Ajuts PUA per a productes de suport per a persones amb discapacitat

Definició 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya convoca anualment els ajuts del Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat (PUA), amb l'objectiu de facilitar ajut econòmic per al desenvolupament de l'autonomia personal de les persones amb discapacitat, física, psíquica o sensorial, per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social.

La prestació consisteix en un percentatge del cost de l’adquisició del producte o actuació que se sol·licita. Aquest percentatge s’estableix en funció dels ingressos de econòmics de la persona amb discapacitat, així com de les seves condicions socials. Es tindran en compte els ingressos de la unitat familiar en cas que estiguin a càrrec de la persona beneficiària.

El conjunt de productes pels quals es pot demanar l'ajut estan relacionats amb l'autonomia i la comunicació:

 • Per l’obtenció o reconversió del permís de conduir
 • Per l’adaptació del vehicle
 • Per als desplaçaments per a atenció precoç
 • Per als desplaçaments per a ensenyament per a majors de 16 anys
 • Per a cursos d’aprenentatge de llengua de signes per a majors de 16 anys
 • Per a intèrpret i guia intèrpret a alumnat amb deficiència auditiva o auditiva i visual més grans de 16 anys que cursen ensenyament reglat post obligatori o formació ocupacional en centres autoritzats
 • Per a productes de suport per a discapacitat visual, auditiva, física, sordesa i sordceguesa

Aquests ajuts han d'estar relacionats directament amb la causa de la discapacitat per la qual ha estat reconeguda la persona beneficiària i amb la capacitat intel·lectual i/o edat de la persona beneficiària.

Requisits 

Requisits generals per a totes les convocatòries:

 • Residir legalment a Catalunya (durant 5 anys, i residir-hi els dos últims anys).
 • Tenir reconegut un grau de grau de discapacitat igual o superior al 33% i, en cas de tenir més de 65 anys, acreditar que el certificat de discapacitat es va obtenir abans dels 65 anys.
 • En el cas de tractar-se de menors d’edat, fotocopia del DNI/NIF o NIE de la persona que actua com a tutor o tutora, i en el cas de majors d’edat amb incapacitació legal, fotocopia del DNI/NIF o NIE de la persona que actua com a tutor o tutora i fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, de la sentència d’incapacitació i nomenament de tutor.

Requisits específics:

 • per l’obtenció o reconversió del permís de conduir i per l’adaptació del vehicle:
  • Tenir el certificat de reconeixement de la discapacitat amb barem de mobilitat reduïda
  • No beneficiar-se d'ajudes per la mateixa finalitat
 • Per l’adaptació del vehicle:
  • Estar en possessió del permís de conduir vigent
  • Presentar la fitxa tècnica on consti la modificació tècnica del vehicle, d’acord amb les condicions restrictives del permís de conduir
  • Estar afectat per una discapacitat que impedeixi la utilització d'altres mitjans de desplaçament o transport públic
 • Pels desplaçaments per a l’atenció precoç:
  • Per a nens i nenes de 0 a 6 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%
  • El tractament d’atenció precoç haurà de tenir l’informe favorable del Servei de Valoració i Orientació i dur-se a terme en centres de la xarxa pública (propis o concertats)
 • Per als desplaçaments per ensenyament per a majors de 16 anys:
  • Estar realitzant ensenyament reglat postobligatori o formació ocupacional en centres autoritzats i disposar de certificat del centre en que s'indiqui clarament quins són els estudis fets i si es tracta d'un ensenyament reglat postobligatori.
Tràmits 

Cal consultar cada convocatòria anualment i presentar la documentació que correspongui a qualsevol Oficina d'Afers Socials i Famílies.

S’ha de presentar el formulari de sol·licitud en una de les següents modalitats:

Observacions 
 • El Programa d'ajudes d'atenció social a persones amb discapacitat es regula anualment.
 • Aquesta regulació pot implicar canvis notables en els continguts de les ajudes, en els tràmits, en les dates de la convocatòria i en els requisits que aquí consten.
 • El termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud és del 16 de juny al 16 d’agost de 2018.

Es pot sol·licitar més informació trucant al telèfon 93 567 51 60

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut