Gestions bàsiques

Relació de tràmits i recursos bàsics com l’obtenció del certificat de discapacitat, la valoració de la dependència o la tramitació de diverses targetes amb beneficis associats (de transport, d’aparcament, etc.). Aquest apartat pretén ser la “porta d’entrada” a la guia amb els recursos més bàsics i sol·licitats.

Recursos per a les gestions bàsiques

Valoració de la discapacitat

Definició 

És un servei de la Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball Afers Socials i Famílies, que es presta a través dels Centres d’Atenció a la Discapacitat (CAD) a través dels Equips de Valoració i Orientació (EVO), formats per professionals mèdics, psicòlegs i treballadors socials que realitzen el diagnòstic de la discapacitat.

Requisits 
 • Els serveis dels CAD s'adrecen a persones amb una discapacitat de tipus físic, intel·lectual, sensorial o per trastorn mental i residents a Catalunya.
 • En el cas de les persones estrangeres, han de reunir els requisits establerts per la normativa vigent d'estrangeria i d'acollida i integració de les persones immigrades.
Tràmits 
 • Cal enviar sol·licitud al CAD que correspongui per edat i lloc de residència. També es pot sol·licitar a qualsevol de les Oficines d'Afers Socials i Famílies o per internet.
Observacions 

Un cop feta la valoració i reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% es pot demanar el Certificat Oficial de Reconeixement de la Discapacitat, document acreditatiu de la condició legal de persona amb discapacitat que indica el diagnòstic i el grau de discapacitat (%). Es valoren les seqüeles de malalties permanents en relació amb l'afectació de les activitats de la vida diària. Aquest document dona dret a determinats ajuts com la targeta de permissivitat d'aparcament o la targeta per fer ús del servei de transport especial, entre d'altres.

Als CAD també es presten  serveis d'informació, orientació a les persones amb discapacitat, a les seves famílies i als professionals que ho sol·liciten.

Valoració de la dependència

Definició 

El sistema per a l'autonomia i l'atenció a la dependència es constitueix amb l'objectiu de promoure l'autonomia personal i garantir l'atenció i la protecció a les persones en situació de dependència. Una persona dependent és aquella que amb caràcter permanent per raons de l'edat, la malaltia o la discapacitat, lligades a la falta d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, precisen de l'atenció d'altres persones per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària o d'altres ajudes per a la seva autonomia personal.

L'ajut a l'autonomia i a l'atenció de les persones en situació de dependència consisteix en tres tipus de prestacions econòmiques:

 • Prestació econòmica vinculada al servei. Les prestacions vinculades a un servei residencial privat (PEV) només estan contemplades per a persones valorades amb grau II i III de dependència.
 • Prestació econòmica per a la cura en l'entorn familiar i ajuda a cuidadors no professionals
 • Prestació econòmica d'assistència personal
Requisits 
 • Trobar-se en situació de dependència en algun dels graus establerts
 • Residir al territori espanyol i haver-ho fet durant els 5 anteriors, dels quals 2 hauran de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud
Tràmits 
 • La sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència es pot realitzar als centres de serveis socials o a l'àrea bàsica de salut i a través de la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i del Departament de Salut (si està ingressat en un centre, adreçant-se a la direcció o al servei de treball social del mateix centre).
 • El lliurament de la sol·licitud juntament amb la documentació requerida es pot realitzar al registre més proper del domicili (serveis territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ajuntaments, consells comarcals i altres) o als serveis socials d'atenció primària.
 • En el termini de 3 mesos a partir de l'entrada en el registre de les sol·licituds, es realitzen visites al domicili dels beneficiaris per fer les valoracions funcionals i la proposta d'informe de dependència per part dels serveis de valoració de dependència. Posteriorment es rep la notificació de la resolució i els serveis socials d'atenció primària, aplicant el seu criteri professional i la disponibilitat de recursos, lideren el procés de decisió conjunt (amb la persona-família) respecte a quines actuacions són les més adients per afrontar la situació de dependència.
Observacions 

El reconeixement oficial de la situació de dependència en algun dels graus establerts és un requisit bàsic per accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència. En aquest sentit, la Llei reconeix els següents graus que queden coberts per l’esmentada Llei:

 • Grau I. Dependència moderada (De vint-i-cinc a quaranta-nou punts al BVD).
 • Grau II. Dependència severa (De cinquanta a setanta-quatre punts al BVD).
 • Grau III. Gran dependència (Igual o major a setanta-cinc punts al BVD).

El barem de valoració de la dependència (BVD) és l'instrument que fa servir el col•lectiu de professionals acreditats per determinar les situacions de dependència moderada, severa i gran.

Obtenció de la Targeta Acreditativa de la Discapacitat

Definició 

Aquesta targeta permet a les persones amb discapacitat legalment reconeguda i amb residència habitual a Catalunya acreditar de forma àgil i pràctica el seu grau de discapacitat. És un document públic, personal i intransferible, que cal acompanyar amb el DNI o NIE. És vàlida per a tot el territori de Catalunya i té un format únic per a totes les tipologies de discapacitat.

Requisits 
 • Per obtenir-la cal haver realitzat la valoració de la discapacitat a un CAD.
Tràmits 
 • Es pot sol·licitar mitjançant un formulari electrònic sense necessitat de desplaçar-se a les dependències departamentals.
Observacions 

Els titulars de la targeta també poden gaudir de determinats avantatges, previ acords amb tercers, dins els àmbits de la cultura, la mobilitat, l’esport, l’oci i el lleure.

Obtenció de la Targeta d'Aparcament

Definició 

Targeta personal i intransferible, vàlida a tota la Unió Europea, amb dues modalitats:

 • Targeta d'aparcament individual (titular conductor o no conductor), que a Catalunya permet:
  • Sol·licitar reserves d'aparcament individuals.
  • Estacionar a les reserves públiques per a persones amb discapacitat.
  • Estacionar sense limitació horària a les àrees verds i blaves i zones de càrrega i descàrrega.
  • Estacionar i circular per les àrees de vianants
  • Estacionar el temps necessari a qualsevol lloc si no s'impedeix la circulació de vehicles o vianants.
 • Targeta d'aparcament de transport col·lectiu per a persones amb discapacitat, que a Catalunya permet estacionar el temps necessari a qualsevol lloc si no s'impedeix la circulació de vehicles o vianants.
Requisits 
 • Titular conductor: viure a Barcelona i posseir el certificat de discapacitat amb barem de mobilitat reduïda que acrediti dificultats de mobilitat o d'ús del transport públic o una agudesa visual limitada.
 • Titular no conductor: viure a Barcelona, posseir el certificat de discapacitat amb barem de mobilitat reduïda i no conduir, tenir més de 3 anys d'edat (excepte en els casos en què els infants depenguin de manera continuada d'aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals).
 • Per al transport col·lectiu: el vehicle ha d'estar destinat al transport col·lectiu de persones amb discapacitat.
Tràmits 

Les sol·licituds, renovacions per caducitat i duplicats per pèrdua o robatori es poden fer per internet al web de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona o presencialment a qualsevol OAC, amb la següent documentació:

 • Sol·licitud per a titulars no conductors
  • Full normalitzat de sol·licitud de la targeta.
  • Dues fotografies en color, tipus carnet, del titular de la targeta
  • Original i fotocòpia del Document d'Identificació Personal
  • Original i fotocòpia de la Targeta Acreditativa de la Discapacitat o del Certificat del Servei de Valoració i Orientació vigent
  • Original i fotocòpia de la documentació que acrediti la representació legal, en cas que el titular sigui menor d'edat o incapacitat i el representant no sigui el pare, la mare, o el fill/a.
 • Sol·licitud per a titulars conductors: la documentació anterior i original i fotocòpia del carnet de conduir.
 • Sol·licitud per a transport col·lectiu
  • Imprès de sol·licitud degudament omplert, per duplicat.
  • Informe justificatiu de la necessitat emès per la Generalitat de Catalunya
  • Original i fotocòpia  de la fitxa tècnica del vehicle
  • Original i fotocòpia  del permís de circulació del vehicle.
  • Original i fotocòpia del DNI o del NIF del titular i del representant, així com del document acreditatiu de la representació.
 • Sol·licitud de duplicat per robatori: la mateixa documentació que a les sol·licituds, i fotocòpia de la denúncia.
 • Sol·licitud per pèrdua: la mateixa documentació que a les sol·licituds, i una declaració jurada de la pèrdua.
 • Sol·licitud per deteriorament: cal anar personalment a l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat aportant la targeta deteriorada i 2 fotografies tipus carnet.  
 • Baixa o renúncia: cal presentar instància a qualsevol OAC informant dels motius i adjuntant la documentació que ho justifiqui si és necessari.
Observacions 
 • Està prohibit estacionar en les parades reservades a taxis, motos i altres vehicles especials (hotels, organismes oficials,...), en doble fila o sobre la vorera.
 • Les persones que disposin d'una targeta d'aparcament individual per persona amb discapacitat emesa abans del febrer del 2014, han de renovar-la a l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.

Obtenció de la Targeta Blanca

Definició 

Targeta que fa possible que el seu titular pugui ser usuari del Servei Municipal de Transport Especial.

El servei s'ofereix en funció de la disponibilitat dels vehicles i del recorregut.

Requisits 
 • La pot sol·licitar qualsevol persona a partir dels 4 anys amb una certificat de discapacitat i mobilitat reduïda empadronada a la ciutat de Barcelona.
Tràmits 
 • Per sol·licitar la targeta és precisa la següent documentació:
  • Document de característiques específiques del tràmit.
  • Fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat, o del certificat de reconeixement de la discapacitat o de la notificació de la resolució per la qual es qualifica el grau de discapacitat emès pels Centres d'Atenció a persones amb discapacitat (CAD) de la Direcció General de Protecció Social. En el document ha de constar que SÍ supera el Barem de Mobilitat Reduïda.
  • Fotocòpia del DNI del titular.
 • Per demanar la renovació cal tornar a fer la sol·licitud de la targeta però especificant que es tracta d'una renovació.
 • Per demanar un duplicat per pèrdua d'una targeta vigent, cal trucar al Servei d'Atenció al Públic de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.
Observacions 

El preu del transport varia segons el servei que es demani:

 • Quan s'utilitza el microbús: les targetes individuals o multiviatge s'han de comprar al conductor del microbús. El preu és el mateix que la resta de transport urbà. També la targeta rosa i la targeta d'acompanyant són vàlides per a aquest servei de microbús. 
 • Quan s'utilitza el taxi: el preu del trajecte és el mateix que el d'un bitllet senzill d'autobús en l'àmbit de l'EMT (primera corona tarifària) i s'ha de pagar en efectiu al taxista.

En tots dos tipus de vehicles es pot portar un acompanyant sempre i quan la persona amb discapacitat porti el Passi Metropolità d'Acompanyant.

Obtenció de la targeta sanitària “Cuida’m”

Definició 

És una targeta sanitària que identifica aquelles persones que per les seves característiques clíniques necessiten un conjunt d'actuacions diferenciades en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris.

És un element identificador que facilita una atenció més personalitzada perquè distingeix les  persones que pertanyen a col·lectius amb malalties que comporten limitacions relacionals, les quals per les seves característiques clíniques específiques necessiten un conjunt d'actuacions diferenciades i l'acompanyament d'un cuidador en els seus contactes assistencials.

Requisits 

D'acord amb el corresponent procediment establert pel CatSalut, poden disposar inicialment de la targeta les persones amb les següents patologies o diagnòstics:

 • Demència (amb un nivell d'afectació cognitiu moderat)
 • Discapacitat intel·lectual greu i profunda
 • Discapacitat intel·lectual lleu o moderada amb trastorns de conducta.
 • Trastorns de l'espectre autista.
 • Dany cerebral
Tràmits 
 • La sol·licitud de la nova targeta Cuida'm l'ha de fer el metge o metgessa del pacient, el qual la sol·licita ja sigui a petició pròpia o des seu representant o tutor. En tot cas, sempre es tindrà en compte l'opinió del metge. Un cop duta a terme la sol·licitud, el CatSalut en farà la tramitació i la lliurarà al pacient o representants o tutors.
Observacions 

La targeta Cuida'm no comporta cap modificació en relació amb el reconeixement del dret a l'atenció sanitària a càrrec del CatSalut, ni respecte el nivell de cobertura. És a dir, no atorga cap dret addicional, però permet una atenció més accessible i adaptada a les necessitats de certs col·lectius.

Obtenció de la Targeta Rosa

Definició 

La Targeta Rosa és una targeta personal i intransferible que dóna dret a viatjar en els transports públics de forma gratuïta o a preu reduït i a obtenir descomptes i/o avantatges en diferents establiments adherits i identificats amb el distintiu ''Targeta Rosa, fes-la servir aquí'' en els àmbits de:

 • Salut: odontologia, ortopèdia, òptica, audiofonia, fisioteràpia, podologia, entre d'altres.
 • Habitatge: manteniment, adaptació de l'habitatge, equipaments de la llar, serveis jurídics, entre d'altres.
 • Cultura i lleure: cinemes i teatres, música, museus, oci en general.
 • Esports
 • Mobilitat
 • Comerç de proximitat: servei a domicili en els mercats municipals, entre d'altres.
Requisits 
 • Pot sol·licitar la targeta rosa qualsevol persona menor de 60 anys, amb DNI o NIE, que estigui empadronada a Barcelona i acrediti una discapacitat igual o superior al 33%.
 • Les persones residents a d'altres municipis de l'Àrea Metropolitana han de tramitar la Targeta Rosa a l'ajuntament on estan empadronats
Tràmits 

La sol·licitud es pot realitzar en qualsevol moment, de manera presencial a qualsevol OAC, o al portal de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona. Per fer el tràmit cal aportar algun d'aquests documents:

 • Fotocòpia del certificat de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 • Fotocòpia del certificat de pensió d'invalidesa de l'INSS

Si no hi ha canvis econòmics ni personals, la targeta rosa es renova automàticament, cada any si és gratuïta i cada tres anys si és reduïda.

Observacions 

Hi ha dues modalitats:

 • Targeta Rosa gratuïta : dona accés gratuït als serveis de transport col·lectiu integrat de l'àrea metropolitana de l'EMT, sense limitació de viatges ni d'horari (no és vàlida per accedir a la primera zona dels ferrocarrils de Renfe).
 • Targeta Rosa reduïda: dona accés amb un descompte aproximat del 50% als serveis de transport col·lectiu integrat de l'àrea metropolitana de l'EMT, sense limitació de viatges ni d'horari (no és vàlida per accedir a la primera zona dels ferrocarrils de Renfe).

Obtenció d'altres targetes de descompte al transport

Definició 

Existeixen diversos títols de transport que donen dret a viatjar de forma gratuïta o a preus reduïts:

 • Targeta Rosa: dóna dret a viatjar en els transports públics de forma gratuïta o a preu reduït i a obtenir determinats descomptes i avantatges a establiments adherits.
 • Passi Metropolità d'Acompanyant de persones amb discapacitat per al transport públic de l'AMB: permet als seus posseïdors utilitzar els serveis de transport públic col·lectiu amb un acompanyant per la zona 1 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona sense que l'acompanyant hagi de pagar el viatge. Té validesa temporal i es renova periòdicament si es demostren les condicions per ser-ne beneficiari.
 • Targeta de pensionistes i de persones amb discapacitat i els seus acompanyants per als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya: permet a pensionistes, persones amb discapacitat i els seus acompanyants viatjar amb descompte per la xarxa ferroviària dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
 • "Tarjeta Dorada" de RENFE: permet obtenir reduccions al preu del bitllet en funció del tren i dia de la setmana. Aquestes reduccions poden arribar al 40 % en AVE, mitjan distància i rodalies.
Requisits 
 • Consulteu les condicions als enllaços
Tràmits 
 • Consulteu els tràmits als enllaços
Observacions 

Cal revisar periòdicament les condicions i ofertes de cada títol de transport

Cotització sense estar treballant

Definició 

Les persones amb discapacitat inscrites a les OTG que acompleixin determinats requisits poden acollir-se a un conveni especial que els permet cotitzar per jubilació, mort i supervivència (viduïtat, orfenesa) i favor familiar sense estar treballant per compte propi o aliè.

Les quantitats de cotització són les mínimes del Règim General i computen com si s'estigués en situació laboral activa. Així, en el moment de la jubilació es poden percebre les pensions vigents amb els mateixos requisits que qualsevol altra persona en actiu que hagi cotitzat.

Requisits 
 • Ser major de 18 anys i menor de 67 anys d'edat o tenir 65 anys quan s'acrediten 38 anys i 6 mesos de cotització.
 • Tenir un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33% per a les persones amb paràlisi cerebral, les persones amb malaltia mental o les persones amb discapacitat intel·lectual o al 65% per a les persones amb discapacitat física o sensorial.
 • No figurar en alta o en situació assimilada a la d'alta en cap règim del sistema de la Seguretat Social, ni en qualsevol altre règim públic de protecció social.
 • Figurar inscrit en els serveis públics d'ocupació com a demandant d'ocupació i no haver estat ocupat per un període mínim de sis mesos immediatament anteriors a la data de la sol·licitud de subscripció del conveni especial.
 • No ser pensionista de jubilació o d'incapacitat permanent.
Tràmits 
 • Les sol·licituds s'han de presentar a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social, administracions de la Seguretat Social o a través del Registre Electrònic amb el model corresponent (model TA-0040 Persones amb discapacitat).

Tramitació del DNI des del domicili

Definició 

Existeix un servei ambulant del Cos Nacional de Policia que fa les tramitacions o renovacions del DNI a domicili a totes aquelles persones amb una malaltia o discapacitat que els comporti greus problemes de mobilitat.

Requisits 
 • Cal tenir una malaltia i/o una discapacitat que impossibiliti el desplaçament a una comissaria.
 • També és necessari acreditar aquesta impossibilitat amb un certificat mèdic oficial.
Tràmits 
 • Cal que una persona autoritzada dugui a l'Oficina de Tramitació de DNI i passaport amb cita prèvia, tota la documentació. En aquell mateix moment li donaran el dia i la hora en que passarà l'equip mòbil pel domicili de la persona afectada o bé es posaran en contacte telefònicament més endavant per concertar el dia i la hora.