Protecció i drets

Relació de recursos relacionats amb els drets de les persones amb discapacitat, bàsicament pel que fa al dret a l’accés en igualtat de condicions a la vida ciutadana i al dret a no patir cap tipus de discriminació per la seva condició. També informem sobre els processos d’incapacitació de les persones amb discapacitat i l’establiment de la tutela.

Recursos sobre protecció i drets

Incapacitació i tutela

Definició 

La incapacitació és el procés judicial destinat a protegir els drets i el patrimoni de les persones que no tenen capacitat per a l'autogovern.

La tutela és la forma jurídica que, davant la manca de capacitat d'autogovern d'una persona, designa a un altra, anomenada tutor, que té els següents drets i facultats:

 • Vetllar pel tutelat, educar-lo, procurar-li aliments i una formació integral i, si escau, fer tot el que calgui per a la recuperació de la seva capacitat i per a la seva inclusió social.
 • Representar el tutelat i administrar-ne els béns.
 • La tutela pot ser exercida per una persona física (que sol ser un familiar) o per una persona jurídica (que sol ser una fundació sense ànim de lucre)

Denúncies per odi i discriminació

Definició 

Les persones amb discapacitat posseeixen una sèrie de drets inalienables establerts per diferents normatives de tipus internacional, estatal i autonòmic que els protegeixen de situacions d'odi o discriminació per part de particulars i col·lectius.

Entre aquestes situacions podem citar les agressions físiques o psíquiques, els danys a la propietat, els insults i amenaces, l'assetjament escolar o laboral, la discriminació laboral i la denegació d'un servei públic o d'una prestació professional, sempre que es produeixin com a conseqüència del fet de ser una persona amb discapacitat. També es contemplen com a situacions d'odi o discriminació els actes públics de provocació a l'odi, la violència o la discriminació i la difusió d'idees genocides cap a les persones amb discapacitat.

Tampoc es pot negar l'admissió a locals de concurrència pública a persones, a causa de la seva discapacitat. El "dret d'admissió" del qual disposen alguns establiments de titularitat privada no es refereixen mai a les discapacitats físiques, psíquiques o sensorials del client. Cas que a alguna persona li fos negada l'entrada en un establiment de concurrència pública per motiu de la seva discapacitat, pot fer una reclamació davant de l'Administració.

Totes aquestes situacions constitueixen delictes que cal denunciar davant les instàncies judicials.

Denúncies en matèria d'accessibilitat

Definició 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya té articulat un sistema d'informació, consultes i denúncies dins l'àmbit de l'accessibilitat que permet sol·licitar informació o presentar una denúncia sobre incompliments normatius en aquesta matèria.

El servei s'adreça a totes les persones i entitats que vulguin sol·licitar informació sobre normativa i criteris d’accessibilitat i no discriminació de persones amb discapacitat, als tècnics/es professionals de l’edificació o l’urbanisme que requereixen un informe d’aplicació de criteris d’accessibilitat a un projecte i a totes les persones i entitats que vulguin denunciar incompliments en la matèria.

En el cas de les denúncies, es poden referir als següents àmbits:

 • Elements comuns d’edificis d’habitatges
 • Establiments i serveis d’ús públic
 • Espais urbans i naturals
 • Mitjans de transport
 • Comunicació
 • Productes i serveis
 • Targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat
 • Places d’aparcament reservades per a persones amb discapacitat
 • Tracte discriminatori de persones amb discapacitat
 • Infraccions del dret d’accés de les persones usuàries de gossos d’assistència