Suport a persones cuidadores

La tasca de la persona cuidadora sovint no és fàcil. Fer compatible la seva dedicació a la persona amb discapacitat amb la seva vida laboral o personal sovint resulta complicat. I trobar moments per retrobar-se i recuperar forces també. En aquest apartat informem sobre diferents recursos que intenten pal·liar aquestes mancances, com els serveis de respir residencials i de lleure, i les mesures legals de conciliació de la vida laboral i personal.

Recursos per al suport a persones cuidadores

Serveis de respir: residències

Definició 

Els serveis de respir són aquells programes que ofereixen les diferents administracions i també les entitats del sector de les persones amb discapacitat per tal d'oferir a les persones cuidadores la possibilitat de desconnectar durant unes hores o uns dies de la intensa dedicació que suposa tenir cura d'una persona en edat infantil o adulta amb un grau elevat de discapacitat. Dins l'àmbit dels serveis de respir existeixen dos tipus de recursos: residencials i de lleure.

Els recursos residencials són residències d'estada limitada, equipaments que tenen com a objectiu donar resposta a necessitats puntuals de famílies que tinguin algun membre amb discapacitat per tal de donar un temps de descans a tots els membres de la família, donar resposta a situacions urgents imprevistes, evitar situacions que puguin originar una separació prematura de la persona amb discapacitat de la seva família i garantir una atenció adequada a la persona amb discapacitat quan hagi d'estar temporalment separada de la seva família.

Resum de l'oferta de Respir a la ciutat de Barcelona (excel descarregable)

Serveis de respir: lleure

Definició 

Els serveis de respir són aquells programes que ofereixen les diferents administracions i també les entitats del sector de les persones amb discapacitat per tal d'oferir a les persones cuidadores la possibilitat de desconnectar durant unes hores o uns dies de la intensa dedicació que suposa tenir cura d'una persona en edat infantil o adulta amb un grau elevat de discapacitat. Dins l'àmbit dels serveis de respir existeixen dos tipus de recursos: residencials i de lleure.

Els recursos de lleure són programes de suport a les famílies de persones amb discapacitat (infants, joves i adults) que ofereixen les administracions i entitats en diverses modalitats per tal de millorar la qualitat de vida dels cuidadors i cuidadores, proporcionant un temps de descans i oferint un espai lúdic i socialitzador a les persones amb discapacitat. L'Ajuntament de Barcelona centralitza aquest tipus de serveis al programa "Temps per tu", que entre d'altres col·lectius treballa amb infants, joves i adults amb discapacitat.

Resum de l'oferta de Respir a la ciutat de Barcelona (excel descarregable)

Servei de localització de persones

Definició 

L'Ajuntament de Barcelona ofereix dins la seva cartera de serveis a les persones un dispositiu que permet la localització remota permanent de persones amb deteriorament cognitiu lleu o moderat (sobrevingut).

La localització és possible a través de la xarxa de telefonia mòbil i d'un dispositiu específic que incorpora GPS (sistema de posicionament global a través d'una xarxa de satèl·lits), així com la detecció de situacions potencialment perilloses en relació amb la posició geogràfica de les persones usuàries.

Conciliació de la vida laboral i personal

Definició 

Els treballadors per compte d'altri, tant del sector privat com de l'Administració Pública, que gaudeixin dels períodes d'excedència i reducció de la jornada laboral per tenir cura de fills o menors acollits també tenen dret a gaudir d'aquestes mesures pel fet de tenir cura d'un familiar amb discapacitat.

La reducció de la jornada laboral comporta la corresponent reducció del salari i l'excedència no pot ser superior als dos anys.