Exempció i reduccions al copagament farmacèutic

Definició 

Des de l'1 de juliol de 2012 a Catalunya s'aplica un model de copagament farmacèutic que respon a les mesures aprovades pel Govern espanyol. D’acord amb els nivells de renda i amb la condició d'assegurat en actiu o pensionista de la Seguretat Social, s'estableixen uns percentatges que determinen l'aportació econòmica dels ciutadans i els seus beneficiaris sobre el preu de la recepta.

Les persones amb discapacitat, en funció de la seva condició econòmica i grau de discapacitat, poden acollir-se a l'exempció d'aquest copagament o, amb caràcter excepcional i de forma temporal, a una reducció del 10% del preu de venda de l'article, amb un límit màxim d’aportació mensual per usuari, sempre i que s'acompleixin els requisits establerts. 

Queden exempts del pagament d'aquesta aportació les persones i els seus beneficiaris que estiguin en alguna de les situacions següents:

  • Persones afectades de síndrome tòxica.
  • Persones amb discapacitat en els supòsits que preveu la seva normativa específica. Es refereix al col·lectiu de beneficiaris de les prestacions econòmiques i socials de la LISMI (Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social de les persones amb discapacitat).
  • Persones perceptores de rendes d'integració social.
  • Persones perceptores de pensions no contributives.
  • Persones en atur que han perdut el dret a percebre el subsidi d'atur, mentre continuï aquesta situació.
  • Persones que reben tractaments derivats d'accidents de treball i malaltia professional.

 

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut