Bonificacions a l'Impost de Circulació

Definició 

Subvenció a titulars de vehicles adaptats, i utilitzats habitualment, per al transport de persones amb discapacitat que han de pagar l'impost sobre vehicles de tracció mecànica a la ciutat de Barcelona.

Requisits 
 • La persona o persones amb discapacitat han de tenir el certificat de reconeixement de la discapacitat amb barem de mobilitat reduïda i un grau igual o superior al 33%
 • El titular del vehicle pot ser:
  • Un familiar directe (cònjuge, ascendent o descendent per consanguinitat, afinitat o adopció) que convisqui amb la persona amb discapacitat, o bé aquell que, complint amb el requisit de convivència, estigui vinculat/da amb la persona amb discapacitat per raó de tutela i hagi matriculat el vehicle amb anterioritat a l'1 de gener del 2003.
  • Entitats d'iniciativa social, prestadores de serveis d'atenció a les persones amb discapacitat que utilitzen habitualment els vehicles adaptats per al transport de les persones ateses (de l'entitat al domicili, o viceversa; i desplaçaments relatius a les activitats de l'entitat).
  • El vehicle ha d'estar adaptat per transportar persones amb discapacitat . No ha de superar el 17 cavalls fiscals.
  • El sol·licitants hauran d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributaries amb l'Ajuntament de Barcelona. Aquest requisit es comprovarà directament des de la corporació.
Tràmits 

Documentació que cal aportar:

 • Sol·licitud emplenada.
 • Declaració responsable del titular del vehicle fent constar la utilització del vehicle per a transport de persona amb discapacitat, les adaptacions realitzades i finalitat del transport.
 • En qualsevol del cas de la persona titular del vehicle (sigui familiar o tutor/a del/la passatger/a amb discapacitat, o entitat prestadora de serveis), caldrà que es facin constar aquestes circumstàncies, tot incloent les dades de les persones passatgeres, fent constar el seu grau de discapacitat.
 • Fotocopia del DNI de la persona titular, en cas de ser una entitat :el NIF i també la documentació acreditativa de la seva inscripció, finalitats i naturalesa com a entitat d'iniciativa social.
 • Fotocopia del DNI i del Certificat de Disminució de les persones passatgeres.
 • Documentació acreditativa del parentiu o tutela. En el cas d' entitats, la documentació haurà d'acreditar la inspecció la inscripció o matrícula de les persones passatgeres amb discapacitat, amb indicació dels viatges habituals.
 • Fotocopia de la fitxa tècnica d'ITV relativa a l'homologació de les adaptacions realitzades al vehicle.
 • Comprovant d'haver fet efectiu el pagament de l'IVTM, o copia de l'avís de pagament de l'IVTM, sí en el moment de presentar la sol·licitud encara no s'ha fet efectiu.
 • Dades per a la domiciliació Bancària de conformitat amb l’imprès que es distribueix amb aquestes bases, degudament segellat per l'entitat bancària corresponent.
Observacions 

Les persones beneficiàries de convocatòries anteriors només han d'aportar una declaració responsable del manteniment de les condicions acreditades per a l’atorgament de la subvenció i la documentació que acrediti canvis en les condicions anteriorment descrites, si s'escau.

Qualsevol reclamació, personal o escrita, ha de ser dirigida a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de la Seu del Districte de residència o al Servei d'Atenció al Públic de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.

L'import de la subvenció serà igual a la quota de l'IVTM, amb exclusió d'interessos i recàrrecs.

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut