Ajuts PUA per a productes de suport per a persones amb discapacitat

Definició 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya convoca anualment els ajuts del Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat (PUA), amb l'objectiu de facilitar ajut econòmic per al desenvolupament de l'autonomia personal de les persones amb discapacitat, física, psíquica o sensorial, per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social.

La prestació consisteix en un percentatge del cost de l’adquisició del producte o actuació que se sol·licita. Aquest percentatge s’estableix en funció dels ingressos de econòmics de la persona amb discapacitat, així com de les seves condicions socials. Es tindran en compte els ingressos de la unitat familiar en cas que estiguin a càrrec de la persona beneficiària.

El conjunt de productes pels quals es pot demanar l'ajut estan relacionats amb l'autonomia i la comunicació:

  • Per l’obtenció o reconversió del permís de conduir
  • Per l’adaptació del vehicle
  • Per als desplaçaments per a atenció precoç
  • Per als desplaçaments per a ensenyament per a majors de 16 anys
  • Per a cursos d’aprenentatge de llengua de signes per a majors de 16 anys
  • Per a intèrpret i guia intèrpret a alumnat amb deficiència auditiva o auditiva i visual més grans de 16 anys que cursen ensenyament reglat post obligatori o formació ocupacional en centres autoritzats
  • Per a productes de suport per a discapacitat visual, auditiva, física, sordesa i sordceguesa

Aquests ajuts han d'estar relacionats directament amb la causa de la discapacitat per la qual ha estat reconeguda la persona beneficiària i amb la capacitat intel·lectual i/o edat de la persona beneficiària.

Es pot sol·licitar més informació trucant al telèfon 93 567 51 60

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut