Habitatges i serveis residencials

Aquest apartat informa sobre els diferents recursos residencials existents per a les persones amb discapacitat (habitatge propi, habitatge amb serveis comuns i residència), i els diferents ajuts associats (reserves a l’habitatge protegit, suport econòmic i productes de suport per a l’autonomia, reduccions als impostos, etc.)

Recursos per habitatges i serveis residencials

Ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’us residencial i d’habitatges a la ciutat de Barcelona

Definició 

Són subvencions adreçades a comunitats de propietaris i a propietaris d’edificis d’habitatges d’us residencial per a la rehabilitació d’elements comuns, i habitatges, amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació del parc existent d’edificis i habitatges a la ciutat de Barcelona, amb especial atenció a les obres de rehabilitació energètica, amb mesures per protegir les persones llogateres i fomentant la rehabilitació i intervenció comunitària en aquelles finques d'especial complexitat socioeconòmica.

En aquesta convocatòria es poden presentar obres de rehabilitació que millorin l'accessibilitat, tant dels edificis com de l'interior dels habitatges, entre d'altres: 

 • Rehabilitació d'edificis:
  • Mesures de millora de l’accessibilitat com la supressió de barreres arquitectòniques o la instal·lació d’ascensors
 • Rehabilitació d’interiors d’habitatges i adaptacions de la mobilitat a l'interior de l'habitatge:
  • Supressió de desnivells en l’accés des del carrer als vestíbuls dels edificis d’habitatges
  • L’enderroc, l'eixamplament o l'adequació de portes i passadissos
  • La millora de les condicions d’accessibilitat als ascensors existents
  • La construcció de rampes
  • La instal·lació d’un ascensor en un edifici de menys de quatre plantes
  • Excepcionalment, la instal·lació de plataformes elevadores verticals
  • Actuacions de canvi de banyera per dutxa

També hi ha línies de subvencions previstes per a millorar l'eficiència energètica, per resoldre patologies estructurals i fer obres de millora d'elements comuns, i un programa específic per a les finques que, per la seva complexitat socioeconòmica, solen quedar fora de les convocatòries ordinàries. 

Suport econòmic per a l’autonomia en la pròpia llar

Definició 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya convoca anualment els ajuts de suport a l'autonomia en la pròpia llar. Poden ser beneficiàries les persones amb discapacitat física, intel·lectual, sordceguesa o problemàtica social derivada de malaltia mental que vulguin viure soles o amb altres persones beneficiàries del programa de suport (que tinguin reconegut un grau de dependència igual o superior al grau I o una discapacitat igual o superior al 65%) i necessitin suport personal per al desenvolupament d'una vida autònoma però no els calgui la presència permanent d'una persona cuidadora.

Denúncies en matèria d'accessibilitat

Definició 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya té articulat un sistema d'informació, consultes i denúncies dins l'àmbit de l'accessibilitat que permet sol·licitar informació o presentar una denúncia sobre incompliments normatius en aquesta matèria.

El servei s'adreça a totes les persones i entitats que vulguin sol·licitar informació sobre normativa i criteris d’accessibilitat i no discriminació de persones amb discapacitat, als tècnics/es professionals de l’edificació o l’urbanisme que requereixen un informe d’aplicació de criteris d’accessibilitat a un projecte i a totes les persones i entitats que vulguin denunciar incompliments en la matèria.

En el cas de les denúncies, es poden referir als següents àmbits:

 • Elements comuns d’edificis d’habitatges
 • Establiments i serveis d’ús públic
 • Espais urbans i naturals
 • Mitjans de transport
 • Comunicació
 • Productes i serveis
 • Targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat
 • Places d’aparcament reservades per a persones amb discapacitat
 • Tracte discriminatori de persones amb discapacitat
 • Infraccions del dret d’accés de les persones usuàries de gossos d’assistència

Reducció de l’Impost sobre Bens Immobles

Definició 

Els propietaris d'un habitatge que tinguin la condició de titulars de família nombrosa tenen dret a una bonificació de la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles que pot arribar fins als 90 % i pot variar en funció del nombre de fills o filles, del nivell de renda familiar o del valor cadastral de l'immoble.

Quan dins la família nombrosa existeix un o més membres amb discapacitat la bonificació s'incrementa, respectant-se el límit del 90 %.

Reserva d'habitatges adaptats protegits

Definició 

Els habitatges de protecció oficial  són aquells habitatges promoguts per organismes públics o privats, a preus baixos i en condicions avantatjoses, per tal de cobrir les necessitats socials d'habitatge. Les promocions han de comptar per llei amb una reserva del 3 % de pisos per a persones amb mobilitat reduïda.

Aquests pisos estan adaptats per tal de possibilitar l'autonomia de les persones amb discapacitat, que poden sol·licitar-los sempre que la seva situació ho faci imprescindible i acompleixen determinats requisits.

A la ciutat de Barcelona, per accedir a un habitatge de protecció oficial (públic) és requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb protecció oficial, que dóna l'opció de participar als  procediments d'adjudicacions d'habitatges de protecció oficial.

Habitatges amb serveis comuns

Definició 

Els habitatges amb serveis comuns son serveis que permeten una elevada autonomia de les persones que hi resideixen però incorporen serveis comuns per tal de fer més senzilla la vida a col·lectius com les persones grans, les persones amb discapacitat, etc.

Dins l'àmbit de la discapacitat existeixen dos modalitats:

 • Llars amb servei de suport: són serveis que es desenvolupen en l'estructura física d'un habitatge ordinari que constitueix el domicili habitual de les persones que l'habiten. El seu objectiu és afavorir la màxima autonomia personal i social.
 • Llars-residències: són serveis d'acolliment residencial de caràcter temporal o permanent substitutoris de la llar que es realitzen en un establiment, adreçats a persones amb discapacitat que precisen d'una llar quan ha esdevingut impossible o desaconsellable viure a la seva pròpia. El seu objectiu és l'atenció a les persones ateses.

Residències

Definició 

Són serveis d'acolliment residencial de caràcter temporal o permanent que tenen una funció substitutòria de la llar, adequats per acollir a persones amb discapacitat amb un alt grau d'afectació. L'objectiu és l'atenció de forma integral per tal de garantir una bona qualitat de vida. Aquest recurs és gestionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.