Atenció precoç i salut

En aquest apartat informem sobre l’atenció precoç a la ciutat de Barcelona (detecció i tractament de possibles trastorns en el desenvolupament en infants de 0 a 6 anys) i dels diferents recursos relacionats amb la salut. En aquest sentit, hi ha ajuts econòmics i també determinats serveis específics per a les persones amb discapacitat.

Recursos per a l'atenció precoç i salut

Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)

Definició 

A Barcelona, els Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) coordinen actuacions assistencials i preventives adreçades a infants fins a 6 anys que presenten algun trastorn en el desenvolupament o es troben en situació de risc de patir-lo. La intenció és eliminar o disminuir els seus efectes, si és possible, mitjançant un tractament adequat que ha de facilitar a l'infant la millora del desenvolupament i les seves relacions familiars, fins i tot en els casos de més greu afectació.

Els professionals del centre realitzen una tasca interdisciplinària que incideix simultàniament sobre els àmbits sanitari, social i educatiu, i va dirigida als infants i al seu entorn familiar i social. Aquesta diversitat permet atendre qualsevol tipus de trastorn i aconseguir un abordatge global de les necessitats de l'infant i la seva família.

Els CDIAP realitzen les següents funcions:

 • Avaluació global de la problemàtica de l'infant i la seva família.
 • Informació, orientació, suport i assessorament a la família.
 • Atenció terapèutica a l'infant de forma individualitzada.
 • Orientació i suport a les escoles d'educació infantil.
 • Seguiment de l'evolució de l'infant.
 • Col·laboració en els programes de prevenció i detecció.
 • Tasques de recerca, docència i formació.
 • Els CDIAP poden ser públics o privats. A Barcelona existeix una xarxa de CDIAP de diferents tipologies, entre els quals es troben dos de titularitat municipal: els Equips Interdisciplinaris per a la Petita Infància (EIPI).
 • Els EIPI es troben als districtes de Ciutat Vella i Nou Barris i estan gestionats de manera directa per l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona. Són públics i gratuïts
 • Els EIPI atenen infants fins a sis anys amb trastorns en el desenvolupament que poden ser d'origen biològic, mental, psicològic o social. La formació dels professionals dels EIPI és diversa: tots tenen formació en desenvolupament infantil i diferents especialitzacions (fisioteràpia, logopèdia, treball social, psicologia clínica i neuropediatria).

Requisits

 • Per accedir al servei, cal que l'infant sigui menor de sis anys i tingui trastorns en el desenvolupament o risc de patir-los: infants que presenten malformacions conegudes, defectes congènits, lesions cerebrals de qualsevol origen i altres anomalies, infants que no arriben a un desenvolupament adequat a la seva edat i, per tant, necessiten una atenció per aconseguir-lo, i també infants en condicions normals no necessitarien aquesta atenció però que, atenent el medi familiar i social en què viuen, podrien necessitar-la.

Tràmits

 • Es pot accedir directament, contactant amb el CDIAP que presta el servei a la zona de residència de la família, o arribar-hi a través d'algun altre dispositiu assistencial d'atenció a la infància.

Observacions

Existeix una línia d'ajuts de la Generalitat de Catalunya dintre del programa PUA per als desplaçaments per a atenció precoç destinats aquelles famílies que hagin de desplaçar el nen o la nena per rebre el servei d’atenció precoç a un altre municipi i tinguin greus dificultats per utilitzar els mitjans de transport ordinaris, o dins el mateix municipi quan es tracti d’infants que depenen de forma continuada d’aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals. Consulteu la informació a l'enllaç adjunt.

Assistència sanitària per a persones sense Seguretat Social

Definició 

A l'estat espanyol, les persones amb discapacitat no beneficiàries de la Seguretat Social poden sol·licitar la prestació de serveis d'assistència sanitària gratuïta sempre que acompleixin una sèrie de requisits establerts en el RDL 1/2013 que aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

Exempció i reduccions al copagament farmacèutic

Definició 

Des de l'1 de juliol de 2012 a Catalunya s'aplica un model de copagament farmacèutic que respon a les mesures aprovades pel Govern espanyol. D’acord amb els nivells de renda i amb la condició d'assegurat en actiu o  pensionista de la Seguretat Social, s'estableixen uns percentatges que determinen l'aportació econòmica dels ciutadans i els seus beneficiaris sobre el preu de la recepta.

Les persones amb discapacitat, en funció de la seva condició econòmica i grau de discapacitat, poden acollir-se a l'exempció d'aquest copagament o, amb caràcter excepcional i de forma temporal, a una reducció del 10 % del preu de venda de l'article, amb un límit màxim d’aportació mensual per usuari, sempre i quant s'acompleixin els requisits establerts.

Subvenció de productes farmacèutics exclosos de la Seguretat Social

Definició 

La Direcció General de Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia ofereix un llistat actualitzat de medicaments exclosos de la prestació farmacèutica en el Sistema Nacional de Salut.

En determinats casos, i d’acord amb els requisits establerts, el CatSalut pot autoritzar excepcionalment el reintegrament de l’import de medicaments o productes sanitaris no inclosos en la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut, com els bolquers per a majors de quatre anys o els productes per a la cura de la pell.

Serveis sanitaris a domicili

Definició 

Existeixen dos programes que permeten la prestació de serveis sanitaris a domicili:

 • Les Unitats Funcionals Interdisciplinàries Sociosanitàries (UFISS): unitats de valoració de pacients ingressats en hospitals d'aguts o en hospitals psiquiàtrics, així com de pacients que vénen adreçats des de l'atenció primària de salut en el cas d'una tipologia determinada. Actuen a nivell hospitalari.
 • Programes d'Atenció Domiciliària - Equips de Suport (PADES): són equips interdisciplinaris d'atenció domiciliària especialitzats en atenció pal·liativa i orientats a l'atenció intermèdia, com alternativa a l'hospitalització convencional. Tenen com a objectiu contribuir a la millora de la qualitat assistencial, oferir atenció continuada al si de la comunitat, ser un element de suport per als professionals de l'atenció primària i de les unitats bàsiques d'assistència social i servir de connexió entre els diferents recursos assistencials. Actuen a nivell comunitari.

Targeta sanitària "Cuida'm"

Definició 

És una targeta sanitària que identifica aquelles persones que per les seves característiques clíniques necessiten un conjunt d'actuacions diferenciades en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris.

És un element identificador que facilita una atenció més personalitzada perquè distingeix les  persones que pertanyen a col·lectius amb malalties que comporten limitacions relacionals, les quals per les seves característiques clíniques específiques necessiten un conjunt d'actuacions diferenciades i l'acompanyament d'un cuidador en els seus contactes assistencials.

Hospitals de dia

Definició 

És un servei d'assistència interdisciplinària, principalment sanitari, on el pacient amb malalties i incapacitats físiques o psíquiques o amb trastorn mental acudeix només al matí per rebre tractament integral i retornar després al seu domicili.

Transport sanitari no urgent

Definició 

És una modalitat de transport sanitari programat. Es sol·licita amb suficient antelació per permetre adequar els recursos disponibles. Es coneix el lloc i el moment d'inici, i el lloc i el moment de finalització, i permet fer una previsió de recursos humans i materials.

Dins de la sanitat pública es realitza amb vehicles especialment condicionats i amb personal amb formació adequada, entre el domicili d'un usuari i un centre, o a la inversa, o bé entre dos centres, per a la realització de proves diagnostico-terapèutiques.

Centres de Salut Mental

Definició 

Serveis gratuïts d'orientació, diagnòstic i tractament ambulatori de persones afectades de problemes de salut mental. Els equips que presten aquesta atenció són multidisciplinaris i estan formats per psiquiatres, psicòlegs, treballadors socials i personal d'infermeria, entre d'altres.

Existeixen dos nivells:

 • Centres de Salut Mental d'Adults (CSMA): Aquests centres donen serveis d'atenció especialitzada i de suport a l'atenció primària als pacients majors de 18 anys.
 • Centres de salut mental infantils i juvenils (CSMIJ): Aquests centres donen serveis d'atenció especialitzada i de suport a l'atenció primària als pacients menors de 18 anys.

Atenció hospitalària per a persones amb malaltia mental

Definició 

És l'atenció indicada en aquelles situacions de crisi en les quals hi pugui haver una patologia greu, i el desenvolupament de processos psicopatològics en curs terapèutic.

En funció de les característiques i el pronòstic del quadre psicopatològic es diferencien en:

 • Unitats d'aguts: tenen com a objectiu l'assistència sanitària integral dels episodis aguts. La intervenció terapèutica combina recursos psicofarmacològics, psicoterapèutics i de contenció institucional; es realitza indistintament en hospitals psiquiàtrics o generals. El temps d'hospitalització és el més breu possible.
 • Unitats de subaguts: tenen com a objectiu l'atenció d'episodis aguts d'aquelles persones amb trastorns mentals severs que necessiten una intervenció terapèutica i rehabilitació continuada. El temps d'hospitalització és limitat.
 • Unitats de mitjana i llarga estada: tenen com a objectiu l'acolliment, en règim d'internament, de les persones adultes amb trastorns mentals severs que necessiten un control medicopsiquiàtric de seguiment persistent però no intensiu. La durada de l'internament pot ser transitòria o permanent.
 • Unitats d'hospitalització parcial (hospital de dia): centres on es realitzen abordatges terapèutics de caràcter multidimensional (psicofarmacològic, psicoterapèutic i rehabilitació), en règim d'hospitalització diürna. Tenen com a objectiu la reinserció familiar, social i laboral.
 • Unitats de referència en psiquiatria infantil i juvenil (URPI): són les unitats especialitzades en l'atenció de les situacions de crisi o episodis aguts de persones de 0 a 18 anys; estan ubicades en hospitals generals pediàtrics de referència i disposen d'equips especialitzats en psiquiatria infantil.

Subvenció de pròtesis i ortesis

Definició 

El CatSalut ofereix ajuts econòmics per a l'adquisició de pròtesis i ortesis.

Les pròtesis són aquells aparells que tenen la funció de reemplaçar una part anatòmica absent de la persona.

Les ortesis són aparells aplicats a una part del cos per a suportar, immobilitzar, corregir o bé prevenir una deformitat.

Serveis odontològics

Definició 

A la ciutat de Barcelona existeixen diferents recursos odontològics per a persones amb discapacitat:

 • Servei d'Odontologia i Ortodòncia de l'Hospital Sant Joan de Déu. Tel. 93 253 21 17. De titularitat pública i per a persones amb discapacitat menors de 18 anys. Cal derivació del CAP.
 • Unitat d'Atenció Odontològica a persones amb Discapacitat (UAOD) de l'Hospital de Sant Rafael. Telèfon 93 211 25 08. Cal derivació del CAP. Cobreix les intervencions quirúrgiques, la resta de tractaments són privats.
 • Hospital Odontològic Universitat de Barcelona al Campus de Bellvitge. Tel. 93 260 76 00. Atén a pacients amb patologia associada. Es presta a usuaris que puguin col·laborar amb l'administració d'anestèsia parcial, ja que no poden aplicar anestèsia total. Només és gratuït per a persones amb més de 60 anys o beneficiàries d'una pensió no contributiva. La cobertura pública es limita a l'extracció de queixals.
 • Clínica Dental de la Fundació Hospital Sant Pere Claver. Tel. 93 443 12 00. Ofereix un Servei d'Atenció a Persones amb Discapacitat (APD). Si les persones són derivades de Serveis Socials o de Salut gaudeixen d'una reducció del 25% del preu. Si són titulars de targeta rosa la reducció és del 20%. Quan la discapacitat és severa i no permet treballar als professionals perquè es requereix anestèsia, se'ls envia a l'Hospital de Sant Rafael.
 • Servei d'ortodòncia i d'odontologia de l'Obra Benefico Social del Nen Déu. Tel. 93 435 68 86 / 93 436 82 02. Amb carta de presentació de serveis socials poden valorar preus reduïts a partir del seu Patronat. També ofereix descomptes a titulars de la targeta rosa.
 • Centres amb descomptes per a persones usuàries de la Targeta Rosa.

Assistència psicològica a persones afectades de sordesa

Definició 

La Fundació Vidal i Barraquer ofereix un servei d’assistència psicològica i/o psiquiàtrica a persones afectades de sordesa a través de la seva Unitat Especialitzada d'Atenció als pacients Sords (UEAS), que forma un equip especialitzat en l'atenció a pacients amb dèficits auditius, des de la infantesa fins a la vellesa.

El motiu d'aquest programa és que el col·lectiu de persones amb deficiències auditives presenta unes dificultats específiques de comunicació. En el sistema sanitari general es pot utilitzar la presència d'un traductor que a través del llenguatge dels signes pot informar i transmetre el que li passa al pacient. Però dins l'àmbit de la salut mental és pràcticament impossible mantenir la confidencialitat i fomentar l'aliança terapèutica metge-pacient davant de terceres persones.

Aquest servei  forma part de l'assistència pública concertada pel Servei Català de la Salut (ICS) de la Generalitat de Catalunya amb la Fundació Vidal i Barraquer i compta amb professionals coneixedors del llenguatge de signes.

Les activitats d'aquesta Unitat es centren en el diagnòstic, la orientació i el tractament.

Programa de termalisme social

Definició 

L'IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) ofereix cada any la possibilitat de gaudir d'una estada i tractament mèdic en un dels balnearis amb els quals té concert. Les estades es fan en torns de 12 dies (11 nits) i de 10 dies (9 nits). El preu varia segons les taxes del balneari escollit.

Els serveis que s'inclouen són els d'allotjament i manutenció en règim de pensió completa, habitació doble, tractaments termals i pòlissa col·lectiva d'assegurança turística. En tot cas, el transport fins les estacions termals serà a càrrec dels beneficiaris.

La convocatòria de places i les dates per presentar sol·licituds es publiquen anualment en el BOE.