Ajuts PUA per a productes de suport per a persones amb discapacitat

Definició 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya convoca anualment els ajuts del Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat (PUA). Les PUA contribueixen a les despeses ocasionades per l’adquisició de productes i actuacions destinades a la promoció de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat físicapsíquica o sensorial. L’objectiu és millorar la qualitat de vida i fomentar la integració social de la persona afectada.

El conjunt de productes pels quals es pot demanar l'ajut estan relacionats amb l'autonomia i la comunicació:

 • Per l’obtenció o reconversió del permís de conduir
 • Per l’adaptació del vehicle
 • Per als desplaçaments per a atenció precoç
 • Per als desplaçaments per a ensenyament per a majors de 16 anys
 • Per a cursos d’aprenentatge de llengua de signes per a majors de 16 anys
 • Per a intèrpret i guia intèrpret a alumnat amb deficiència auditiva o auditiva i visual més grans de 16 anys que cursen ensenyament reglat post obligatori o formació ocupacional en centres autoritzats
 • Per a productes de suport per a discapacitat visual, auditiva, física, sordesa i sordceguesa

Aquests ajuts han d'estar relacionats directament amb la causa de la discapacitat per la qual ha estat reconeguda la persona beneficiària i amb la capacitat intel·lectual i/o edat de la persona beneficiària.

Quins són els requisits d’accés a les PUA?

 • Residència legal a Catalunya (durant 5 anys, i residir-hi els dos últims anys).
 • Certificat de discapacitat igual o superior al 33% (reconegut abans dels 65 anys). En tot cas, haver presentat la sol·licitud de valoració o de revisió del grau abans de la publicació d’aquesta ordre de convocatòria.
 • En el cas de tractar-se de menors d’edat, fotocopia del DNI/NIF o NIE de la persona que actua com a tutor o tutora. I en el cas de majors d’edat amb incapacitació legal, fotocopia del DNI/NIF o NIE de la persona que actua com a tutor o tutora i fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, de la sentència d’incapacitació i nomenament de tutor/a.
 • Es té en compte la situació de necessitat, a partir dels ingressos anuals nets de la persona beneficiària.

Com fer la sol·licitud?

El formulari corresponent s’ha d’enviar dins el termini de presentació de sol·licituds. La sol·licitud es pot fer:

Per a qualsevol dubte es pot trucar als telèfons 93 567 51 60 / 93 483 84 18.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut