Exempció i reduccions al copagament farmacèutic

Definició 

Des de l'1 de juliol de 2012 a Catalunya s'aplica un model de copagament farmacèutic que respon a les mesures aprovades pel Govern espanyol. D’acord amb els nivells de renda i amb la condició d'assegurat en actiu o  pensionista de la Seguretat Social, s'estableixen uns percentatges que determinen l'aportació econòmica dels ciutadans i els seus beneficiaris sobre el preu de la recepta.

Les persones amb discapacitat, en funció de la seva condició econòmica i grau de discapacitat, poden acollir-se a l'exempció d'aquest copagament o, amb caràcter excepcional i de forma temporal, a una reducció del 10 % del preu de venda de l'article, amb un límit màxim d’aportació mensual per usuari, sempre i quant s'acompleixin els requisits establerts:

Requisits 

Exempció de copagament:

 • Persones acollides a les prestacions econòmiques i socials de la LISMI (Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social de les persones amb discapacitat), per a les quals es demanen els següents requisits:
  • Tenir una discapacitat valorada en un percentatge igual o superior al 33%.
  • No tenir dret, com a titular o beneficiari, a la reducció de preus de productes farmacèutics.
  • No tenir dret a una prestació anàloga per naturalesa i finalitat atorgada per un altre organisme.
  • Tenir residència legal al territori de l'estat espanyol.
 • Persones, amb discapacitat o sense, que formin part d'algun d'aquests col·lectius:
  • Persones afectades de síndrome tòxica.
  • Persones perceptores de rendes d'integració social i de la LISMI.
  • Persones perceptores de pensions no contributives.
  • Persones en atur que han perdut el dret a percebre el subsidi d'atur.
  • Persones que reben tractaments derivats d'accidents de treball i malaltia professional.

Reducció del copagament:

 • Tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
 • Ser una persona assegurada o beneficiària del CatSalut en condició d’actiu.
 • Tenir una patologia greu de llarga durada o malaltia crònica reconeguda pel sistema sanitari públic.
 • Rebre un tractament farmacològic per aquesta malaltia prescrit pel sistema sanitari públic.
 • Disposar d’una renda bruta màxima anual de la unitat econòmica de convivència de 24.000 € bruts a l’any
 • Presentar una situació economicosocial vulnerable.
Tràmits 
 • Exempció: cal adreçar-se al centre d'atenció primària corresponent en cas que no estigui aplicat
 • Reducció: cal presentar una sol·licitud als centres d’atenció primària o a les unitats d’atenció al ciutadà de la regió sanitària corresponent acompanyada de:
  • DNI del beneficiari
  • Llibre de família
  • Declaració de renda
  • Certificat de discapacitat
  • Informe mèdica amb la medicació crònica assignada
  • Valoració econòmica de la medicació per la farmàcia
  • Informe social
Observacions 

La reducció té una durada màxima de 3 anys, sempre que es mantinguin els requisits establerts mentre duri aquest període. Finalitzat el termini de vigència, cal fer la renovació del reconeixement per continuar gaudint de la reducció. Es recomana que la sol·licitud de renovació es presenti amb una antelació de 3 mesos respecte al termini de finalització del reconeixement, i no abans.

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut