Conciliació de la vida laboral i personal

Definició 

Els treballadors per compte d'altri, tant del sector privat com de l'Administració Pública, que gaudeixin dels períodes d'excedència i reducció de la jornada laboral per tenir cura de fills o menors acollits també tenen dret a gaudir d'aquestes mesures pel fet de tenir cura d'un familiar amb discapacitat.

La reducció de la jornada laboral comporta la corresponent reducció del salari i l'excedència no pot ser superior als dos anys.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut