

 

Productes i serveis per a l'autonomia

Relació de productes i serveis de suport per a persones amb diferents discapacitats: mobilitat reduïda, discapacitat visual, discapacitat auditiva, sordceguesa, discapacitat intel·lectual i discapacitat per trastorn mental. Aquest camp és molt ampli i, degut a la constant investigació, té un creixement continuat.En aquesta guia només oferim una primera pinzellada dels productes existents, basant-nos en la relació que la Generalitat de Catalunya ofereix en les seves convocatòries anuals d’ajuts econòmics per a productes de suport.

Recursos per productes i serveis per a l'autonomia

Productes i serveis de suport per a persones amb mobilitat reduïda

Definició 

Existeix una gran varietat de productes que permeten adaptar els habitatges, la via pública, els edificis, els comerços i els vehicles per tal de millorar el nivell de confort i funcionalitat de les persones amb mobilitat reduïda.  

Alguns d'aquests productes són els següents:

 • Per als desplaçaments pel carrer: cadires de rodes manuals i elèctriques, scooters, bicicletes adaptables a cadires de rodes...
 • Per al transport privat: existeixen diversos sistemes per a l'adaptació del vehicle que permeten a les persones amb mobilitat reduïda conduir amb les mateixes condicions que qualsevol altra persona.
 • Per als desplaçaments dintre de la llar: caminadors, grues de sostre o de bipedestació, trapezis,  taules de transferències, discos giratoris, plataformes de transferències, passamans, barres abatibles, rampes, cadires salva escales, aparells remuntadors d’escales, plataformes, automatismes de portes...
 • Per a la higiene personal: seients de dutxa o de banyera (giratori), seients elevador de banyera, taules de banyera, alces per a WC amb recolzabraços o sense, plataformes abatibles de dutxa, seients abatibles de dutxa, pintes amb mànec llarg, calçadors, aplicadors de cremes, posamitjons...
 • Per al dormitori: llits articulats, carros elevadors de llit, matalassos o sobrematalassos antiescares,  baranes de llit, respatllers de llit ajustables...
 • Per a la seguretat i ús de mecanismes i aparells: timbres, telèfons de fàcil us (amb números i timbre amplificat, inalàmbrics), comandaments a distància, adaptacions de l’ordinador...
 • Per a la comunicació: comunicadors electrònics amb veu, ordinadors personals adaptats, formes de comunicació basades en els gestos i els signes...

Banc del moviment

Definició 

Logo del Banc del Moviment

És un servei municipal que ofereix cadires de rodes, caminadors, crosses, llits articulats i altres productes de suport a persones amb discapacitat i/o dificultats de moviment, de totes les edats, residents a Barcelona.

El Banc del Moviment funciona gràcies a la solidaritat de particulars i d’entitats que donen productes per a la seva reutilització. Persones voluntàries i professionals els revisen, els homologuen i acompanyen les persones sol·licitants per asegurar-se que en fan un bon ús. Quan hi ha demanda de productes de suport no disponibles al Banc del Moviment també se’n compren de nous.

El préstec és per un període inicial de sis mesos, prorrogable en cas de necessitat. En el moment del préstec, cal deixar una fiança solidària. Cada mes, es descomptarà una part d'aquesta finança per al manteniment dels diferents productes. La part restant, és retornarada quan es torna el producte de suport.

Aquest servei municipal és en col·laboració amb les entitats Banc Solidari de Material Ortopèdic, Associació Catalana de l'Afectat d'Esclerosi Múltiple i Nexe Fundació.

Requisits 

 • Ho pot demanar qualsevol persona resident a Barcelona que necessiti un producte de suport de forma temporal.

Tràmits 

Podeu posar-vos en contacte amb el Banc del Moviment per demanar cita prèvia o atenció telemàtica: 

Per a fer la donació d'un producte de suport, podeu fer servir els mateixos dos canals de comunicació. La recollida de donacions és gratuïta a Bacelona, però també podeu entregar el producte de suport en un dels punts d'atenció del Banc del Moviment, trucant prèviament al 610223707 o enviant un missatge al correu electrònic bancdelmoviment@bcn.cat 

Productes i serveis de suport per a persones amb discapacitat visual

Definició 

Existeix una gran varietat de productes que permeten millorar la comunicació, l’accés a la informació i els desplaçaments de les persones cegues o amb discapacitat visual parcial. Alguns dels més utilitzats són els següents:

 • Per a persones cegues: ús de bastó, ús de gos pigall, materials en àudio, lectors de veu per als ordinadors, webs i documentació digital accessibles per a lectors de veu, documentació en Braille, productes audiovisuals amb audiodescripció, persones acompanyants, visites guiades i tàctils, maquetes tàctils...
 • Per a persones amb discapacitat visual parcial: material imprès amb lletra gran i ben contrastada, webs i documentació digital amb lletra gran i ben contrastada, aparells de lletra ampliada, lupes...

Productes i serveis de suport per a persones amb discapacitat auditiva i sordcegues

Definició 

Les persones amb discapacitat auditiva i sordcegues poden comunicar-se de maneres diferents:

 • Amb llengua oral, utilitzant per a l’audició ajuts tècnics com audiòfons, implants coclears, etc.
 • Amb llengua oral, utilitzant per a l’audició sistemes alternatius visuals com subtitulació, lectura labial, etc.
 • Amb llengua de signes, sistema manual on cada signe expressa una paraula, una frase o un concepte.
 • En el cas de les persones sordcegues, la seva discapacitat els comporta una pèrdua auditiva i visual (amb diferents graus) que necessita uns mètodes concrets de comunicació. Aquest grup és molt heterogeni a causa de les característiques individuals, de si la sordceguesa és congènita o adquirida o si hi ha discapacitats afegides.

Així doncs, existeix una gran varietat de productes que permeten millorar la seva comunicació i accés a la informació:

 • Audiòfon: aparell que augmenta la intensitat del so d’acord amb la pèrdua auditiva de cada persona sorda.
 • Implant coclear: ajuda tècnica que s’instal·la amb una intervenció quirúrgica i permet sentir els sons.
 • Anell magnètic: aparell fix que permet que el so pugui ser captat directament pels audiòfons o implants.
 • Anell portàtil magnètic: aparell similar a l’anterior, però portàtil.
 • Emissora de freqüència modulada (FM): aparell portàtil similar a l'anell portàtil magnètic.
 • Transcripció en pantalla mitjançant subtitulació: sistema de subtitulació en directe per un professional.
 • Subtitulació gravada: inserció de subtítols als productes audiovisuals.
 • Interpretació amb llengua de signes per a persones sordes signants
 • Transcripció telefònica.
 • Avisadors lluminosos.
 • Servei de guia intèrpret per a persones sordcegues.

Productes i serveis de suport per a persones amb discapacitat intel·lectual o per trastorn mental

Definició 

Les persones amb discapacitat intel·lectual o per trastorn mental tenen a la seva disposició diversos productes i serveis que milloren diferents aspectes com:

Per a problemes d’expressió i parla:

 • La comprensió i la comunicació (comunicadors amb teclat, comunicació amb pictogrames, telèfons adaptats, localitzadors de persones i d’objectes, detectors de fums i de gas, etc.)
 • L’aprenentatge d’habilitats: programes informàtics, apps, pictogrames, comunicadors, etc.
 • L’execució d’activitats domèstiques (temporitzadors, estris de cuina adaptats, dosificadors, etc.)
 • El control mèdic de la persona (organitzadors, dosificadors, telèfons amb alarmes, gravadores, agendes, etc.)
 • La cura personal, la imatge i la higiene.

Suport personal i domèstic

En aquest apartat ens centrem en els recursos personals, inclosos en la seva majoria dins la cartera de serveis socials de la ciutat, i bàsicament de competència municipal. Es tracta de serveis adreçats al conjunt de la ciutadania però amb aspectes específics i adaptacions d’interès per a les persones amb discapacitat.

Recursos per al Suport personal i domèstic

Serveis d’Atenció Domiciliària

Definició 

Els serveis d'atenció domiciliària són un conjunt organitzat de recursos i accions adreçades a les persones que, per raó d'edat, dependència o discapacitat tenen limitada l'autonomia per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària o requereixen atenció permanent i a distància.

Pot incloure serveis com ara:

 • Higiene i cura de les persones (bany, higiene corporal, canvi de roba, etc).
 • Ajuda fisicomotriu (aixecar, enllitar, caminar)
 • Control de l'alimentació. Control de la medicació i cura de la salut.
 • Menjars a domicili, neteja a domicili (manteniment, puntual i de xoc) i bugaderia
 • Acompanyaments fora de la llar (visites mèdiques, gestions bancàries, etc).
 • Orientació en l'administració de l'economia de la llar. Orientació i suport a les persones cuidadores.

Es pot demanar més informació sobre el servei als Centres de Serveis Socials.

Servei de Teleassistència

Definició 

Consisteix en la instal·lació d'un aparell molt senzill a l'habitatge de l'usuari, connectat mitjançant la línia telefònica a una central receptora, amb la qual es pot comunicar en cas d'urgència simplement prement un botó. Des del Centre d'Atenció, uns professionals atenen la consulta i activen, si cal, el recurs més adient a la situació (localitzar els familiars o persones de contacte, desplaçar al domicili de la persona usuària una Unitat Mòbil o activar altres serveis d'urgència com el 061, els Bombers, la Guàrdia Urbana, etc.).

El servei es pot sol·licitar també adaptat per a persones amb dificultats de comunicació. Un dispositiu s’afegeix a l’aparell tradicional i permet a persones amb discapacitat auditiva o amb dificultats de la parla utilitzar la teleassistència garantint una comunicació adaptada a les seves necessitats. La necessitat d'adaptar el servei es valora individualment.

Es tracta d'un servei permanent que funciona les 24 hores del dia tots els dies de l'any i que té per finalitat ajudar a les persones grans, amb discapacitat i/o amb dependència perquè puguin continuar vivint al seu domicili amb seguretat i reduint el risc d'aïllament.

A més d'actuar en casos d'emergència, el servei també actua de forma preventiva mantenint un contacte telefònic continuat amb la persona usuària.

El servei de teleassistència s'ofereix a tots els domicilis disposin o no de telèfon fix.

Aquest servei es pot sol·licitar a través dels Centres de Serveis Socials.

Servei d’Àpats a Domicili

Definició 

El servei consisteix en el lliurament al domicili de la persona beneficiària d'àpats equilibrats i saludables en adequades condicions de qualitat i higiene, a fi de garantir la cobertura de les seves necessitats nutricionals.

Aquest servei es pot demanar a través dels Centres de Serveis Socials.

Servei Municipal d’Assistència Personal

Definició 

Servei que té com objectiu promoure la vida independent de persones amb discapacitat que reuneixin una sèrie de requisits previs. La figura de l’assistent personal esdevé un suport per tal que aquestes persones puguin dur a terme el seu projecte de vida i possibilita a les persones amb discapacitat amb necessitat d’una segona persona la realització de les mateixes activitats que farien en absència de les limitacions funcionals, donant-los el màxim d’autonomia i independència.

Les funcions de l'assistent personal són les següents:

Assistencials

 • Recolzament en la higiene i la cura personal. Això pot incloure tasques com ara el rentat corporal complet, en bany o dutxa; rentat de parts corporals; rentat de cap, ajuda al bany o dutxa, així com altres tasques relacionades amb la higiene personal; ajuda a vestir-se, afaitat, depilació, i altres tasques relacionades amb la cura personal.
 • Recolzament en l’alimentació: preparació i cuinat dels aliments, ajut a la ingestió d’aliments, etc.
 • Cura de la salut: realització de petites cures d’acord amb les prescripcions mèdiques excepte en aquells casos en que sigui exigible un títol sanitari; administració de la medicació; etc.
 • Mobilitzacions: ajudar a aixecar-se i ficar-se al llit; caminar i asseure’s; realitzar mobilitzacions i canvis posturals; etc.
 • Utilització d'ajudes tècniques i de mobilització (grues, cadires de rodes, cadires de bany, etc.) si la persona les requereix i en disposa.

D’ajuda domèstica

 • Ordre i manteniment de la neteja quotidiana de l’habitatge en condicions acceptables d’higiene i salubritat.
 • Rentat, planxat i repàs de la roba; escombrat i fregat del terra; neteja del lavabo; etc.

D'acompanyament

 • Fora de la llar per tot tipus d’activitats quotidianes com ara a comprar, a la feina, a estudiar, etc.
 • Acompanyaments en viatges.

Altres

Més enllà que les accions esmentades, l’assistent personal podrà realitzar, previ acord amb la personsa beneficiària, altres activitats no previstes en aquest apartat.

Requisits

 • De qualsevol edat
 • Viure a Barcelona.
 • Tenir reconeixement de grau de discapacitat (igual o superior al 33%).
 • Tenir reconeixement de grau de dependència (grau I, II o III).

Tràmits

 • Actualment és un servei amb un pressupost determinat i amb un nombre de places atorgades. Tot i així, existeix una llista d’espera a la que es pot accedir.

Observacions

Aquest servei és compatible amb un PIA per dependència. Les persones que s’acullin al projecte, tinguin o no PIA fet, hauran de tramitar el PIA de prestació per assistent personal.En cas de tenir un PIA, han de renunciar a la modalitat de PIA que tinguin en el moment d’accedir al servei.

Aquest servei és incompatible amb altres serveis socials: atenció domiciliària, llar residències i residències.

 

Per correu electrònic a: serveiassistenciapersonal@bcn.cat

Servei de Voluntariat de Creu Roja

Definició 

L'Ajuntament de Barcelona i Creu Roja de Barcelona tenen un conveni de col·laboració l'objectiu del qual és facilitar, mitjançant una atenció individualitzada, la participació i la integració de les persones amb discapacitat, entre d'altres col·lectius, en la dinàmica d'activitats i serveis. Les persones amb discapacitat poden sol·licitar el servei al centre de serveis socials que els correspongui.

Suport a persones cuidadores

La tasca de la persona cuidadora sovint no és fàcil. Fer compatible la seva dedicació a la persona amb discapacitat amb la seva vida laboral o personal sovint resulta complicat. I trobar moments per retrobar-se i recuperar forces també. En aquest apartat informem sobre diferents recursos que intenten pal·liar aquestes mancances, com els serveis de respir residencials i de lleure, i les mesures legals de conciliació de la vida laboral i personal.

Recursos per al suport a persones cuidadores

Serveis de respir: residències

Definició 

Els serveis de respir són aquells programes que ofereixen les diferents administracions i també les entitats del sector de les persones amb discapacitat per tal d'oferir a les persones cuidadores la possibilitat de desconnectar durant unes hores o uns dies de la intensa dedicació que suposa tenir cura d'una persona en edat infantil o adulta amb un grau elevat de discapacitat. Dins l'àmbit dels serveis de respir existeixen dos tipus de recursos: residencials i de lleure.

Els recursos residencials són residències d'estada limitada, equipaments que tenen com a objectiu donar resposta a necessitats puntuals de famílies que tinguin algun membre amb discapacitat per tal de donar un temps de descans a tots els membres de la família, donar resposta a situacions urgents imprevistes, evitar situacions que puguin originar una separació prematura de la persona amb discapacitat de la seva família i garantir una atenció adequada a la persona amb discapacitat quan hagi d'estar temporalment separada de la seva família.

Resum de l'oferta de Respir a la ciutat de Barcelona (excel descarregable)

Serveis de respir: lleure

Definició 

Els serveis de respir són aquells programes que ofereixen les diferents administracions i també les entitats del sector de les persones amb discapacitat per tal d'oferir a les persones cuidadores la possibilitat de desconnectar durant unes hores o uns dies de la intensa dedicació que suposa tenir cura d'una persona en edat infantil o adulta amb un grau elevat de discapacitat. Dins l'àmbit dels serveis de respir existeixen dos tipus de recursos: residencials i de lleure.

Els recursos de lleure són programes de suport a les famílies de persones amb discapacitat (infants, joves i adults) que ofereixen les administracions i entitats en diverses modalitats per tal de millorar la qualitat de vida dels cuidadors i cuidadores, proporcionant un temps de descans i oferint un espai lúdic i socialitzador a les persones amb discapacitat. L'Ajuntament de Barcelona centralitza aquest tipus de serveis al programa "Temps per tu", que entre d'altres col·lectius treballa amb infants, joves i adults amb discapacitat.

Resum de l'oferta de Respir a la ciutat de Barcelona (excel descarregable)

Servei de localització de persones

Definició 

L'Ajuntament de Barcelona ofereix dins la seva cartera de serveis a les persones un dispositiu que permet la localització remota permanent de persones amb deteriorament cognitiu lleu o moderat (sobrevingut).

La localització és possible a través de la xarxa de telefonia mòbil i d'un dispositiu específic que incorpora GPS (sistema de posicionament global a través d'una xarxa de satèl·lits), així com la detecció de situacions potencialment perilloses en relació amb la posició geogràfica de les persones usuàries.

Conciliació de la vida laboral i personal

Definició 

Els treballadors per compte d'altri, tant del sector privat com de l'Administració Pública, que gaudeixin dels períodes d'excedència i reducció de la jornada laboral per tenir cura de fills o menors acollits també tenen dret a gaudir d'aquestes mesures pel fet de tenir cura d'un familiar amb discapacitat.

La reducció de la jornada laboral comporta la corresponent reducció del salari i l'excedència no pot ser superior als dos anys.

Protecció i drets

Relació de recursos relacionats amb els drets de les persones amb discapacitat, bàsicament pel que fa al dret a l’accés en igualtat de condicions a la vida ciutadana i al dret a no patir cap tipus de discriminació per la seva condició. També informem sobre els processos d’incapacitació de les persones amb discapacitat i l’establiment de la tutela.

Recursos sobre protecció i drets

Incapacitació i tutela

Definició 

La incapacitació és el procés judicial destinat a protegir els drets i el patrimoni de les persones que no tenen capacitat per a l'autogovern.

La tutela és la forma jurídica que, davant la manca de capacitat d'autogovern d'una persona, designa a un altra, anomenada tutor, que té els següents drets i facultats:

 • Vetllar pel tutelat, educar-lo, procurar-li aliments i una formació integral i, si escau, fer tot el que calgui per a la recuperació de la seva capacitat i per a la seva inclusió social.
 • Representar el tutelat i administrar-ne els béns.
 • La tutela pot ser exercida per una persona física (que sol ser un familiar) o per una persona jurídica (que sol ser una fundació sense ànim de lucre)

Denúncies per odi i discriminació

Definició 

Les persones amb discapacitat posseeixen una sèrie de drets inalienables establerts per diferents normatives de tipus internacional, estatal i autonòmic que els protegeixen de situacions d'odi o discriminació per part de particulars i col·lectius.

Entre aquestes situacions podem citar les agressions físiques o psíquiques, els danys a la propietat, els insults i amenaces, l'assetjament escolar o laboral, la discriminació laboral i la denegació d'un servei públic o d'una prestació professional, sempre que es produeixin com a conseqüència del fet de ser una persona amb discapacitat. També es contemplen com a situacions d'odi o discriminació els actes públics de provocació a l'odi, la violència o la discriminació i la difusió d'idees genocides cap a les persones amb discapacitat.

Tampoc es pot negar l'admissió a locals de concurrència pública a persones, a causa de la seva discapacitat. El "dret d'admissió" del qual disposen alguns establiments de titularitat privada no es refereixen mai a les discapacitats físiques, psíquiques o sensorials del client. Cas que a alguna persona li fos negada l'entrada en un establiment de concurrència pública per motiu de la seva discapacitat, pot fer una reclamació davant de l'Administració.

Totes aquestes situacions constitueixen delictes que cal denunciar davant les instàncies judicials.

Denúncies en matèria d'accessibilitat

Definició 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya té articulat un sistema d'informació, consultes i denúncies dins l'àmbit de l'accessibilitat que permet sol·licitar informació o presentar una denúncia sobre incompliments normatius en aquesta matèria.

El servei s'adreça a totes les persones i entitats que vulguin sol·licitar informació sobre normativa i criteris d’accessibilitat i no discriminació de persones amb discapacitat, als tècnics/es professionals de l’edificació o l’urbanisme que requereixen un informe d’aplicació de criteris d’accessibilitat a un projecte i a totes les persones i entitats que vulguin denunciar incompliments en la matèria.

En el cas de les denúncies, es poden referir als següents àmbits:

 • Elements comuns d’edificis d’habitatges
 • Establiments i serveis d’ús públic
 • Espais urbans i naturals
 • Mitjans de transport
 • Comunicació
 • Productes i serveis
 • Targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat
 • Places d’aparcament reservades per a persones amb discapacitat
 • Tracte discriminatori de persones amb discapacitat
 • Infraccions del dret d’accés de les persones usuàries de gossos d’assistència

Habitatges i serveis residencials

Aquest apartat informa sobre els diferents recursos residencials existents per a les persones amb discapacitat (habitatge propi, habitatge amb serveis comuns i residència), i els diferents ajuts associats (reserves a l’habitatge protegit, suport econòmic i productes de suport per a l’autonomia, reduccions als impostos, etc.)

Recursos per habitatges i serveis residencials

Ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’us residencial i d’habitatges a la ciutat de Barcelona

Definició 

Són subvencions adreçades a comunitats de propietaris i a propietaris d’edificis d’habitatges d’us residencial per a la rehabilitació d’elements comuns, i habitatges, amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació del parc existent d’edificis i habitatges a la ciutat de Barcelona, amb especial atenció a les obres de rehabilitació energètica, amb mesures per protegir les persones llogateres i fomentant la rehabilitació i intervenció comunitària en aquelles finques d'especial complexitat socioeconòmica.

En aquesta convocatòria es poden presentar obres de rehabilitació que millorin l'accessibilitat, tant dels edificis com de l'interior dels habitatges, entre d'altres: 

 • Rehabilitació d'edificis:
  • Mesures de millora de l’accessibilitat com la supressió de barreres arquitectòniques o la instal·lació d’ascensors
 • Rehabilitació d’interiors d’habitatges i adaptacions de la mobilitat a l'interior de l'habitatge:
  • Supressió de desnivells en l’accés des del carrer als vestíbuls dels edificis d’habitatges
  • L’enderroc, l'eixamplament o l'adequació de portes i passadissos
  • La millora de les condicions d’accessibilitat als ascensors existents
  • La construcció de rampes
  • La instal·lació d’un ascensor en un edifici de menys de quatre plantes
  • Excepcionalment, la instal·lació de plataformes elevadores verticals
  • Actuacions de canvi de banyera per dutxa

També hi ha línies de subvencions previstes per a millorar l'eficiència energètica, per resoldre patologies estructurals i fer obres de millora d'elements comuns, i un programa específic per a les finques que, per la seva complexitat socioeconòmica, solen quedar fora de les convocatòries ordinàries. 

Suport econòmic per a l’autonomia en la pròpia llar

Definició 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya convoca anualment els ajuts de suport a l'autonomia en la pròpia llar. Poden ser beneficiàries les persones amb discapacitat física, intel·lectual, sordceguesa o problemàtica social derivada de malaltia mental que vulguin viure soles o amb altres persones beneficiàries del programa de suport (que tinguin reconegut un grau de dependència igual o superior al grau I o una discapacitat igual o superior al 65%) i necessitin suport personal per al desenvolupament d'una vida autònoma però no els calgui la presència permanent d'una persona cuidadora.

Denúncies en matèria d'accessibilitat

Definició 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya té articulat un sistema d'informació, consultes i denúncies dins l'àmbit de l'accessibilitat que permet sol·licitar informació o presentar una denúncia sobre incompliments normatius en aquesta matèria.

El servei s'adreça a totes les persones i entitats que vulguin sol·licitar informació sobre normativa i criteris d’accessibilitat i no discriminació de persones amb discapacitat, als tècnics/es professionals de l’edificació o l’urbanisme que requereixen un informe d’aplicació de criteris d’accessibilitat a un projecte i a totes les persones i entitats que vulguin denunciar incompliments en la matèria.

En el cas de les denúncies, es poden referir als següents àmbits:

 • Elements comuns d’edificis d’habitatges
 • Establiments i serveis d’ús públic
 • Espais urbans i naturals
 • Mitjans de transport
 • Comunicació
 • Productes i serveis
 • Targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat
 • Places d’aparcament reservades per a persones amb discapacitat
 • Tracte discriminatori de persones amb discapacitat
 • Infraccions del dret d’accés de les persones usuàries de gossos d’assistència

Reducció de l’Impost sobre Bens Immobles

Definició 

Els propietaris d'un habitatge que tinguin la condició de titulars de família nombrosa tenen dret a una bonificació de la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles que pot arribar fins als 90 % i pot variar en funció del nombre de fills o filles, del nivell de renda familiar o del valor cadastral de l'immoble.

Quan dins la família nombrosa existeix un o més membres amb discapacitat la bonificació s'incrementa, respectant-se el límit del 90 %.

Reserva d'habitatges adaptats protegits

Definició 

Els habitatges de protecció oficial  són aquells habitatges promoguts per organismes públics o privats, a preus baixos i en condicions avantatjoses, per tal de cobrir les necessitats socials d'habitatge. Les promocions han de comptar per llei amb una reserva del 3 % de pisos per a persones amb mobilitat reduïda.

Aquests pisos estan adaptats per tal de possibilitar l'autonomia de les persones amb discapacitat, que poden sol·licitar-los sempre que la seva situació ho faci imprescindible i acompleixen determinats requisits.

A la ciutat de Barcelona, per accedir a un habitatge de protecció oficial (públic) és requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb protecció oficial, que dóna l'opció de participar als  procediments d'adjudicacions d'habitatges de protecció oficial.

Habitatges amb serveis comuns

Definició 

Els habitatges amb serveis comuns són serveis que permeten una elevada autonomia de les persones que hi resideixen, però incorporen serveis comuns per tal de fer més senzilla la vida de col·lectius com les persones grans, les persones amb discapacitat, etc.

Dins l'àmbit de la discapacitat existeixen dues modalitats:

 • Llars amb servei de suport: són serveis que es desenvolupen en l'estructura física d'un habitatge ordinari que constitueix el domicili habitual de les persones que l'habiten. El seu objectiu és afavorir la màxima autonomia personal i social.
 • Llars-residències: són serveis d'acolliment residencial de caràcter temporal o permanent. Estan adreçats a persones amb discapacitat que precisen d'una llar quan ha esdevingut impossible o desaconsellable viure a la seva pròpia. 

Residències

Definició 

Són serveis d'acolliment residencial de caràcter temporal o permanent que tenen una funció substitutòria de la llar, adequats per acollir a persones amb discapacitat amb un alt grau d'afectació. L'objectiu és l'atenció de forma integral per tal de garantir una bona qualitat de vida. Aquest recurs és gestionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Serveis diürns

Relació de centres de dia, centres ocupacionals i clubs socials, espais de permanència diürna perquè les persones amb discapacitat puguin tenir accés a l’atenció terapèutica, l’ocupació, la formació i el lleure.

Recursos per als serveis diürns

Centres ocupacionals

Definició 

Els centres ocupacionals (CO) són equipaments d'acolliment diürn que ofereixen atenció rehabilitadora i habilitadora a persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral. L'objectiu és capacitar les persones beneficiàries perquè aconsegueixin la màxima integració social a través de l'ocupació activa.

Els serveis que ofereixen aquests centres són:

 • Acolliment diürn i convivència (manutenció, higiene personal, activitats grupals de relació, descans, lleure, etc.)
 • Programes individuals amb diversos nivells d'atenció en funció dels diferents graus de discapacitat:
  • Mesures rehabilitadores - habilitadores
  • Teràpia ocupacional i manteniment
  • Ajustament personal
  • Activitats formatives i prelaborals
  • Servei ocupacional d'inserció

Aquests serveis adopten dues modalitats:

 • Servei de teràpia ocupacional (STO), amb funcions d'ajustament personal i ocupació terapèutica.
 • Servei ocupacional d'inserció (SOI), amb funcions d'ajustament personal i social i activitats prelaborals

Centres de dia d’atenció especialitzada

Definició 

Són serveis d'acolliment diürn per a persones que, a causa del seu grau de discapacitat intel·lectual, i/o física , tenen una manca total d'independència personal i necessiten controls mèdics periòdics i una atenció assistencial permanent.

Aquests centres tenen cura dels aspectes sanitaris i rehabilitadors de les persones que assisteixen i vetllen perquè assoleixin la màxima autonomia personal i d'integració social possible dintre de les seves limitacions.

Clubs socials

Definició 

El Club Social és un servei social especialitzat adreçat a persones que, a causa de patir un trastorn mental, tenen dificultats en la seva inclusió social i comunitària. La seva finalitat és fomentar el manteniment dels vincles afectius i de relació amb l’entorn, i generar espais que possibilitin l’adquisició d’habilitats i competències personals mitjançant l’ocupació significativa del temps lliure.

Les persones destinatàries del servei de club social han de ser persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental que estiguin en un període d’estabilitat clínica de la seva malaltia i mantinguin una motivació i autonomia suficients per realitzar les activitats proposades pel servei.

La seva funció és esdevenir una estructura de suport social per tal que les persones que hi participen disposin d’una xarxa social de referència i puguin superar els obstacles que dificulten la seva participació en activitats del seu entorn comunitari i, d’aquesta manera, puguin gaudir del seu temps de lleure d’una forma satisfactòria.

Els clubs socials també volen proporcionar una estructura i motivació per a la realització de les activitats de lleure i sensibilitzar l’entorn comunitari immediat per afavorir la participació de la persona usuària del club social en activitats i recursos comunitaris.  

Atenció precoç i salut

En aquest apartat informem sobre l’atenció precoç a la ciutat de Barcelona (detecció i tractament de possibles trastorns en el desenvolupament en infants de 0 a 6 anys) i dels diferents recursos relacionats amb la salut. En aquest sentit, hi ha ajuts econòmics i també determinats serveis específics per a les persones amb discapacitat.

Recursos per a l'atenció precoç i salut

Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)

Definició 

A Barcelona, els Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) coordinen actuacions assistencials i preventives adreçades a infants fins a 6 anys que presenten algun trastorn en el desenvolupament o es troben en situació de risc de patir-lo. La intenció és eliminar o disminuir els seus efectes, si és possible, mitjançant un tractament adequat que ha de facilitar a l'infant la millora del desenvolupament i les seves relacions familiars, fins i tot en els casos de més greu afectació.

Els professionals del centre realitzen una tasca interdisciplinària que incideix simultàniament sobre els àmbits sanitari, social i educatiu, i va dirigida als infants i al seu entorn familiar i social. Aquesta diversitat permet atendre qualsevol tipus de trastorn i aconseguir un abordatge global de les necessitats de l'infant i la seva família.

Els CDIAP realitzen les següents funcions:

 • Avaluació global de la problemàtica de l'infant i la seva família.
 • Informació, orientació, suport i assessorament a la família.
 • Atenció terapèutica a l'infant de forma individualitzada.
 • Orientació i suport a les escoles d'educació infantil.
 • Seguiment de l'evolució de l'infant.
 • Col·laboració en els programes de prevenció i detecció.
 • Tasques de recerca, docència i formació.
 • Els CDIAP poden ser públics o privats. A Barcelona existeix una xarxa de CDIAP de diferents tipologies, entre els quals es troben dos de titularitat municipal: els Equips Interdisciplinaris per a la Petita Infància (EIPI).
 • Els EIPI es troben als districtes de Ciutat Vella i Nou Barris i estan gestionats de manera directa per l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona. Són públics i gratuïts
 • Els EIPI atenen infants fins a sis anys amb trastorns en el desenvolupament que poden ser d'origen biològic, mental, psicològic o social. La formació dels professionals dels EIPI és diversa: tots tenen formació en desenvolupament infantil i diferents especialitzacions (fisioteràpia, logopèdia, treball social, psicologia clínica i neuropediatria).

Requisits

 • Per accedir al servei, cal que l'infant sigui menor de sis anys i tingui trastorns en el desenvolupament o risc de patir-los: infants que presenten malformacions conegudes, defectes congènits, lesions cerebrals de qualsevol origen i altres anomalies, infants que no arriben a un desenvolupament adequat a la seva edat i, per tant, necessiten una atenció per aconseguir-lo, i també infants en condicions normals no necessitarien aquesta atenció però que, atenent el medi familiar i social en què viuen, podrien necessitar-la.

Tràmits

 • Es pot accedir directament, contactant amb el CDIAP que presta el servei a la zona de residència de la família, o arribar-hi a través d'algun altre dispositiu assistencial d'atenció a la infància.

Observacions

Existeix una línia d'ajuts de la Generalitat de Catalunya dintre del programa PUA per als desplaçaments per a atenció precoç destinats aquelles famílies que hagin de desplaçar el nen o la nena per rebre el servei d’atenció precoç a un altre municipi i tinguin greus dificultats per utilitzar els mitjans de transport ordinaris, o dins el mateix municipi quan es tracti d’infants que depenen de forma continuada d’aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals. Consulteu la informació a l'enllaç adjunt.

Assistència sanitària per a persones sense Seguretat Social

Definició 

Les persones amb discapacitat que no siguin beneficiàries de la Seguretat Social poden sol·licitar la prestació de serveis amb idèntica extensió que els d'Assistència Sanitària i Farmacèutica per malaltia comuna, accident no laboral i maternitat del Règim General de la Seguretat Social. La dispensació dels medicaments, inclosos en la prestació farmacèutica, serà gratuïta.

 

Entre els requisits que cal complir estan: 

 • Tenir una discapacitat valorada en un percentatge igual o superior al 33%. 
 • No ésser titular de la Seguretat Social. 
 • No ser beneficiari o no tenir dret a una prestació anàloga per naturalesa i finalitat, atorgada per un altre organisme. 
 • No tenir dret, per qualsevol títol, obligatori o com a millora voluntària, sigui com a titulars o beneficiaris, a les prestacions d'assistència sanitària, inclosa la farmacèutica, al Règim General o als Règims Especials del sistema de Seguretat Social. 
 • Cal consultar el nou model d'aportació econòmica sobre el preu de venda al públic dels medicaments (Copagament farmacèutic).

 

Exempció i reduccions al copagament farmacèutic

Definició 

L'1 de juliol de 2012 es va començar a aplicar el model de copagament farmacèutic vigent. Aquest model comporta la introducció de canvis en l'aportació econòmica que la ciutadania ha d'abonar quan retiri un medicament a la farmàcia amb una recepta del CatSalut.

Amb l'entrada en vigor de l'actual model, segons el nivell de renda fixat (en funció de la base liquidable de la darrera declaració de la renda vigent) i la condició d'assegurat en actiu o d'assegurat pensionista de la Seguretat Social, s'estableixen uns percentatges, els quals determinen l'aportació econòmica dels ciutadans i els seus beneficiaris sobre el preu de la recepta.

En el cas dels pensionistes, s'estableixen unes normes que marquen el límit màxim a pagar mensualment.

 

Subvenció de productes farmacèutics exclosos de la Seguretat Social

Definició 

A Catalunya s'aplica un model de copagament farmacèutic que respon a les mesures aprovades pel Govern espanyol. D’acord amb els nivells de renda i amb la condició d'assegurat/da en actiu o pensionista de la Seguretat Social, s'estableixen uns percentatges que determinen l'aportació econòmica dels ciutadans i ciutadanes i els seus beneficiaris sobre el preu de la recepta.

Les persones amb discapacitat, en funció de la seva condició econòmica i grau de discapacitat, poden acollir-se a l'exempció d'aquest copagament o, amb caràcter excepcional i de forma temporal, a una reducció del 10% del preu de venda de l'article, amb un límit màxim d’aportació mensual per usuari/ària, sempre que s'acompleixin els requisits establerts. 

Serveis sanitaris a domicili

Definició 

Existeixen dos programes que permeten la prestació de serveis sanitaris a domicili:

 • Les Unitats Funcionals Interdisciplinàries Sociosanitàries (UFISS): unitats de valoració de pacients ingressats en hospitals d'aguts o en hospitals psiquiàtrics, així com de pacients que vénen adreçats des de l'atenció primària de salut en el cas d'una tipologia determinada. Actuen a nivell hospitalari.
 • Programes d'Atenció Domiciliària - Equips de Suport (PADES): són equips interdisciplinaris d'atenció domiciliària especialitzats en atenció pal·liativa i orientats a l'atenció intermèdia, com alternativa a l'hospitalització convencional. Tenen com a objectiu contribuir a la millora de la qualitat assistencial, oferir atenció continuada al si de la comunitat, ser un element de suport per als professionals de l'atenció primària i de les unitats bàsiques d'assistència social i servir de connexió entre els diferents recursos assistencials. Actuen a nivell comunitari.

Targeta sanitària "Cuida'm"

Definició 

És una targeta sanitària que identifica aquelles persones que per les seves característiques clíniques necessiten un conjunt d'actuacions diferenciades en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris.

És un element identificador que facilita una atenció més personalitzada perquè distingeix les  persones que pertanyen a col·lectius amb malalties que comporten limitacions relacionals, les quals per les seves característiques clíniques específiques necessiten un conjunt d'actuacions diferenciades i l'acompanyament d'un cuidador en els seus contactes assistencials.

Hospitals de dia

Definició 

És un servei d'assistència interdisciplinària, principalment sanitari, on el pacient amb malalties i incapacitats físiques o psíquiques o amb trastorn mental acudeix només al matí per rebre tractament integral i retornar després al seu domicili.

Transport sanitari no urgent

Definició 

És una modalitat de transport sanitari programat. Es sol·licita amb suficient antelació per permetre adequar els recursos disponibles. Es coneix el lloc i el moment d'inici, i el lloc i el moment de finalització, i permet fer una previsió de recursos humans i materials.

Dins de la sanitat pública es realitza amb vehicles especialment condicionats i amb personal amb formació adequada, entre el domicili d'un usuari i un centre, o a la inversa, o bé entre dos centres, per a la realització de proves diagnostico-terapèutiques.

Centres de Salut Mental

Definició 

Serveis gratuïts d'orientació, diagnòstic i tractament ambulatori de persones afectades de problemes de salut mental. Els equips que presten aquesta atenció són multidisciplinaris i estan formats per psiquiatres, psicòlegs, treballadors socials i personal d'infermeria, entre d'altres.

Existeixen dos nivells:

 • Centres de Salut Mental d'Adults (CSMA): Aquests centres donen serveis d'atenció especialitzada i de suport a l'atenció primària als pacients majors de 18 anys.
 • Centres de salut mental infantils i juvenils (CSMIJ): Aquests centres donen serveis d'atenció especialitzada i de suport a l'atenció primària als pacients menors de 18 anys.

Atenció hospitalària per a persones amb malaltia mental

Definició 

És l'atenció indicada en aquelles situacions de crisi en les quals hi pugui haver una patologia greu, i el desenvolupament de processos psicopatològics en curs terapèutic.

En funció de les característiques i el pronòstic del quadre psicopatològic es diferencien en:

 • Unitats d'aguts: tenen com a objectiu l'assistència sanitària integral dels episodis aguts. La intervenció terapèutica combina recursos psicofarmacològics, psicoterapèutics i de contenció institucional; es realitza indistintament en hospitals psiquiàtrics o generals. El temps d'hospitalització és el més breu possible.
 • Unitats de subaguts: tenen com a objectiu l'atenció d'episodis aguts d'aquelles persones amb trastorns mentals severs que necessiten una intervenció terapèutica i rehabilitació continuada. El temps d'hospitalització és limitat.
 • Unitats de mitjana i llarga estada: tenen com a objectiu l'acolliment, en règim d'internament, de les persones adultes amb trastorns mentals severs que necessiten un control medicopsiquiàtric de seguiment persistent però no intensiu. La durada de l'internament pot ser transitòria o permanent.
 • Unitats d'hospitalització parcial (hospital de dia): centres on es realitzen abordatges terapèutics de caràcter multidimensional (psicofarmacològic, psicoterapèutic i rehabilitació), en règim d'hospitalització diürna. Tenen com a objectiu la reinserció familiar, social i laboral.
 • Unitats de referència en psiquiatria infantil i juvenil (URPI): són les unitats especialitzades en l'atenció de les situacions de crisi o episodis aguts de persones de 0 a 18 anys; estan ubicades en hospitals generals pediàtrics de referència i disposen d'equips especialitzats en psiquiatria infantil.

Subvenció de pròtesis i ortesis

Definició 

El CatSalut ofereix ajuts econòmics per a l'adquisició de pròtesis i ortesis.

Les pròtesis són aquells aparells que tenen la funció de reemplaçar una part anatòmica absent de la persona.

Les ortesis són aparells aplicats a una part del cos per a suportar, immobilitzar, corregir o bé prevenir una deformitat.

Serveis odontològics

Definició 

A la ciutat de Barcelona existeixen diferents recursos odontològics per a persones amb discapacitat:

 • Servei d'Odontologia i Ortodòncia de l'Hospital Sant Joan de Déu. Tel. 93 253 21 17. De titularitat pública i per a persones amb discapacitat menors de 18 anys. Cal derivació del CAP.
 • Unitat d'Atenció Odontològica a persones amb Discapacitat (UAOD) de l'Hospital de Sant Rafael. Telèfon 93 211 25 08. Cal derivació del CAP. Cobreix les intervencions quirúrgiques, la resta de tractaments són privats.
 • Hospital Odontològic Universitat de Barcelona al Campus de Bellvitge. Tel. 93 260 76 00. Atén a pacients amb patologia associada. Es presta a usuaris que puguin col·laborar amb l'administració d'anestèsia parcial, ja que no poden aplicar anestèsia total. Només és gratuït per a persones amb més de 60 anys o beneficiàries d'una pensió no contributiva. La cobertura pública es limita a l'extracció de queixals.
 • Clínica Dental de la Fundació Hospital Sant Pere Claver. Tel. 93 443 12 00. Ofereix un Servei d'Atenció a Persones amb Discapacitat (APD). Si les persones són derivades de Serveis Socials o de Salut gaudeixen d'una reducció del 25% del preu. Si són titulars de targeta rosa la reducció és del 20%. Quan la discapacitat és severa i no permet treballar als professionals perquè es requereix anestèsia, se'ls envia a l'Hospital de Sant Rafael.
 • Servei d'ortodòncia i d'odontologia de l'Obra Benefico Social del Nen Déu. Tel. 93 435 68 86 / 93 436 82 02. Amb carta de presentació de serveis socials poden valorar preus reduïts a partir del seu Patronat. També ofereix descomptes a titulars de la targeta rosa.
 • Centres amb descomptes per a persones usuàries de la Targeta Rosa.

Assistència psicològica a persones afectades de sordesa

Definició 

La Fundació Vidal i Barraquer ofereix un servei d’assistència psicològica i/o psiquiàtrica a persones afectades de sordesa a través de la seva Unitat Especialitzada d'Atenció als pacients Sords (UEAS), que forma un equip especialitzat en l'atenció a pacients amb dèficits auditius, des de la infantesa fins a la vellesa.

El motiu d'aquest programa és que el col·lectiu de persones amb deficiències auditives presenta unes dificultats específiques de comunicació. En el sistema sanitari general es pot utilitzar la presència d'un traductor que a través del llenguatge dels signes pot informar i transmetre el que li passa al pacient. Però dins l'àmbit de la salut mental és pràcticament impossible mantenir la confidencialitat i fomentar l'aliança terapèutica metge-pacient davant de terceres persones.

Aquest servei  forma part de l'assistència pública concertada pel Servei Català de la Salut (ICS) de la Generalitat de Catalunya amb la Fundació Vidal i Barraquer i compta amb professionals coneixedors del llenguatge de signes.

Les activitats d'aquesta Unitat es centren en el diagnòstic, la orientació i el tractament.

Programa de termalisme social

Definició 

L'IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) ofereix cada any la possibilitat de gaudir d'una estada i tractament mèdic en un dels balnearis amb els quals té concert. Les estades es fan en torns de 12 dies (11 nits) i de 10 dies (9 nits). El preu varia segons les taxes del balneari escollit.

Els serveis que s'inclouen són els d'allotjament i manutenció en règim de pensió completa, habitació doble, tractaments termals i pòlissa col·lectiva d'assegurança turística. En tot cas, el transport fins les estacions termals serà a càrrec dels beneficiaris.

La convocatòria de places i les dates per presentar sol·licituds es publiquen anualment en el BOE.

Transport privat

Relació de recursos per a persones amb discapacitat conductores de vehicles, incloent l’obtenció del permís i l’adaptació del vehicle, els ajuts econòmics, la targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda i les reserves públiques i individuals d’aparcament.

Recursos per al transport privat

Permís de conducció i adaptació del vehicle

Definició 

Existeixen condicions especials per a les persones amb discapacitat que volen conduir un vehicle. Aquestes condicions s'apliquen a :

 • L'obtenció del permís
 • La reconversió del permís si la discapacitat ha estat sobrevinguda quan ja tenia el permís de conducció
 • L'adaptació del vehicle a les seves necessitats

Exempcions i reduccions als impostos

Definició 

Les persones amb discapacitat i les persones que els ofereixen serveis de transport regular poden beneficiar-se de diverses exempcions i reduccions als impostos de matriculació, circulació i IVA.

Targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda

Definició 

Targeta personal i intransferible, vàlida a tota la Unió Europea, amb dues modalitats:

 • Targeta d'aparcament individual (titular conductor o no conductor), que a Catalunya permet:
 1. Sol·licitar reserves d'aparcament individuals.
 2. Estacionar a les reserves públiques per a persones amb discapacitat.
 3. Estacionar sense limitació horària a les àrees verdes i blaves i zones de càrrega i descàrrega.
 4. Estacionar i circular per les àrees de vianants.
 5. Estacionar el temps necessari a qualsevol lloc si no s'impedeix la circulació de vehicles o vianants.
 • Targeta d'aparcament de transport col·lectiu per a persones amb discapacitat. A Catalunya permet estacionar el temps necessari a qualsevol lloc si no s'impedeix la circulació de vehicles o vianants.

Reserves públiques d’aparcament

Definició 

Les reserves públiques d'aparcament són places d’aparcament reservades per a les persones amb mobilitat reduïda que són titulars d’una targeta d’aparcament. Faciliten la seva mobilitat per la ciutat i l'apropament als serveis públics perquè puguin exercir amb la màxima comoditat possible els seus drets i deures com a ciutadans i ciutadanes.

Aquestes places d’aparcament s’han creat per tal de dotar de més recursos a les persones amb discapacitat i garantir la igualtat d’oportunitats de tots els ciutadans i totes les ciutadanes.

 

Reserves individuals d’aparcament

Definició 

Són permisos d'ocupació de la via pública per a la reserva d'estacionament individual de vehicles. Les persones amb discapacitat amb problemes de mobilitat tenen dret a sol·licitar una reserva d'aparcament pròxima al seu domicili, lloc de treball o lloc d'estudi, amb gratuïtat sobre l'import de les taxes.

Requisits

 • Disposar de la targeta d'aparcament de titular conductor
 • Disposar de la targeta d'aparcament de titular no conductor i qualsevol d'aquests dos supòsits:
  • Tenir menys de 18 anys
  • Tenir més de 18 anys i un grau de discapacitat igual o superior al 65%

Lloguer de vehicles adaptats

Definició 

A la ciutat de Barcelona, i àrea metropolitana, hi ha diverses entitats i empreses de lloguer de vehicles que tenen microbusos, autocars i turismes adaptats.

Microbusos i autocars adaptats

Autocares Julià

Moventis

Fundació AMIBA

Autocars Izaro

Autocars Jimenez Dorado

Autocars Ravigo

Turismes

ARC Soluciones

Barrera-cero.com

Util-Castell

Hertz  Per fer la reserva és imprescindible telefonar al 902 998 707. Cal un preavís de 72h per rebre confirmació de la reserva.

Transport públic

Informació sobre l’accessibilitat del transport públic, els preus reduïts per a persones amb discapacitat i el servei públic de transport especial, de titularitat compartida entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.

Recursos per al transport públic

Accessibilitat

Definició 

Des de fa més de trenta anys, Barcelona treballa intensament en el foment de l'accessibilitat física dels vehicles, les parades i les estacions que composen el transport regular perquè la mobilitat reduïda d'algunes persones no els suposi un problema en moure's per Barcelona. Recentment, l'accessibilitat comunicativa s'ha convertit en el nou repte per al transport públic de la ciutat. Es tracta d’un procés de millora contínua lligat a la investigació tecnològica on contínuament s’està avançant per tal d’arribar a una accessibilitat el més completa possible.

Les mesures d'accessibilitat als autobusos són les següents:

 • Per a persones amb mobilitat reduïda: pis baix de plataforma única, inclinació lateral per facilitar-ne l’accés, rampes d’accés en procés de millora constant, espais i seients reservats a l’interior dels vehicles, botoneres especifiques per sol·licitar parada
 • Per a persones amb discapacitat visual: comandaments per activar la informació acústica a les parades, màquines validadores amb informació acústica, avís acústic de la propera parada, avís acústic de tancament de portes
 • Per a persones amb discapacitat auditiva: pantalles informatives a les parades, pantalles informatives a l’interior dels vehicles, màquines validadores amb informació visual, avis lluminós de tancament de portes

Les mesures d'accessibilitat al metro són les següents:

 • Per a persones amb mobilitat reduïda: ascensors a la majoria de les estacions, escales mecàniques a gairebé totes les estacions, plataformes mòbils que faciliten el desplaçament als passadissos, rampes d’accés de l’andana al vagó, espais i seients reservats a l’interior dels vehicles, plans i simulacions d’evacuació amb supòsits de mobilitat reduïda
 • Per a persones amb discapacitat visual: guies de metro en Braille, plànols de metro en relleu, encaminaments per a persones invidents, comandaments per localitzar les màquines expenedores, navegadors per veu a les màquines expenedores, avís acústic d’obres o alteracions, avís acústic de propera parada, avís acústic de tancament de portes
 • Per a persones amb discapacitat auditiva: pantalles informatives a les andanes, monitors Mou-TV a les andanes, senyalitzadors lluminosos de parades a l’interior dels vehicles, avís lluminós de tancament de portes

Els transports turístics com el Telefèric de Montjuïc i el bus turístic també són accessibles: el Telefèric  compta amb una certificació en accessibilitat universal i el bus turístic compta amb totes les mesures d’accessibilitat de la xarxa d’autobusos i, a més, amb un anell magnètic per a persones amb discapacitat auditiva.

Targetes de descompte al transport públic

Definició 

Existeixen diversos títols de transport que donen dret a viatjar de forma gratuïta o a preus reduïts:

 • Targeta Rosa: dóna dret a viatjar en els transports públics de forma gratuïta o a preu reduït i a obtenir determinats descomptes i avantatges a establiments adherits.
 • Passi Metropolità d'Acompanyant de persones amb discapacitat per al transport públic de l'AMB: permet als seus posseïdors utilitzar els serveis de transport públic col·lectiu amb un acompanyant per la zona 1 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona sense que l'acompanyant hagi de pagar el viatge. Té validesa temporal i es renova periòdicament si es demostren les condicions per ser-ne beneficiari.
 • Targeta de pensionistes i de persones amb discapacitat i els seus acompanyants per als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya: permet a pensionistes, persones amb discapacitat i els seus acompanyants viatjar amb descompte per la xarxa ferroviària dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
 • Targeta Daurada de RENFE: permet obtenir reduccions al preu del bitllet en funció del tren i dia de la setmana. Aquestes reduccions poden arribar al 40 % en AVE, mitja distància i rodalies.

Transport especial per a persones amb mobilitat reduïda

Definició 

El Servei Municipal de Transport Especial és un servei de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) complementari al transport públic regular adaptat, que facilita el desplaçament en autobús adaptat o taxi a aquelles persones amb especials dificultats de mobilitat.

Poden sol·licitar el servei, les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, empadronades a Barcelona i titulars de la targeta del servei (targeta blanca).

Obtenció de la Targeta Blanca

Definició 

Targeta que fa possible que el seu titular pugui ser usuari del Servei Municipal de Transport Especial.

El servei s'ofereix en funció de la disponibilitat dels vehicles i del recorregut.

Acreditació d’escúters al transport públic

Definició 

L’accés d’escúters als transport públic es troba en fase de prova pilot amb l’objectiu d’afavorir l’accessibilitat i l’autonomia de les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda en els seus desplaçaments, tot preservant la seguretat del conjunt dels usuaris dels vehicles de transport col·lectiu. El juny del 2017 va engegar la prova pilot, que el setembre del 2019 s’ha ampliat incorporant més transports públics on poden accedir amb escúter, més municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que fan la prova pilot i més models d’escúters homologats

Es preveu la continuïtat de la prova pilot fins que s’aprovi el nou Codi d’Accessibilitat, que incorporarà amb rang legal les condicions d’accés als transports públics amb efectes generals. Una comissió integrada per representants dels operadors i les institucions signants del conveni s’encarrega del seguiment.

L’acreditació per accedir al transport públic és un carnet individual i una placa numerada de color lila, que s’ha de col·locar de forma visible a l’escúter.

Requisits

 • Estar empadronat en un dels següents municipis: Badalona, Barcelona, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, l'Hospitalet de Llobregat, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Montgat, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Gramenet, Santa Coloma de Cervelló, Tiana, Viladecans
 • Disposar de la valoració de la Generalitat de Catalunya que acredita la discapacitat i tenir el barem de mobilitat reduïda. En cas de no tenir el barem de mobilitat reduïda, patir alguna malaltia que limiti la mobilitat i acreditar-ho a través d’un informe mèdic del servei públic de salut
 • Fer servir un escúter que compleixi els requisits tècnics fixats per la Generalitat de Catalunya. Els models admesos són:
  • ADAS/DRIVE (4 rodes) - Mercury / Prism
  • ADAS (4 rodes) – Eclipse / Eclipse plus
  • ADAD (4 rodes) – Gogo Lx
  • APEX (4 rodes) – Confort
  • CTM (3 rodes) – H320
  • CTM (4 rodes) – H360
  • OBEA (4 rodes) – Greco
  • TEYDER (4 rodes) – Le Mans II
  • TOTAL – CARE (4 rodes) – Tenerife
  • VERMEIREN (4 rodes) – Venus
  • ADAS (4 rodes) – Veo
  • ADAS (4 rodes) – Victory
  • INVACARE (4 rodes) – Colibrí
  • INVACARE (3 rodes) – Leo
  • INVACARE (4 rodes) – Leo
  • LIBERCAR (4 rodes) – Urban
  • SUNRISE (4 rodes) – Pearl
  • SUNRISE (4 rodes) – Sapphire
  • TRAVELSCOOT (3 rodes) – Normal Deluxe

Tràmits

La sol·licitud es realitza amb cita prèvia a:

 • Servei d’Atenció al Públic de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, al carrer València, 344, planta baixa.

Per demanar cita prèvia o interpretació en llengua de signes:

 • Trucant al 934 132 775 (de dilluns a divendres, de 09.30 a 13.30 h)
 • Enviant un missatge al correu electrònic: sap@bcn.cat

Observacions

Als escúters aprovats se’ls aplicaran els mateixos preceptes del Reglament de Viatgers que es refereixen a les cadires de rodes:

 • Estaran autoritzats a pujar per la porta central dels autobusos, o per la segona en el cas dels articulats de quatre portes, perquè puguin utilitzar la rampa d’accés tant a l’entrar com al sortir.
 • A l’interior dels autobusos, dels tramvies i del metro s’hauran de situar a l’espai reservat per a cadires de rodes.
 • Com les cadires de rodes, s’hauran de col·locar en el sentit contrari a la marxa, recolzats en el respatller i amb els frens posats.
 • És obligatori l’ús del cinturó de seguretat.
 • En els viatges en el TRAM, es permet dos escúters per tramvia, en els espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda

Aquesta prova pilot és possible gràcies al conveni de col·laboració signat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, l’Institut Municipal de Persones amb discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona.

Ocupació

Relació de recursos per a la formació ocupacional i la inserció laboral tant al mercat protegit com al mercat ordinari. També s’informa sobre les bonificacions per als empresaris que contractin persones amb discapacitat i sobre diferents fórmules específiques com els CET, els enclavaments laborals i l’autoocupació.

Recursos per l'ocupació

Equips de Valoració i Orientació

Definició 

Els Equips de Valoració i Orientació són organismes de la Generalitat que té com a principal funció la valoració de la capacitat laboral de la persona amb discapacitat física, psíquica, sensorial i mental, a partir dels 16 anys. Segons els resultats d’aquesta valoració, la persona serà orientada cap a una d’aquestes situacions:

 • Centre ocupacional.
 • Servei ocupacional d’inserció.
 • Centre especial de treball.
 • Empresa ordinària.

Les funcions de l'EVO són les següents:

 • Realitzar les orientacions cap a recursos sociolaborals, laborals i ocupacionals per a persones amb discapacitat.
 • Realitzar la valoració laboral per tal d’emetre certificat d’adequació a equipament i/o suport adient (empresa ordinària, Unitats de Suport a l’Activitat Professional (USAP/SCAPS), SOI, Ocupacional, altres.
 • Emetre certificats d’adequació a lloc de treball en processos d’oposicions a les administracions públiques.
 • Emetre informes d’adequació a lloc de treball pel Departament de Treball. En relació a contractes indefinits a persones amb discapacitat en empreses privades.
 • Emetre propostes de viabilitat i adequació en relació a les sol·licituds de subvenció per a persones amb discapacitat que es volen constituir com a treballadors/res autònoms.

Serveis de Suport a la Integració Laboral

Definició 

Per afavorir la integració laboral de les persones amb discapacitat en el mercat ordinari de treball existeixen els Serveis de Suport a la Integració Laboral (SIL), recurs especialitzat que dona suport a les persones amb discapacitat que volen incorporar-se al món laboral. En el cas de persones amb problemes de salut mental el recurs rep el nom de Oficina Tècnica Laboral (OTL).

L'objectiu principal dels SIL és aconseguir la integració laboral i social de les persones amb discapacitat mitjançant l'orientació laboral, la formació i l'acompanyament, quan s'escau, en la incorporació a un lloc de treball. Es fomenta que cada persona obtingui el màxim profit de totes les seves capacitats.

Els SIL realitzen les següents funcions:

 • Establir itineraris formatius i laborals individuals, adequats a les potencialitats de cada persona.
 • Motivar i millorar la disponibilitat i l'actitud activa de les persones amb discapacitat que busquen feina.
 • Assessorar a les persones amb discapacitat sobre els recursos formatius i fer un seguiment dels seu procés.
 • Cooperar amb empreses, organitzacions patronals i sindicats amb la finalitat de millorar les oportunitats i condicions de treball de les persones amb discapacitat.

Equip d’Assessorament Laboral

Definició 

És un servei de suport a la integració laboral que pertany a l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat  l'objectiu del qual és fomentar la integració sociolaboral de les persones amb discapacitat al mercat laboral ordinari mitjançant les actuacions següents:

 • Recepció, valoració i orientació de la demanda
 • Foment de la formació i de l'ocupació
 • Assessoria legal en el tema laboral
 • Elaboració d'itineraris individuals d'inserció, seguiment i suport a la integració laboral

Servei Inclou Futur

Definició 

Inclou Futur és un servei integral d’assessorament i d'acompanyament a la inclusió laboral dirigit a les empreses i a les persones amb discapacitat o amb trastorn de salut mental.

El servei està format per un equip de professionals experts en l’àmbit de la inclusió laboral de la Xarxa per a la Inclusió Laboral de Barcelona (XIB).

El servei ofereix:

 • Informació sobre els beneficis socials i corporatius de la inclusió laboral
 • Acompanyament a la persona i a l’empresa en els processos de selecció i en el lloc de treball
 • Informació i assessorament en matèria d’accessibilitat a l’entorn laboral
 • Accions formatives per garantir la inclusió

Requisits

 • Poden accedir al servei totes aquelles empreses amb visió de futur i compromís amb la inclusió laboral.

Tràmits

L’empresària o l’empresari que vulgui contactar amb l’equip professional del servei Inclou Futur, pot enviar un correu electrònic a XIBocupacio@bcn.cat o trucar al telèfon 93 413 28 39.

Observacions

La Xarxa per a la Inclusió Laboral de Barcelona forma part de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva i hi participen:

 

Formació ocupacional per a persones demandants d'ocupació

Definició 

El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) té entre les seves prioritats garantir i fomentar la formació i la qualificació professional de les persones de cara a incrementar la seva ocupabilitat. Per aconseguir-ho, gestiona programes formatius per millorar la qualificació professional i/o la capacitat d'inserció laboral, alguns dels quals estan específicament pensats per a persones amb discapacitat.

Les persones amb discapacitat interessades en adquirir aquesta formació han d'estar inscrites a una oficina del SOC i disposar dels requisits acadèmics que es demanen per a cada especialitat. Per a cada curs cal consultar les seves característiques i possible adequació en funció de la discapacitat

La formació impartida pels centres del SOC consisteix en mòduls formatius que permeten l'obtenció d'un certificat de professionalitat, document oficial que acredita a qui l’obté que és competent professionalment per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències de la producció i l’ocupació.

Els mòduls formatius consten de 90 o més hores i es poden subdividir en unitats formatives.

Els centres i entitats de formació del SOC poden ser:

-Els CIFO (Centres d'Innovació i Formació Ocupacional), agrupats en una xarxa de centres de referència en la formació professional ocupacional. Aquests centren la seva activitat formativa en aquelles especialitats que corresponen a ocupacions altament demandades pels sectors econòmics i que, tanmateix, compten amb una escassa oferta formativa a Catalunya. Moltes de les accions formatives inclouen la possibilitat de fer pràctiques en empreses. Paral·lelament a aquesta especialització, els CIFO desenvolupen formació transversal relacionada amb les noves tecnologies com poden ser els coneixements i les habilitats vinculades a l'ús d'Internet i a l'ofimàtica. Les seves àrees de referència són:

 • Àrea de disseny dins Arts gràfiques (CIFO L'Hospitalet).
 • Automoció (CIFO Sant Feliu).
 • Energies renovables (CIFO Santa Coloma i CIFO Lleida).
 • Fabricació i construccions metàl·liques (CIFO Salt, CIFO Lleida i CIFO Sabadell).
 • Fabricació mecànica (CIFO Sant Feliu).
 • Fred industrial (CIFO Lleida).
 • Imatge i so (CIFO L'Hospitalet).
 • Indústria química (CIFO Tarragona).
 • Indústries alimentàries (CIFO Salt).
 • Informàtica i comunicacions (CIFO La Violeta, Barcelona).
 • Jardineria urbana (CIFO Santa Coloma).
 • Metodologia docent (Tots els CIFO).
 • Muntatge i instal·lació (CIFO Sabadell).
 • Serveis integrals per a la rehabilitació i el manteniment d'habitatges (CIFO Santa Coloma).

-Altres centres i entitats, de titularitat pública o privada, que hagin obtingut la categoria de centre de formació del SOC mitjançant sol·licitud al Servei d'Ocupació de Catalunya. Aquests centres han d'impartir formació professional per a l’ocupació en alguna de les especialitats del Fitxer Català d'especialitats formatives.

 

Bonificacions per la contractació de persones amb discapacitat

Definició 

Les persones i empreses que contracten treballadors amb discapacitat amb contracte indefinit a temps complet o a temps parcial, contracte temporal, contracte en pràctiques, contracte per a la formació o contracte d'interinatge es poden beneficiar d'una sèrie de bonificacions i beneficis.

Pel que fa als ajuts, les empreses que contracten amb caràcter indefinit un treballador amb discapacitat procedent d’un enclavament laboral gaudeixen de diversos ajuts, subvencions i bonificacions de les quotes empresarials de la Seguretat Social:

 • Subvenció de 7.814 euros per cada contracte de treball.
 • Bonificació del 100 per cent en les quotes empresarials de la Seguretat Social.
 • Subvenció per l'adaptació del lloc de treball i l'eliminació de barreres.

Per tal de formalitzar la contractació, us heu d’adreçar a l’oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya que us correspongui per domicili.

Pel que fa a les empreses que tenen més de 50 treballadors, estan obligades a comptar amb un nombre de treballadors amb discapacitat no inferior al 2% de la plantilla.
 

 

Jubilació anticipada

Definició 

Els treballadors i treballadores amb discapacitat que acreditin un grau de discapacitat poden acollir-se a tres tipus de reducció de l'edat de jubilació en funció del seu grau de discapacitat i determinades condicions.

Per al càlcul de la pensió es computa el període de temps en què resulti reduïda l'edat de jubilació de la persona a l'exclusiu efecte de determinar el percentatge aplicable per calcular l'import.

Existeixen tres tipus de reducció, que es calculen en funció dels anys treballats i determinats barems, per als tres supòsits següents:

 1. Grau de discapacitat igual o superior al 65%. Edat mínima de jubilació 52 anys.
 2. Grau de discapacitat igual o superior al 65% i necessitat acreditada d'una tercera persona per a la realització dels actes essencials de la vida. Edat mínima de jubilació 52 anys.
 3. Grau de discapacitat igual o superior al 45%, sempre que es tracti de discapacitats reglamentàriament determinades on hi hagi evidencies que determinin de forma generalitzada i apreciable una reducció de l'esperança de vida d'aquestes persones. Edat mínima de jubilació 56 anys.

Centres Especials de Treball

Definició 

Els centres especials de treball són empreses que asseguren un treball remunerat a les persones amb discapacitat i garanteixen la seva integració laboral.

La seva plantilla ha de comptar amb un mínim del 70% de persones treballadores amb discapacitat no computant a aquests efectes el personal no discapacitat destinat a tasques d'ajustament personal i social.

L'objectiu principal dels CET és fer un treball productiu, participant regularment en les operacions de mercat, tenen com a finalitat assegurar una feina remunerada i la prestació de serveis d'ajustament personal i social, que necessiti el personal amb discapacitat.

Enclavaments laborals

Definició 

S'entén per enclavament laboral el contracte entre una empresa del mercat ordinari de treball, anomenada empresa col·laboradora, i un centre especial de treball (CET), per a la realització d'obres o serveis que guardin una relació directa amb l'activitat normal d'aquella a càrrec d'un grup de treballadors amb discapacitat del CET que es desplaça temporalment al centre de treball de l'empresa col·laboradora.

La direcció i organització del treball dins l'enclavament correspon al CET amb qui el treballador amb discapacitat manté la seva relació laboral de caràcter especial.

Autoocupació

Definició 

Les persones amb discapacitat que vulguin establir-se com a treballadors autònoms i es donin d’alta inicial en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, poden accedir a uns determinats incentius en matèria de Seguretat Social.

Cultura

Relació de mesures que els museus, biblioteques, centres cívics, cinemes i sales de teatre ofereixen als seus equipaments perquè les persones amb discapacitat puguin utilitzar els seus serveis amb igualtat de condicions amb la resta de la ciutadania. També s’informa d’aquelles mesures d’accessibilitat i inclusió que l’Ajuntament té en compte quan organitza festes populars al carrer.

Recursos per la cultura

Accessibilitat als museus

Definició 

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) treballen de manera conjunta per tal de garantir que tota la ciutadania pugui accedir als esdeveniments culturals de la ciutat, especialment pel que fa als museus i a les festes populars.

Pel que fa a l’accessibilitat física, la supressió de barreres arquitectòniques i la incorporació del criteris de disseny universal han estan presents des de fa anys en els projectes museístics, fet que ha permès obtenir un alt grau d’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda.

Respecte a l’accessibilitat comunicativa, durant els darrers anys s’han incorporat nombrosos recursos materials a les sales d’exposicions i, especialment pel que fa als museus de recent construcció, s'han instal·lat sistemes novedosos que permeten a les persones amb necessitats especials pel que fa a la comunicació accedir as continguts de les exposicions. A més, la tecnologia, especialment de la imatge i la informació, ha permès desenvolupar aplicacions mòbils per a la transmissió d’informació adaptada.

La millora de l’accessibilitat  a la comunicació als centres museístics ha estat un dels aspectes en els què s’està treballant més intensament durant els últims anys a través d'un Pla d'Actuacions per a la millora de l'accessibilitat que s'està duent a terme amb els següents objectius:

 • Garantir l’accessibilitat universal al patrimoni cultural a través del disseny universal
 • Conèixer les necessitats d’adaptació de cada col·lectiu
 • Vetllar per l’acompliment de la normativa vigent
 • Valorar les possibles millores de les condicions d’accessibilitat en els centres patrimonials que presenten barreres arquitectòniques.

Aquests objectius es treballen a través de les següents línies d'actuació:

 • Instal·lació de bucles magnètics
 • Millora de l’accessibilitat comunicativa tant en els productes de comunicació impresos com en les instal·lacions de senyalètica i en els productes audiovisuals (suport per al disseny i realització d’audioguies, maquetes tàctils i altres materials de suport adaptats per a persones amb discapacitat visual i organització de visites guiades per a persones amb discapacitat auditiva)
 • Formació del personal d’atenció al públic dels museus en matèria d'atenció al públic amb necessitats especials
 • Formació al personal tècnic per a una correcta adaptació dels continguts per a les persones que dificultats de comprensió.
 • Suport a la difusió de les diferents mesures i recursos d’accessibilitat existents.

Com a resultat, Barcelona compta actualment amb una àmplia xarxa de museus accessibles que constantment estan millorant els seus fons i instal·lacions per adaptar-se a les necessitats de totes les persones.

Accessibilitat a les biblioteques

Definició 

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i el Consorci de Biblioteques de Barcelona treballen de manera conjunta per garantir que tota la ciutadania pugui accedir a les biblioteques de la ciutat.

Pel que fa a l’accessibilitat física, la supressió de barreres arquitectòniques i la incorporació del criteris de disseny universal han estan presents des de fa anys en els projectes arquitectònics de les noves biblioteques municipals, fet que ha permès obtenir un alt grau d’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda.

Respecte a l’accessibilitat comunicativa, durant els últims anys,  la seva millora a les biblioteques ha estat un dels aspectes en els què s’està treballant més intensament  a través de les següents línies d'actuació:

 • Instal·lació de bucles magnètics en la sala d'actes.
 • Instal·lació de productes de suport per a persones amb especials necessitats pel que fa a la comunicació.
 • Senyalètica accessible en els edificis.
 • Organització d'activitats accessibles dins la programació regular d'activitats de les biblioteques.
 • Formació del personal en matèria d'atenció al públic amb necessitats especials.
 • Formació del personal en matèria de noves tecnologies adreçades a persones amb especials necessitats.
 • Formació dels voluntaris del projecte de “lectura a domicili” en matèria d’atenció a les persones amb especials necessitats.

Com a resultat, Barcelona compta actualment amb una àmplia xarxa de biblioteques accessibles que constantment estan millorant els seus fons i instal·lacions per adaptar-se a les necessitats de totes les persones. Pel que fa a l'accessibilitat comunicativa, aquests són els serveis existents:

 • Totes les biblioteques ofereixen interpretació amb llengua de signes prèvia demanda.
 • La majoria de biblioteques compten amb anell magnètic per a persones amb discapacitat auditiva.
 • A tots els districtes hi ha una biblioteca que ofereix el lector de pantalla Jaws per a persones cegues.
 • La majoria de biblioteques compten amb llibres amb lletra gran, lectura fàcil, persones voluntàries per a la lectura a domicili (gent gran, discapacitat física, discapacitat visual...) i pel·lícules amb audiodescripció.
 • Les biblioteques Andreu Nin, Sagrada Família i Esquerra de l’Eixample-Agustí Centelles compten amb senyalètica en Braille, relleu i alt contrast i plànols orientatius tàctils.
 • Les biblioteques Poblenou-Manuel Arranz, Francesc Candel, Gòtic-Andreu Nin, Sagrada Família i Vilapicina i la Torre Llobeta compten amb el següent kit:
  • Pantalla tàctil per a discapacitat intel·lectual o problemes amb el ratolí.
  • Teclat de tecles grans per a problemes de visió o intel·lectuals o mobilitat poc precisa.
  • Teclat de mida petita per ser usat amb una sola ma.
  • Teclat amb cobertor qwerty per a persones sense mobilitat fina.
  • Ratolí trackball n-abler, més fàcil d'utilitzar per a persones amb discapacitat física.
  • Joystick de barbeta o B-joy chin, que es controla amb la barbeta.
  • Braç articulat fixable a la taula i ajustable.
  • Joystick b-joy stick-c, per a persones amb espasticitat.
  • Joystick b-joy hand, per a persones amb molt poca força a les mans.
  • Commutadors substitutius del ratolí per a persones amb discapacitat física o intel·lectual.
  • Línia Braille complementària del software lector de pantalla per a persones cegues.
  • Zoomtext, per configurar les característiques de l'ordinador per a persones amb baixa visió.
  • The Grid, programa de comunicació alternativa i augmentativa amb pictogrames i text
  • Catchme 2.0, programa amb diferents jocs i activitats per a persones amb autisme

Accessibilitat als Centres Cívics

Definició 

La xarxa de centres cívics de Barcelona compta amb 52 equipaments culturals distribuïts per tots els barris de la ciutat que ofereix informació cultural, divulgació de coneixements mitjançant l’aportació d’experts i promoció del consum cultural i la pràctica artística en totes les seves vessants.

A partir de la voluntat d’innovar i d’estar al corrent de les transformacions d'una ciutat que canvia, els centres cívics desenvolupen projectes específics entorn les arts escèniques, les arts visuals, la música, el cinema, la ciència, el medi ambient, la cuina i la gastronomia i moltes altres temàtiques.

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i els deu districtes de la ciutat treballen conjuntament per garantir que tota la ciutadania pugui accedir i gaudir d'aquesta programació.

Pel que fa a l’accessibilitat física, la supressió de barreres arquitectòniques i la incorporació del criteris de disseny universal han estan presents des de fa anys en els projectes arquitectònics dels nous centres cívics municipals, fet que ha permès obtenir un alt grau d’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda.

Respecte l’accessibilitat comunicativa, s’avança a través de les següents línies d’acció:

 • Instal·lació de bucles magnètics
 • Adaptacions a la senyalètica dels edificis
 • Formació del personal en matèria d'atenció al públic amb necessitats especials.
 • Suport a la difusió de les diferents mesures i recursos d’accessibilitat existents.
 • Suport a l'organització d'activitats accessibles, pensant especialment en les necessitats de les persones amb discapacitat visual o auditiva (activitats amb llengua de signes o subtitulació amb pantalla, activitats amb audiodescripció per a persones cegues...).
 • Suport a l'organització d'activitats inclusives (amb la participació directa de les persones amb discapacitat i les entitats en la seva organització i realització).
 • Suport a l'organització d'activitats de sensibilització davant la discapacitat (amb activitats adreçades a grans i petites que ajuden a entendre les necessitats de les persones amb discapacitat).

Accessibilitat als espectacles i cinemes

Definició 

Dins l'àmbit dels espectacles i el cinema a Barcelona existeixen diverses iniciatives i programes per apropar els espectacles i les sessions de cinema a les persones amb discapacitat.

Pel que fa a l'accessibilitat física, la supressió de barreres arquitectòniques i la incorporació del criteris de disseny universal han estan presents des de fa anys en els projectes arquitectònics, fet que ha permès obtenir un alt grau d’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda.

Respecte a l’accessibilitat comunicativa, la seva millora és un dels aspectes en els què s’està treballant més intensament durant els últims anys amb la incorporació de mesures com la instal·lació de bucles magnètics, l'adaptació de la senyalètica als edificis, l'audiodescripció en directe, les visites tàctils guiades a l'escenografia i/o el vestuari, la interpretació en llengua de signes, la subtitulació en directe, les emissores de freqüència modulada i la descripció argumentativa (explicació personalitzada de l'argument). Determinats cinemes compten amb sistemes d'audiodescripció i subtitulació i existeixen apps per a mòbils que permeten a les persones cegues disposar d'audiodescripció de les pel·lícules i a les persones sordes disposar de subtítols.

Pel que fa al teatre i els espectacles, l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i l'Institut de Cultura treballen conjuntament per garantir que tota la ciutadania pugui accedir i gaudir de la programació teatral dels teatres municipals de la ciutat. Altres iniciatives público-privades com els programes Apropa Cultura o Teatro Accesible permeten també la programació de sessions accessibles d'espectacles a diversos equipaments de la ciutat.

Gràcies a tots aquests agents, Barcelona compta amb sessions accessibles dins la programació regular d'espectacles teatrals i musicals: la programació del Liceu, el Teatre Lliure, el Sant Andreu Teatre, el Teatre Grec i altres teatres, auditoris i centres cívics municipals inclou sovint sessions amb mesures d'accessibilitat per a persones amb discapacitat. A més, l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat gestiona el projecte de Teatre Infantil Accessible a Barcelona, una programació regular d'espectacles infantils adaptats a diversos teatres i centres cívics de la ciutat.

Accessibilitat a festes populars

Definició 

L'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat treballa des de fa molt anys donant suport tècnic i econòmic a tot l'Ajuntament per a l'accessibilitat dels actes públics festius que s’organitzen des de l’Ajuntament, molts dels quals tenen lloc a la via pública, i que poden estar organitzats de manera directa pels serveis municipals d’atenció a les persones o per diferents empreses subcontractades o entitats del sector. Per aconseguir-ho, es realitzen les següents recomanacions per a l'organització de festes populars i actes públics al carrer:

 • A la programació:
  • Programació d'activitats accessibles amb sistemes alternatius a la comunicació en imatge i veu (interpretació en llenguatge de signes, subtitulació o sobretitulació, anell magnètic, emissores FM, materials en Braille, suport web...).
  • Programació d'activitats accessibles adreçades a col·lectius específics de persones amb discapacitat com visites guiades amb suports diversos (interpretació amb llenguatge de signes, audiodescripció per a persones cegues, suport per a persones amb discapacitat intel·lectual...).
  • Programació d'activitats inclusives que prevegin l'accés i la participació de  persones amb discapacitat (especialment per a públic infantil).
  • Programació d'activitats de sensibilització sobre la discapacitat adreçades al conjunt de la ciutadania i a càrrec d'entitats del sector.
  • Formació de les persones voluntàries o contractades que fan tasques d'atenció al públic en l’atenció de persones amb diferents discapacitats.
 • A la comunicació:
  • Accessibilitat de tots els canals de comunicació (fullets, cartells, comunicació digital...)
  • Accessibilitat dels panells d’informació i la senyalètica de la festa.
  • Informació sobre les mesures d'accessibilitat, el transport públic, les reserves d'aparcament i les alternatives a la informació telefònica a tots els canals de comunicació (materials impresos, webs, 010...).
 • A les infraestructures:
  • Itineraris, estands i carpes que garanteixin l'accés i la mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda.
  • Tarimes i lavabos que garanteixin l'accés i la mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda.
  • Reserva d'espai per a persones amb cadira de rodes.
  • Reserva de seients per a persones amb discapacitat visual i auditiva.
  • Reserva de places d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.

Algunes de les principals festes populars on es tenen presents aquestes mesures són la Mercè, la Cavalcada de Reis, la Festa de Cap d'Any, la Festa Major de Gràcia, la Festa Major de Sants.

Educació

Relació de recursos educatius per als infants i joves amb discapacitat, incloent les educacions primària, secundària i professional en les seves modalitats especial o inclusiva, la inclusió a la Universitat, ajuts econòmics i recursos específics d’utilitat per a les famílies i els centres educatius.

Recursos per l'educació

Educació primària inclusiva o especial

Definició 

Els infants amb discapacitat, sempre que es valori positivament, han d'ésser integrats en centres d'educació ordinària, segons el que estableix l'article 18 de la resolució EDU/904/ de 30 de març de 2007.

Si no és possible, han de matricular-se en un Centre d'Educació Especial (CEE).

Els centres educatius han de complir les normes d'accessibilitat universal per garantir la no discriminació, segons el que disposa la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal (LIONDAU), integrades les dos en el Real Decret Legislatiu 1/2013.

A la ciutat de Barcelona les competències de tramitació i resolució són del Consorci d'Educació de Barcelona.

Formació professional inclusiva

Definició 

Les persones amb discapacitat que vulguin cursar formació professional a centres d'ensenyament ordinaris disposen de tres possibilitats en funció de les seves necessitats:

1. Cicles formatius de grau mitjà (CFGM): permeten l'adquisició de competències de formació professional de nivell i ofereixen la possibilitat de ser cursats amb una sèrie de mesures flexibilitzadores com:

 • Matriculació parcial de crèdits.
 • Modificacions del currículum.
 • Acreditació de competències.

2. Programes de  diversificació curricular per a la transició a la vida adulta: dirigits a joves amb un grau de discapacitat que afecti greument la seva autonomia i adreçats a ajudar-los a adquirir competències funcionals que els permetin participar, de la manera més plena i autònoma possible, en els diversos contextos on es desenvoluparà la seva vida adulta.

3. Programes de Formació i Inserció (PFI): cursos formatius que han de permetre als joves reintroduir-se en el sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora. 

Tenen tres modalitats:

 • Plans d'iniciació professional (PIP). Es realitzen en instituts de titularitat del Departament d'Ensenyament i en centres docents privats i establiments de formació autoritzats.
 • Plans de transició al treball (PTT), organitzats en col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i les administracions locals.
 • Programes de formació i aprenentatge professional (FIAP), realitzats en els instituts de titularitat del Departament d'Ensenyament.

 

Formació professional especial

Definició 

Són centres d'Educació Especial depenents del Consorci d'Educació de Barcelona on es realitzen Programes de Formació i Inserció (PFI) per a alumnes amb necessitats educatives especials (NEE).

Els PFI son cursos formatius que han de permetre als joves que compleixen els requisits, reintroduir-se en el sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora. Tenen tres modalitats:

 • Plans d'iniciació professional.
 • Plans de transició al treball.
 • Programes de formació i aprenentatge professional.

Els seus objectius són:

 • Procurar la integració sociolaboral a través de la preparació per al món del treball
 • Dotar els alumnes de l'autonomia personal suficient per augmentar el seu nivell d'independència.
 • Oferir als alumnes el suport psicopedagògic necessari i l'ajut informàtic adequat per integrar-se en l'educació ordinària.

El Centre d'Educació Especial Pont del Dragó imparteix Programes de Formació i Inserció en les branques d'Administració i Gestió i d'Arts Gràfiques i ofereix suport a la inclusió en totes les etapes educatives per a alumnes amb discapacitat motriu matriculats en centres ordinaris

L'Escola Viver Castell de Sant Foix imparteix Programes de Formació i Inserció d'Auxiliar de Jardineria i Viverisme adreçat a alumnes amb necessitats educatives especials.

Educació secundària inclusiva

Definició 

Batxillerat amb ajut: els estudis de Batxillerat es poden cursar amb les següents mesures flexibilitzadores:

 • Pla individualitzat
 • Reducció/Ampliació de la durada de l'etapa
 • Exempció de matèries

Formació de persones adultes: el Consorci d'Educació també gestiona programes d'educació de persones adultes que fan possible el desenvolupament de les diferents capacitats, l'enriquiment de coneixements i la millora de les competències tècniques i professionals. Els objectius poden ser tant l'obtenció d'una titulació com l'ampliació de coneixements. Pel que fa a titulacions, es poden obtenir les següents:

 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO)
 • Accés a cicles formatius de grau mitjà (CFGM).

Inclusió a la Universitat

Definició 

Per tal de possibilitar i garantir l'exercici del dret a l'ensenyament dels alumnes amb discapacitat, les universitats estan eliminant les barreres arquitectòniques dels seus edificis i estan creant serveis de suport a la integració, responent a les necessitats d'aquestes persones i promovent les actuacions necessàries. A més, a les universitats de Catalunya existeix una Exempció Total dels Preus Públics del Crèdit.

Així, la Universitat Autònoma de Barcelona ha creat el Programa d'Integració dels Universitaris amb Necessitats Especials (PIUNE) i la Universitat de Barcelona ha creat el Programa per a la no exclusió dels estudiants amb discapacitat amb les següents funcions principals:

 • Atenció i suport acadèmic personalitzat.
 • Recerca de recursos en el transport i en l'accés normalitzat a les facultats.
 • Distribució d'informació als estudiants amb discapacitat.
 • Detecció i seguiment per a la supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques, en el transport i en la comunicació.
 • Sensibilització de l'entorn humà natural de l'estudiant.
 • Promoció del voluntariat social.

La Universitat Politècnica de Catalunya ha creat el Programa d'Inclusió i Discapacitat amb l'objectiu principal de contribuir a la plena integració de l'estudiant de la comunitat universitària amb alguna discapacitat, per tal que la seva activitat a la universitat es desenvolupi amb normalitat.

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) eximeixen del pagament de les taxes acadèmiques a les persones amb discapacitat.

Finalment, a totes les universitats que tenen limitat l'accés a causa d'haver més demanda que places ofertes, s'estableix una reserva de com a mínim un 3% de places per a estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%, o per a estudiants amb pèrdua total de la parla o de l'audició.

Equips d'Assessorament Psicopedagògic

Definició 

Els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) són serveis educatius que donen suport al professorat dels centres docents per tal d'oferir la resposta educativa més adequada al conjunt de l'alumnat, especialment aquell que presenta discapacitats o més dificultats en el procés d'aprenentatge, a les seves famílies, als centres educatius i al sector.

Tenen un àmbit d'intervenció comarcal o subcomarcal. Molts, però, tenen un àmbit local o de districte, en funció de les necessitats específiques de cada zona.

Els professionals dels EAP treballen com a equip multidisciplinari en el seu àmbit territorial en l'avaluació, el seguiment i l'orientació de l'alumnat, sobretot del que té necessitats educatives especials, i en l'assessorament al professorat dels centres docents.

Centres de Recursos Educatius

Definició 

Els Centres de Recursos Pedagògics (CRP) són centres de referència per a la formació, la dinamització pedagògica i el suport a la tasca docent del professorat de tots els nivells educatius dels centres d'ensenyament no universitari de la ciutat. A Barcelona l'àmbit d'actuació de cada CRP correspon amb l'àmbit territorial del seu districte municipal, on estableix relació amb el consell municipal de districte.

Els objectius principals dels CRP són:

 • Coordinar i organitzar l'execució i el seguiment de les activitats de formació permanent.
 • Potenciar accions que impliquin dinamització i suport a projectes en el centre i entre centres educatius.
 • Canalitzar i coordinar els recursos i l'oferta pedagògica de la ciutat que s'adrecen als centres educatius.
 • Oferir recursos d'infraestructura i de serveis als centres docents, al professorat i a la comunitat educativa.

Els CRP ofereixen:

 • Formació: en el marc del Pla de Formació de Zona els CRP planifiquen i programen activitats de formació al propi centre en la modalitat d'assessorament i cursos, i activitats de formació per als docents organitzant cursos, seminaris, grups de treball i conferències.
 • Dinamització: per donar resposta a les noves necessitats del sistema educatiu, les demandes socials i les possibilitats d'organització de la gestió que ofereixen les tecnologies de la informació i de la comunicació, els CRP afavoreixen la promoció d'intercanvis d'experiències pedagògiques entre centres educatius, amb la participació del professorat i l'alumnat, l'impuls i el suport a projectes innovadors dels centres educatius (recursos humans, recursos materials i aspectes organitzatius i d'assessorament) i la col·laboració en projectes que impliquin la participació de la comunitat educativa.
 • Documentació i recursos: els CRP s'encarreguen de l'organització de les fonts d'informació per oferir un servei de recerca, assessorament i préstec de recursos documentals i tecnològics.

Atenció educativa domiciliària

Definició 

Els alumnes que cursen nivells obligatoris i no poden assistir a classe per malaltia o discapacitat tenen dret a rebre l'ajut necessari per assegurar el seu rendiment escolar.

Existeixen entitats que compten amb un servei d'atenció socioeducativa domiciliària. Aquest servei és gratuït i funciona amb diplomats de magisteri o llicenciats voluntaris. Cal contactar directament amb l'entitat

Mentre duri l'atenció domiciliària, aquests alumnes poden disposar d'un ordinador portàtil que cal demanar en el moment d'omplir el full de sol·licitud.

Prestacions econòmiques per a suport educatiu

Definició 

Ajuts econòmics destinats a aquells alumnes d'educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior, ensenyaments artístics professionals i programes de qualificació professional inicial que tenen necessitats específiques de suport educatiu. Hi ha tres tipologies:

 • Ajuts directes per a alumnes que presenten necessitats educatives especials associades a una discapacitat o un trastorn greu de la conducta (inclosos els alumnes afectats per TDAH que necessitin atenció educativa específica).
 • Subsidis per a necessitats educatives especials associades a una discapacitat o un trastorn greu de la conducta per a famílies nombroses.
 • Ajuts per a programes específics complementaris a l'educació reglada per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals.

Servei de monitors per a alumnes amb discapacitat física

Definició 

La possibilitat de participació i d'accés dels alumnes amb discapacitat física a les diferents activitats escolars no està tant en funció de les característiques de la seva discapacitat com en l'existència o no a l'escola de barreres al seu aprenentatge, socialització i participació.

Per facilitar la participació de l'alumnat amb discapacitat física escolaritzat en centres d'ensenyament ordinari en aquelles activitats que poden implicar un problema de mobilitat, com per exemple, sortides escolars o colònies, el Departament d'Ensenyament, mitjançant la Federació ECOM, ofereix als centres educatius la possibilitat de sol·licitar un monitor voluntari de suport perquè els acompanyi i atengui les necessitats de l'alumnat amb discapacitat, i del grup en general.

Esports

Barcelona compta amb una programació esportiva inclusiva a tots els equipaments esportius municipals, que a través del programa L’Esport Inclou permet que qualsevol persona, siguin quines siguin les seves condicions, pugui realitzar esport amb els suports necessaris. En aquest apartat oferim informació sobre aquest programa i sobre alguns serveis esportius específics per a persones amb discapacitat, normalment organitzats per entitats del sector.

Recursos per l'esport

Programació esportiva inclusiva

Definició 

L'Institut Barcelona Esports duu a terme el programa ‘L'esport inclou’, per tal de promoure la pràctica de l'esport per part de les persones amb discapacitat en igualtat de condicions amb la resta de la població.

Els programa du a terme les següents funcions:

 • Ampliar els canals d'oferta/demanda per tal de fer possible la pràctica esportiva de les persones amb discapacitat.
 • Formar tots els agents implicats dins l'àmbit de les activitats físiques adaptades.
 • Assessorar els equips responsables de les entitats, centres educatius i instal·lacions esportives municipals.
 • Sensibilitzar a la població sobre el dret a la pràctica física de les persones amb discapacitat.

El programa ofereix els següents serveis:

 • Tots els centres esportius municipals asseguren l'obertura de totes les activitats esportives al col·lectiu de persones amb discapacitat, a excepció d'aquelles que requereixen unes capacitats incompatibles del tot amb les característiques de l'usuari. Les modalitats de pràctica varien en funció de la demanda per part de la persona usuària amb discapacitat: inclusió en activitats de pràctica d'activitat física i esportiva dirigides, ús lliure individual o activitats esportives adaptades. 
 • Les activitats esportives escolars s'adapten per tal que l'alumnat amb discapacitat hi participi en igualtat de condicions, tant en un entorn d'escola inclusiva com d'escola especial. Si el grau i tipus de discapacitat ho permet l'alumne participa en un entorn inclusiu i, si això no és possible o a petició de l'alumne, participa en les modalitats d'esport adaptades a la seva discapacitat. En la mesura que sigui possible, l'alumnat amb discapacitat també participa a les competicions convencionals i les trobades esportives i lúdiques no competitives. Si el tipus de discapacitat ho dificulta, s'organitzen, en funció del nombre d'escolars amb discapacitat, lligues estructurades o curtes amb finalitat competitiva o recreativa.
 • Servei de suport al vestidor amb dues modalitats: una persona voluntària acompanyant (familiar, amic o voluntari, entre altres opcions) que pot fer ús de les instal·lacions en la mateixa franja horària que la persona usuària amb discapacitat, o un servei de suport al vestidor. La demanda s'ha de fer al centre esportiu municipal corresponent que serà l'encarregat de tramitar-ho i sol·licitar-ho a l'Entitat prestadora del servei.
 • Servei de monitoratge de suport docent: la direcció tècnica i el tècnic esportiu de referència estudien la necessitat, o no, de comptar amb el monitor de suport docent. Aquest és assumit pel centre esportiu municipal i col·labora pedagògicament amb el tècnic esportiu en el disseny d'estratègies inclusives, en l'adaptació de les tasques motrius i en l'organització i desenvolupament de les sessions.
 • Servei d'assessorament pedagògic: gestionat per l'Associació Esportiva Ciutat Vella, té com a objectiu assessorar els educadors i tècnics esportius que es trobin en situacions complexes respecte a la inclusió dels usuaris amb discapacitat a les seves sessions. Esta nodrit per un equip multiprofessional, procedent de diferents àmbits educatius, amb el denominador comú d'una dilatada experiència tant en l'ensenyament de les activitats físiques i esportives com en la inclusió de les persones amb discapacitat.

Serveis esportius específics

Definició 

Diverses federacions i entitats esportives de Barcelona adapten les seves activitats per a persones amb discapacitat. Els esports específics que es poden practicar són: bàsquet en cadira de rodes, natació, atletisme, voleibol, tennis en cadira de rodes, tennis de taula, tir a l'arc, tir olímpic, vela, esgrima, ciclisme, piragüisme, submarinisme, boccia, esquí, esquí aquàtic, petanca, etc.

Lleure

Relació de recursos per gaudir del lleure a la ciutat: suport al bany a les platges, inclusió dels infants, adolescents i joves a les activitats d’estiu de la Campanya d’Estiu de l’Ajuntament de Barcelona i activitats específiques per a infants, joves i adults amb discapacitat dins el programa Temps per Tu.

Recursos per al lleure

Suport al bany a les platges

Definició 

A Barcelona entenem l'accessibilitat com a element integral del disseny de qualsevol espai públic de la ciutat. Així, creiem que l'adaptació de les platges no s'ha de limitar només a l'habilitació de punts concrets destinats al bany de les persones amb certs tipus de limitacions funcionals, sinó que ha de ser una característica definitòria del planejament del conjunt de les platges, integrada en el seu disseny original. Sobre la base d'aquesta accessibilitat general es defineix un servei específic de suport al bany per a aquelles persones amb mobilitat reduïda que necessiten suport per entrar i sortir de l'aigua.

A Barcelona les platges són accessibles i estan pensades per a l'accés i gaudi de les persones usuàries, també d'aquelles que tenen alguna limitació en la seva mobilitat. Disposen de reserves d'aparcament amb itineraris accessibles fins a la platja seca, senyalització i informació visual i tàctil, lavabos adaptats, passeres de fusta fins a l'aigua i dutxes adaptades amb cadires. També compten amb transport públic adaptat que facilita l'accés a les platges.

A més, algunes platges compten també amb un servei de suport al bany adreçat a aquelles persones que tenen mobilitat reduïda i necessiten ajuda personal i tècnica per poder accedir a l'aigua. Aquestes platges disposen, a més de les característiques abans esmentades, d'una caseta vestidor, cadires amfíbies, grua elevador, armilles salvavides i para-sols, i compten amb personal tècnic i voluntari que dona suport a les persones amb mobilitat reduïda per entrar i sortir del mar i gaudir del bany. 

Inclusió a activitats d'estiu per a infants i adolescents

Definició 

Són activitats d'estiu per a infants i adolescents de 3 a 16 anys que viuen a la ciutat de Barcelona organitzades per entitats socials i privades que treballen en el sector del lleure, l'esport, l'educació o la cultura i estan homologades per l'Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de garantir-ne la diversitat i qualitat.

Totes les entitats que participen a la campanya integren infants amb discapacitat. Una de les condicions d'homologació de les entitats és que reservin un 5 % mínim de places per a la integració d'infants amb discapacitat, sempre d'acord amb les característiques de cada activitat.

Paral·lelament, i per tal de facilitar l'accés a les persones amb manca de recursos econòmics, l'Ajuntament preveu un sistema d'ajuts a les famílies que no superin el nivell d'ingressos que cada any es determina.

Existeixen diferents tipologies:

 • Activitats fora de la ciutat: colònies, campaments i rutes basades en la convivència durant uns quants dies (en cases de colònies, tendes de campanya o refugis), cercant el coneixement de medi físic i humà que proporciona la vida a l'aire lliure i l'activitat equilibrada.
 • Activitats a la ciutat:
  • Casals d'estiu: activitats que tenen lloc dins l'àmbit urbà, aprofitant els equipaments i recursos de la ciutat. Amb una durada d'entre 5 i 10 dies, poden tenir o no servei de menjador. S'adrecen a infants fins als 14 anys.
  • Casals esportius: casals d'estiu que també tenen lloc a la ciutat i es caracteritzen per la pràctica i aprenentatge d'una o diverses disciplines esportives. Normalment s'adrecen a nois i noies de 6 a 14 anys i poden tenir o no servei de menjador.
  • Campus Olímpia: campus esportius que les instal·lacions esportives municipals ofereixen amb programes de jocs complexos, de perfeccionament i especialització d'uns esports determinats i amb servei de menjador opcional.

Inclusió a activitats d'estiu per a joves

Definició 

Els joves amb discapacitat que vulguin gaudir de l'oferta pública general d'activitats d'estiu poden fer ús de qualsevol d'aquests dos programes:

 • Programa BCN Intercanvis Juvenils: té com a objectiu donar suport a entitats i col·lectius de joves de Barcelona que volen realitzar activitats d'intercanvi juvenil. Pretén facilitar la realització d'activitats que, sota un concepte d'educació no formal, potenciïn l'aprenentatge intercultural i la mobilitat de la gent jove de la ciutat.  El programa ofereix suport econòmic per als joves provinents de sectors socials desafavorits. El programa ofereix suport econòmic per a la sol·licitud de monitors de suport.
 • Camps de treball: són activitats per a joves amb interès comú de servei a la comunitat, ja sigui ajudant a persones, protegint la natura, restaurant edificis d'interès, etc. La Secretaria General de la Joventut de la Generalitat gestiona la inscripció i dona suport a un bon nombre de camps de treball a Catalunya, a la resta de l'estat i internacionals. Existeix la possibilitat de poder sol·licitar l'ajut d'un monitor de suport.

Activitats específiques per a infants i joves amb discapacitat

Definició 

Les activitats de lleure contribueixen a la satisfacció personal i a la millora de la qualitat de vida dels infants i joves que hi participen, ja que fomenten les relacions interpersonals, l’entreteniment i potencien les capacitats i l’autonomia personal.

Dins l'àmbit del lleure per a infants amb discapacitat, a banda de la possibilitat que els nens i joves participin de la programació estàndard inclusiva existeixen activitats que s'adrecen de manera específica a col·lectius amb discapacitat i que normalment són promogudes pel teixit associatiu a través d'esplais o grups.

Les diferents entitats, en funció del col·lectiu de persones a les quals s'adrecen (mobilitat reduïda, paràlisi cerebral, persones cegues, discapacitat auditiva...) organitzen la seva programació d'activitats de lleure. També els centres de dia, residències i centres ocupacionals vetllen per l'oci de les persones usuàries dels seus centres. En alguns casos les activitats poden estar dirigides a infants amb pluridiscapacitat o a diversos col·lectius alhora.

Les activitats de lleure específiques per a infants i joves amb discapacitat es programen en moltes ocasions en el marc de programes de respir que permeten als nois i noies gaudir d'una estona de lleure mentre els pares i mares o persones cuidadores poden disposar de temps per a elles mateixes. A la ciutat de Barcelona l'Ajuntament impulsa el programa Temps per a Tu, que funciona als deu districtes de la ciutat amb activitats de lleure per a infants, joves i persones adultes amb discapacitat i persones amb dependència i les seves famílies.

Activitats específiques per a joves i persones adultes amb discapacitat

Definició 

Les activitats de lleure contribueixen a la satisfacció personal i a la millora de la qualitat de vida de les persones que hi participen, ja que fomenten les relacions interpersonals, l’entreteniment i potencien les capacitats i l’autonomia personal.

Dins l'àmbit del lleure per a persones adultes amb discapacitat, a banda de la possibilitat que les persones participin de la programació estàndard inclusiva existeixen activitats que s'adrecen de manera específica a col·lectius amb discapacitat i que normalment són promogudes pel teixit associatiu a través d'esplais o grups.

Les diferents entitats, en funció del col·lectiu de persones a les quals s'adrecen (mobilitat reduïda, paràlisi cerebral, persones cegues, discapacitat auditiva...) organitzen la seva programació d'activitats de lleure. També els centres de dia, residències i centres ocupacionals vetllen per l'oci de les persones usuàries dels seus centres. En alguns casos les activitats poden estar dirigides a persones amb pluridiscapacitat o a diversos col·lectius alhora.

Les activitats de lleure específiques per a persones adultes amb discapacitat es programen en moltes ocasions en el marc de programes de respir que els permeten gaudir d'una estona de lleure mentre les seves persones cuidadores poden disposar de temps per a elles mateixes. A la ciutat de Barcelona l'Ajuntament impulsa el programa Temps per a Tu, que funciona als deu districtes de la ciutat amb activitats de lleure per a infants, joves i persones adultes amb discapacitat i persones amb dependència i les seves famílies.

Turisme

Barcelona és una de les ciutats del món més reconegudes per la seva accessibilitat, també per als visitants d’altres països. En aquest apartat oferim informació sobre els diferents recursos informatius, llocs d’interès, hotels, visites i tours adaptats i empreses especialitzades en activitats turístiques per a aquest col·lectiu.

Recursos per al turisme

Informació turística

Definició 

Barcelona ofereix als turistes un ampli ventall de serveis d'informació turística, consistent en una central de trucades (Call Center) que atén en diferents idiomes per telèfon, fax, correu postal i correu electrònic, i en una xarxa d'oficines d'informació turística situades als punts més accessibles de la ciutat. Ho pots consultar aquí.

A més, existeixen diverses apps que ofereixen informació sobre l'accessibilitat dels diferents espais públics, equipaments, comerços i serveis.               

Llocs d’interès accessibles

Definició 

Barcelona ofereix opcions interessants tot l’any i obre les portes a tothom. Utilitzant els enllaços adjunts podreu conèixer els llocs accessibles més interessants per visitar quan planifiqueu una visita a la ciutat.

Existeixen diverses apps que ofereixen informació sobre l'accessibilitat dels diferents espais públics, equipaments, comerços i serveis.

Hotels accessibles

Definició 

Barcelona compta amb establiments hotelers accessibles que ofereixen a les persones amb discapacitat la possibilitat de gaudir de la ciutat en igualtat de condicions amb la resta de viatgers. Utilitzant el cercador adjunt podreu conèixer els hotels accessibles de la ciutat.

A més, existeixen diverses apps que ofereixen informació sobre l'accessibilitat dels diferents espais públics, equipaments, comerços i serveis.

Visites i tours adaptats

Definició 

Barcelona compta amb un ampli ventall de visites guiades i tours adaptats per a persones amb discapacitat. Us facilitem alguns enllaços.

Agències i empreses especialitzades

Definició 

Barcelona compta amb diverses empreses i agències especialitzades en turisme accessible per a persones amb discapacitat. Us facilitem alguns enllaços.

Barcelona Special Traveler 

Reserves d'allotjament adaptat, serveis lúdics i assistencials i experiències culturals, esportives o d'altre tipus, segons els interessos i possibilitats físiques del client.

Barcelona Zero Limits

Hotels adaptats i activitats accessibles, testats personalment per a convertir la seva estada en moments únics.

Viajes Ilunion

Productes i programes accessibles individuals i per a grups.

Fundació Desenvolupament Comunitari 

Suport personalitzat i adaptat a les necessitats de cada viatger i serveis turístics per a les persones amb discapacitat i els seus acompanyants.

Entitats i equipaments

A Barcelona, les persones amb discapacitat es troben organitzades amb una àmplia xarxa d'entitats que, amb la col·laboració de les principals organitzacions públiques i ONG, treballen pel millorar la qualitat de vida i per defensar els drets de les persones amb discapacitat. Per aquest motiu, com podreu comprovar consultant aquesta Guia, molts dels recursos que hi apareixen compten, per a la seva gestió i prestació, amb la participació directa o indirecta d'entitats de persones amb discapacitat de la ciutat.

La relació completa d'aquests recursos excedeix les possibilitats d'aquesta Guia, que s'adreça als principals ajuts i recursos públics. Per això, us recomanem que si voleu una informació més concreta del que us poden oferir les entitats en diferents àmbits (lleure, esports, activitats, respir, i molts altres serveis) hi contacteu directament. A l'enllaç inferior trobareu les entitats de persones amb discapacitat de la ciutat de Barcelona, amb les seves dades de contacte.

 

Altres guies en pdf