La discapacitat a Barcelona en xifres

L'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona disposa periòdicament de dades numèriques agregades sobre els i les ciutadans i ciutadanes de la ciutat que disposen del certificat de la valoració del grau de disminució. A continuació presentem una sèrie de taules on es pot observar la distribució del seu nombre segons el districte, el tipus de discapacitat, l'edat, el grau de discapacitat i el sexe.

L'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat ha elaborat aquestes taules a partir de les dades facilitades pel Gabinet d'Estudis i Planificació del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.

Comparteix aquest contingut