Jubilació anticipada

Definició 

Els treballadors i treballadores amb discapacitat que acreditin un grau de discapacitat poden acollir-se a tres tipus de reducció de l'edat de jubilació en funció del seu grau de discapacitat i determinades condicions.

Per al càlcul de la pensió es computa el període de temps en què resulti reduïda l'edat de jubilació de la persona a l'exclusiu efecte de determinar el percentatge aplicable per calcular l'import.

Existeixen tres tipus de reducció, que es calculen en funció dels anys treballats i determinats barems, per als tres supòsits següents:

 1. Grau de discapacitat igual o superior al 65%. Edat mínima de jubilació 52 anys.
 2. Grau de discapacitat igual o superior al 65% i necessitat acreditada d'una tercera persona per a la realització dels actes essencials de la vida. Edat mínima de jubilació 52 anys.
 3. Grau de discapacitat igual o superior al 45%, sempre que es tracti de discapacitats reglamentàriament determinades on hi hagi evidencies que determinin de forma generalitzada i apreciable una reducció de l'esperança de vida d'aquestes persones. Edat mínima de jubilació 56 anys.
Requisits 

Per als casos 1 i 2:

 • Ser treballador/a per compte aliena realitzant una activitat retribuïda i durant aquesta acreditar un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
 • Disposar d'un certificat de discapacitat emès per la Direcció General de Protecció Social.

Per al cas 3:

 • Ser treballador/a per compte aliena o propi i acreditar estar en alta o en situació assimilada a l'alta en la data del fet causant.
 • Haver treballat al llarg de la seva vida laboral un temps efectiu equivalent, al menys, al període mínim de cotització exigit per accedir a la pensió de jubilació.
 • Haver determinat durant aquest temps un grau de discapacitat igual o superior al 45%.
 • Estar afectat per alguna d'aquestes discapacitats:
  • Discapacitat intel·lectual
  • Paràlisi cerebral
  • Anomalies genètiques (síndrome de Down, síndrome de Prader-Willi, síndrome d'X Fràgil, osteogènesis imperfecta, acondroplàsia, fibrosi quística i malaltia de Wilson)
  • Trastorns de l'espectre autista
  • Anomalies congènites secundaries a talidomida
  • Síndrome postpolio
  • Dany cerebral (adquirit) per traumatisme craneoencefàlic o seqüeles de tumors del SNC, infeccions o intoxicacions
  • Malaltia mental (esquizofrènia o trastorn bipolar)
  • Malaltia neurològica (esclerosi lateral amiotròfica, esclerosi múltiple, leucodistròfies, síndrome de Tourette i lesió medul·lar traumàtica)
Tràmits 
 • Cal adreçar-se a qualsevol oficina de l'Institut Nacional de la Seguretat Social per sol·licitar la jubilació.
Observacions 

Per al còmput del temps efectivament treballat, a efectes d'aplicar els coeficients establerts, es descomptaran totes les faltes al treball, a excepció de las següents:

 • Les baixes mèdiques per malaltia comuna o professional o accident, sigui o no laboral
 • Les suspensions del contracte de treball per maternitat, adopció, acolliment o risc durant l'embaràs
 • Les autoritzades en les corresponents disposicions laborals amb dret a retribució

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut