Exempció de l'Impost de Circulació

Definició 

Les persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33 % poden sol·licitar l'exempció de l'impost de circulació.

Requisits 
 • Tenir una discapacitat reconeguda igual o superior al 33 %.
 • Ser titular d'un vehicle automòbil matriculat al seu nom.
 • El vehicle pot ser conduït tant per la persona amb discapacitat com per un altra, però ha de ser d'ús exclusiu per a la persona o persones amb discapacitat.
Tràmits 

Cal presentar la següent documentació:

 • Instància específica
 • Còpia de la documentació acreditativa del compliment dels requisits
 • Declaració fent constar que el vehicle es destina al transport de la persona amb discapacitat.
 • Si la discapacitat ha estat atorgada per una Comunitat Autònoma diferent a la Generalitat de Catalunya, cal acreditar un percentatge de discapacitat en grau igual o superior al 33% amb l'aportació de la següent documentació: resolució o certificat de discapacitat de la Comunitat Autònoma corresponent, on especifiqui que el percentatge de discapacitat és en grau igual o superior al 33 per 100, o bé, resolució o certificat del  Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconeixent la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa, o bé, resolució o certificat del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o del Ministerio de Defensa que reconegui una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o incapacitat.

Tramitació telefònica per a vehicles nous (encara no matriculats):

 • Trucar al 010, per tal que us facin l'autoliquidació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. Un cop feta haureu de lliurar-la a la Prefectura Provincial de Trànsit per tal què us assignin la matrícula de vehicle.
 • Posteriorment, un cop el vehicle ja estigui matriculat, haurà de comunicar la matrícula per internet i lliurar la documentació justificativa de l'exempció a l'Institut Municipal d'Hisenda.
 • Es pot enviar la documentació per correu postal (preferentment certificat), acompanyada d'una instància, o bé presentar-la a qualsevol dels registres de l'Ajuntament que trobarà a les Oficines d'Atenció Ciutadana.

Tramitació telefònica per a vehicles ja matriculats:

 • Trucar al 010, Telèfon d'Informació i Tràmits, i proporcioneu les dades necessàries a l'operador del telèfon. És necessari que per fer la tramitació, disposeu d'un telèfon mòbil o d'una adreça de correu electrònic.
 • Un cop finalitzada la trucada, l'operador telefònic us lliurarà un codi de petició, per si desitgeu fer el seguiment de la tramitació.
 • En un termini de 7 dies laborables rebreu per correu postal ordinari en el vostre domicili la instància específica, el sobre de retorn, les instruccions i la informació necessària per formalitzar el tràmit.
 • Haureu de retornar, abans d'un mes, en el sobre de retorn que us facilitarem, l'imprès signat i la documentació requerida.
Observacions 

Les exempcions previstes no són aplicables als subjectes passius per a més d'un vehicle.

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut