Gestions bàsiques

Relació de tràmits i recursos bàsics com l’obtenció del certificat de discapacitat, la valoració de la dependència o la tramitació de diverses targetes amb beneficis associats (de transport, d’aparcament, etc.). Aquest apartat pretén ser la “porta d’entrada” a la guia amb els recursos més bàsics i sol·licitats.

Recursos per a les gestions bàsiques

Reconeixement i revisió del grau de la discapacitat

Definició 

Document administratiu que acredita legalment el grau de discapacitat i facilita l’accés a diversos drets, serveis, programes i prestacions que tenen com a objectiu compensar els desavantatges socials derivats de la discapacitat. 

Aquest document va dirigit a persones que presenten malalties congènites o adquirides que originen deficiències de caràcter previsiblement permanent i comporten una restricció o absència de la capacitat per realitzar les activitats de la vida diària. 

És un servei de la Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

Valoració de la dependència

Definició 

L'ajut a l'autonomia i a l'atenció de les persones en situació de dependència consisteix en tres tipus de prestacions econòmiques:

 • Prestació econòmica vinculada al servei. Les prestacions vinculades a un servei residencial privat (PEV) només estan contemplades per a persones valorades amb grau II i III de dependència.
 • Prestació econòmica per a la cura en l'entorn familiar i ajuda a cuidadors no professionals.
 • Prestació econòmica d'assistència personal

El sistema per a l'autonomia i l'atenció a la dependència es constitueix amb l'objectiu de promoure l'autonomia personal i garantir l'atenció i la protecció de les persones en situació de dependència. 

Una persona dependent és aquella que amb caràcter permanent per raons de l'edat, la malaltia o la discapacitat, lligades a la falta d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, precisa de l'atenció d'altres persones per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària o d'altres ajudes per a la seva autonomia personal.

 

Obtenció de la Targeta Acreditativa de la Discapacitat

Definició 

Aquesta targeta permet a les persones amb discapacitat legalment reconeguda i amb residència habitual a Catalunya acreditar de forma àgil i pràctica el seu grau de discapacitat. És un document públic, personal i intransferible, que cal acompanyar amb el DNI o NIE. És vàlida per a tot el territori de Catalunya i té un format únic per a totes les tipologies de discapacitat.

Obtenció de la Targeta d'Aparcament

Definició 

Targeta personal i intransferible, vàlida a tota la Unió Europea, amb dues modalitats:

 • Targeta d'aparcament individual (titular conductor o no conductor), que a Catalunya permet:
  • Sol·licitar reserves d'aparcament individuals.
  • Estacionar a les reserves públiques per a persones amb discapacitat.
  • Estacionar sense limitació horària a les àrees verds i blaves i zones de càrrega i descàrrega.
  • Estacionar i circular per les àrees de vianants
  • Estacionar el temps necessari a qualsevol lloc si no s'impedeix la circulació de vehicles o vianants.
 • Targeta d'aparcament de transport col·lectiu per a persones amb discapacitat, que a Catalunya permet estacionar el temps necessari a qualsevol lloc si no s'impedeix la circulació de vehicles o vianants.

Obtenció de la Targeta Blanca

Definició 

La Targeta Blanca és aquella que serveix per fer ús del del Servei Públic de Transport Especial, és a dir, viatges amb microbusos, taxis adaptats i taxis no adaptats. La targeta blanca la pot demanar qualsevol persona empadronada a Barcelona amb una discapacitat greu de mobilitat, així com els tutors/representants legals en el cas de menors d'edat a partir dels quatre anys.

La tramitació de la targeta és gratuïta i el preu del transport varia segons el servei que es demani.

 

Obtenció de la targeta sanitària “Cuida’m”

Definició 

És una targeta sanitària que identifica aquelles persones que per les seves característiques clíniques necessiten un conjunt d'actuacions diferenciades en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris.

És un element identificador que facilita una atenció més personalitzada perquè distingeix les  persones que pertanyen a col·lectius amb malalties que comporten limitacions relacionals, les quals per les seves característiques clíniques específiques necessiten un conjunt d'actuacions diferenciades i l'acompanyament d'un cuidador en els seus contactes assistencials.

Obtenció de la Targeta Rosa

Definició 

La Targeta Rosa és una targeta personal i intransferible que dóna dret a viatjar en els transports públics de forma gratuïta o a preu reduït i a obtenir descomptes i/o avantatges en diferents establiments adherits i identificats amb el distintiu ''Targeta Rosa, fes-la servir aquí'' en els àmbits de:

 • Salut: odontologia, ortopèdia, òptica, audiofonia, fisioteràpia, podologia, entre d'altres.
 • Habitatge: manteniment, adaptació de l'habitatge, equipaments de la llar, serveis jurídics, entre d'altres.
 • Cultura i lleure: cinemes i teatres, música, museus, oci en general.
 • Esports
 • Mobilitat
 • Comerç de proximitat: servei a domicili en els mercats municipals, entre d'altres.

Obtenció d'altres targetes de descompte al transport

Definició 

Existeixen diversos títols de transport que donen dret a viatjar de forma gratuïta o a preus reduïts:

Passi Metropolità d'Acompanyant de persones amb discapacitat per al transport públic de l'AMB: permet als seus posseïdors utilitzar els serveis de transport públic col·lectiu amb un acompanyant per la zona 1 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona sense que l'acompanyant hagi de pagar el viatge. Té validesa temporal i es renova periòdicament si es demostren les condicions per ser-ne beneficiari.

Targeta de pensionistes i de persones amb discapacitat i els seus acompanyants per als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya: permet a pensionistes, persones amb discapacitat i als seus acompanyants viatjar amb descompte per la xarxa ferroviària dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

Tarjeta Dorada de RENFE: permet obtenir reduccions al preu del bitllet en funció del tren i dia de la setmana. Aquestes reduccions poden arribar al 40% en AVE, mitjanes distàncies i  rodalies.

 

Cotització sense estar treballant

Definició 

Les persones amb discapacitat inscrites a les OTG que acompleixin determinats requisits poden acollir-se a un conveni especial que els permet cotitzar per jubilació, mort i supervivència (viduïtat, orfenesa) i favor familiar sense estar treballant per compte propi o aliè.

Les quantitats de cotització són les mínimes del Règim General i computen com si s'estigués en situació laboral activa. Així, en el moment de la jubilació es poden percebre les pensions vigents amb els mateixos requisits que qualsevol altra persona en actiu que hagi cotitzat.

Tramitació del DNI des del domicili

Definició 

Existeix un servei ambulant del Cos Nacional de Policia que fa les tramitacions o renovacions del DNI a domicili a totes aquelles persones amb una malaltia o discapacitat que els comporti greus problemes de mobilitat.