Prestacions per incapacitat laboral permanent

Definició 

La incapacitat laboral permanent és la situació del treballador que, després d'haver estat sotmès al tractament prescrit, presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus, susceptibles de disminuir i/o anul·lar definitivament la seva capacitat laboral. La quantia de les prestacions depèn del grau d'incapacitat:

  • Incapacitat permanent parcial: és aquella que produeix al treballador una discapacitat igual o superior al 33% en el rendiment normal per a la seva professió, però que no impedeix la realització de tasques fonamentals d'aquesta professió. La prestació econòmica consisteix en una quantia única equivalent a 24 mensualitats de la base reguladora que hagués servit per a determinar la prestació econòmica d'incapacitat temporal.
  • Incapacitat permanent total: és aquella que inhabilita al treballador per a la realització de totes les tasques fonamentals de la seva professió, encara que pot dedicar-se a una altra de diferent. La prestació econòmica consisteix en una pensió vitalícia equivalent al 55% de la base reguladora, que pot ser del 75% per a majors de 55 anys quan es presumeixi que tindran dificultats per trobar ocupació en una activitat diferent a l'habitual.
  • Incapacitat permanent absoluta per a qualsevol treball: la prestació econòmica és una pensió vitalícia equivalent al 100% de la base reguladora.
  • Gran invalidesa: és la situació del treballador que necessita assistència d'una altra persona per a realitzar els actes essencials de la vida. La prestació econòmica consisteix en una pensió vitalícia equivalent al 150% de la base reguladora (100% de la base reguladora més un 50% addicional per la necessitat de tercera persona).