Educació

Relació de recursos educatius per als infants i joves amb discapacitat, incloent les educacions primària, secundària i professional en les seves modalitats especial o inclusiva, la inclusió a la Universitat, ajuts econòmics i recursos específics d’utilitat per a les famílies i els centres educatius.

Recursos per l'educació

Educació primària inclusiva o especial

Definició 

Els infants amb discapacitat, sempre que es valori positivament, han d'ésser integrats en centres d'educació ordinària, segons el que estableix l'article 18 de la resolució EDU/904/ de 30 de març de 2007.

Si no és possible, han de matricular-se en un Centre d'Educació Especial (CEE).

Els centres educatius han de complir les normes d'accessibilitat universal per garantir la no discriminació, segons el que disposa la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal (LIONDAU), integrades les dos en el Real Decret Legislatiu 1/2013.

A la ciutat de Barcelona les competències de tramitació i resolució són del Consorci d'Educació de Barcelona.

Formació professional inclusiva

Definició 

Les persones amb discapacitat que vulguin cursar formació professional a centres d'ensenyament ordinaris disposen de tres possibilitats en funció de les seves necessitats:

1. Cicles formatius de grau mitjà (CFGM): permeten l'adquisició de competències de formació professional de nivell 2. Ofereixen la possibilitat de ser cursats amb una sèrie de mesures flexibilitzadores com:

 • Matriculació parcial de crèdits
 • Modificacions del currículum
 • Acreditació de competències

2. Progra mes de  diversificació curricular per a la transició a la vida adulta: dirigits a joves amb un grau de discapacitat que afecti greument la seva autonomia i adreçats a ajudar-los a adquirir competències funcionals que els permetin participar, de la manera més plena i autònoma possible, en els diversos contextos on es desenvoluparà la seva vida adulta

3. Programes de  Formació i Inserció (PFI): cursos formatius que han de permetre als joves que compleixen els requisits reintroduir-se en el sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora. Tenen tres modalitats:

 • Plans d'iniciació professional (PIP). Es realitzen en instituts de titularitat del Departament d'Ensenyament i en centres docents privats i establiments de formació autoritzats.
 • Plans de transició al treball (PTT), organitzats en col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i les administracions locals.
 • Programes de formació i aprenentatge professional (FIAP), realitzats en els instituts de titularitat del Departament d'Ensenyament.

Formació professional especial

Definició 

Són centres d'Educació Especial depenents del Consorci d'Educació de Barcelona on es realitzen Programes de Formació i Inserció (PFI) per a alumnes amb necessitats educatives especials (NEE).

Els PFI son cursos formatius que han de permetre als joves que compleixen els requisits, reintroduir-se en el sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora. Tenen tres modalitats:

 • Plans d'iniciació professional.
 • Plans de transició al treball.
 • Programes de formació i aprenentatge professional.

Els seus objectius són:

 • Procurar la integració sociolaboral a través de la preparació per al món del treball
 • Dotar els alumnes de l'autonomia personal suficient per augmentar el seu nivell d'independència.
 • Oferir als alumnes el suport psicopedagògic necessari i l'ajut informàtic adequat per integrar-se en l'educació ordinària.

El Centre d'Educació Especial Pont del Dragó imparteix Programes de Formació i Inserció en les branques d'Administració i Gestió i d'Arts Gràfiques i ofereix suport a la inclusió en totes les etapes educatives per a alumnes amb discapacitat motriu matriculats en centres ordinaris

L'Escola Viver Castell de Sant Foix imparteix Programes de Formació i Inserció d'Auxiliar de Jardineria i Viverisme adreçat a alumnes amb necessitats educatives especials.

Educació secundària inclusiva

Definició 

Batxillerat amb ajut: els estudis de Batxillerat es poden cursar amb les següents mesures flexibilitzadores:

 • Pla individualitzat
 • Reducció/Ampliació de la durada de l'etapa
 • Exempció de matèries

Formació de persones adultes: el Consorci d'Educació també gestiona programes d'educació de persones adultes que fan possible el desenvolupament de les diferents capacitats, l'enriquiment de coneixements i la millora de les competències tècniques i professionals. Els objectius poden ser tant l'obtenció d'una titulació com l'ampliació de coneixements. Pel que fa a titulacions, es poden obtenir les següents:

 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO)
 • Accés a cicles formatius de grau mitjà (CFGM).

Inclusió a la Universitat

Definició 

Per tal de possibilitar i garantir l'exercici del dret a l'ensenyament dels alumnes amb discapacitat, les universitats estan eliminant les barreres arquitectòniques dels seus edificis i estan creant serveis de suport a la integració, responent a les necessitats d'aquestes persones i promovent les actuacions necessàries. A més, a les universitats de Catalunya existeix una Exempció Total dels Preus Públics del Crèdit.

Així, la Universitat Autònoma de Barcelona ha creat el Programa d'Integració dels Universitaris amb Necessitats Especials (PIUNE) i la Universitat de Barcelona ha creat el Programa per a la no exclusió dels estudiants amb discapacitat amb les següents funcions principals:

 • Atenció i suport acadèmic personalitzat.
 • Recerca de recursos en el transport i en l'accés normalitzat a les facultats.
 • Distribució d'informació als estudiants amb discapacitat.
 • Detecció i seguiment per a la supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques, en el transport i en la comunicació.
 • Sensibilització de l'entorn humà natural de l'estudiant.
 • Promoció del voluntariat social.

La Universitat Politècnica de Catalunya ha creat el Programa d'Inclusió i Discapacitat amb l'objectiu principal de contribuir a la plena integració de l'estudiant de la comunitat universitària amb alguna discapacitat, per tal que la seva activitat a la universitat es desenvolupi amb normalitat.

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) eximeixen del pagament de les taxes acadèmiques a les persones amb discapacitat.

Finalment, a totes les universitats que tenen limitat l'accés a causa d'haver més demanda que places ofertes, s'estableix una reserva de com a mínim un 3% de places per a estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%, o per a estudiants amb pèrdua total de la parla o de l'audició.

Equips d'Assessorament Psicopedagògic

Definició 

Els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) són serveis educatius que donen suport al professorat dels centres docents per tal d'oferir la resposta educativa més adequada al conjunt de l'alumnat, especialment aquell que presenta discapacitats o més dificultats en el procés d'aprenentatge, a les seves famílies, als centres educatius i al sector.

Tenen un àmbit d'intervenció comarcal o subcomarcal. Molts, però, tenen un àmbit local o de districte, en funció de les necessitats específiques de cada zona.

Els professionals dels EAP treballen com a equip multidisciplinari en el seu àmbit territorial en l'avaluació, el seguiment i l'orientació de l'alumnat, sobretot del que té necessitats educatives especials, i en l'assessorament al professorat dels centres docents.

Centres de Recursos Educatius

Definició 

Els Centres de Recursos Pedagògics (CRP) són centres de referència per a la formació, la dinamització pedagògica i el suport a la tasca docent del professorat de tots els nivells educatius dels centres d'ensenyament no universitari de la ciutat. A Barcelona l'àmbit d'actuació de cada CRP correspon amb l'àmbit territorial del seu districte municipal, on estableix relació amb el consell municipal de districte.

Els objectius principals dels CRP són:

 • Coordinar i organitzar l'execució i el seguiment de les activitats de formació permanent.
 • Potenciar accions que impliquin dinamització i suport a projectes en el centre i entre centres educatius.
 • Canalitzar i coordinar els recursos i l'oferta pedagògica de la ciutat que s'adrecen als centres educatius.
 • Oferir recursos d'infraestructura i de serveis als centres docents, al professorat i a la comunitat educativa.

Els CRP ofereixen:

 • Formació: en el marc del Pla de Formació de Zona els CRP planifiquen i programen activitats de formació al propi centre en la modalitat d'assessorament i cursos, i activitats de formació per als docents organitzant cursos, seminaris, grups de treball i conferències.
 • Dinamització: per donar resposta a les noves necessitats del sistema educatiu, les demandes socials i les possibilitats d'organització de la gestió que ofereixen les tecnologies de la informació i de la comunicació, els CRP afavoreixen la promoció d'intercanvis d'experiències pedagògiques entre centres educatius, amb la participació del professorat i l'alumnat, l'impuls i el suport a projectes innovadors dels centres educatius (recursos humans, recursos materials i aspectes organitzatius i d'assessorament) i la col·laboració en projectes que impliquin la participació de la comunitat educativa.
 • Documentació i recursos: els CRP s'encarreguen de l'organització de les fonts d'informació per oferir un servei de recerca, assessorament i préstec de recursos documentals i tecnològics.

Atenció educativa domiciliària

Definició 

Els alumnes que cursen nivells obligatoris i no poden assistir a classe per malaltia o discapacitat tenen dret a rebre l'ajut necessari per assegurar el seu rendiment escolar.

Existeixen entitats que compten amb un servei d'atenció socioeducativa domiciliària. Aquest servei és gratuït i funciona amb diplomats de magisteri o llicenciats voluntaris. Cal contactar directament amb l'entitat

Mentre duri l'atenció domiciliària, aquests alumnes poden disposar d'un ordinador portàtil que cal demanar en el moment d'omplir el full de sol·licitud.

Prestacions econòmiques per a suport educatiu

Definició 

Ajuts econòmics destinats a aquells alumnes d'educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior, ensenyaments artístics professionals i programes de qualificació professional inicial que tenen necessitats específiques de suport educatiu. Hi ha tres tipologies:

 • Ajuts directes per a alumnes que presenten necessitats educatives especials associades a una discapacitat o un trastorn greu de la conducta (inclosos els alumnes afectats per TDAH que necessitin atenció educativa específica).
 • Subsidis per a necessitats educatives especials associades a una discapacitat o un trastorn greu de la conducta per a famílies nombroses.
 • Ajuts per a programes específics complementaris a l'educació reglada per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals.

Servei de monitors per a alumnes amb discapacitat física

Definició 

La possibilitat de participació i d'accés dels alumnes amb discapacitat física a les diferents activitats escolars no està tant en funció de les característiques de la seva discapacitat com en l'existència o no a l'escola de barreres al seu aprenentatge, socialització i participació.

Per facilitar la participació de l'alumnat amb discapacitat física escolaritzat en centres d'ensenyament ordinari en aquelles activitats que poden implicar un problema de mobilitat, com per exemple, sortides escolars o colònies, el Departament d'Ensenyament, mitjançant la Federació ECOM, ofereix als centres educatius la possibilitat de sol·licitar un monitor voluntari de suport perquè els acompanyi i atengui les necessitats de l'alumnat amb discapacitat, i del grup en general.