Ajuts de suport a l’autonomia en la pròpia llar

Definició 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya convoca anualment els ajuts de suport a l'autonomia en la pròpia llar. Poden ser beneficiàries les persones amb discapacitat física, intel·lectual, sordceguesa o problemàtica social derivada de malaltia mental que vulguin viure soles o amb altres persones beneficiàries del programa de suport (que tinguin reconegut un grau de dependència igual o superior al grau I o una discapacitat igual o superior al 65%) i necessitin suport personal per al desenvolupament d'una vida autònoma però no els calgui la presència permanent d'una persona cuidadora.

Requisits 
  • Tenir entre 18 anys i 65 anys en el moment de la sol·licitud.
  • Estar empadronat i residir legalment a Catalunya.
  • Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, del qual el 25 % ha de correspondre a una mateixa patologia (excepte en els casos de discapacitat intel·lectual) i no tenir reconeguda la necessitat de concurs d'una altra persona.
  • Tenir un grau de dependència valorat en el moment de la publicació de la convocatòria
  • Poder desenvolupar les activitats de la vida diària mitjançant el suport previst.
  • En cas de conviure amb familiars, un d'ells com a mínim haurà de tenir un grau de dependència igual o superior al grau I o una discapacitat igual o superior al 65 %.
  • Acreditar la idoneïtat del servei d'acord amb determinades condicions establertes a les convocatòries.
  • Disposar d'un pla d'atenció personal elaborat per l'entitat col·laboradora i prestadora del servei.
Tràmits 

Les sol·licituds es poden presentar a:

  • Oficines d'Afers Socials i Famílies.
  • Oficina de Serveis Territorials d'Afers Socials i Famílies
Observacions 

L'ajut es concedeix per rebre el servei per part d'una entitat col·laboradora d'aquest programa i l'abonament s'efectua directament a l'entitat prestadora del servei.

Quan la persona amb discapacitat convisqui amb d'altres persones en un mateix domicili, no hi podrà haver més de quatre beneficiaris d'aquesta prestació.

Aquest ajut és incompatible amb les altres prestacions econòmiques que té reconegudes la persona beneficiària o a les que pugui tenir dret per qualsevol dels sistemes de protecció públics o privats complementaris de la seguretat social, si la concessió de l'ajut objecte de la convocatòria en pot comportar la pèrdua, la disminució o la no-concessió, així com amb les prestacions del sistema català de l'autonomia personal i atenció a la dependència.

Així mateix, és incompatible amb els serveis residencials i amb els serveis d'atenció personal i domiciliària dels ens locals i del Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat (PUA) per aquelles persones que encara en son beneficiàries.

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut