Obtenció de la targeta sanitària “Cuida’m”

Definició 

És una targeta sanitària que identifica aquelles persones que per les seves característiques clíniques necessiten un conjunt d'actuacions diferenciades en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris.

És un element identificador que facilita una atenció més personalitzada perquè distingeix les  persones que pertanyen a col·lectius amb malalties que comporten limitacions relacionals, les quals per les seves característiques clíniques específiques necessiten un conjunt d'actuacions diferenciades i l'acompanyament d'un cuidador en els seus contactes assistencials.

Requisits 

D'acord amb el corresponent procediment establert pel CatSalut, poden disposar inicialment de la targeta les persones amb les següents patologies o diagnòstics:

  • Demència (amb un nivell d'afectació cognitiu moderat)
  • Discapacitat intel·lectual greu i profunda
  • Discapacitat intel·lectual lleu o moderada amb trastorns de conducta.
  • Trastorns de l'espectre autista.
  • Dany cerebral
Tràmits 
  • La sol·licitud de la nova targeta Cuida'm l'ha de fer el metge o metgessa del pacient, el qual la sol·licita ja sigui a petició pròpia o des seu representant o tutor. En tot cas, sempre es tindrà en compte l'opinió del metge. Un cop duta a terme la sol·licitud, el CatSalut en farà la tramitació i la lliurarà al pacient o representants o tutors.
Observacions 

La targeta Cuida'm no comporta cap modificació en relació amb el reconeixement del dret a l'atenció sanitària a càrrec del CatSalut, ni respecte el nivell de cobertura. És a dir, no atorga cap dret addicional, però permet una atenció més accessible i adaptada a les necessitats de certs col·lectius.

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut