Pensió d'invalidesa

Definició 
  • La pensió d'invalidesa és una assignació econòmica de la Seguretat Social per a totes aquelles persones amb discapacitat que compleixin determinats requisits.
  • A més de la renda econòmica, la prestació inclou assistència medico-farmacèutica i serveis socials per a aquelles persones que no hagin cotitzat mai a la Seguretat Social o no tinguin els ingressos mínims que s'estableixen.
Requisits 
  • Residir legalment en territori espanyol i haver-ho fet durant cinc anys, dos dels quals hauran de ser immediatament anteriors a la sol·licitud de la prestació.
  • Tenir més de 18 anys i menys de 65
  • Tenir una discapacitat o una malaltia crònica legalment reconeguda en un percentatge igual o superior al 65%
  • No superar determinats ingressos que es determinen anualment. En el cas de pertànyer a una unitat econòmica de convivència s'han de tenir en compte els ingressos de tota la unitat.
Tràmits 

La sol·licitud es pot realitzar a qualsevol Oficina d'Afers Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Observacions 

La quantia es determina anualment i el pagament es realitza en catorze pagues (dotze mensuals i dues extraordinàries durant els mesos de juny i novembre).

En aquells casos en què en una mateixa unitat econòmica hi ha més d'una persona amb dret a prestació no contributiva la quantia és una mica inferior.

Si hi ha ingressos o rendes personals que excedeixin el 25 % de la pensió anual també hi ha reduccions en els imports.

Si la suma dels ingressos anuals de la unitat econòmica més l'import de la pensió o pensions no contributives supera determinat barem, la pensió o pensions es redueixen per tal de no sobrepassar el límit indicat.

En qualsevol cas, la pensió reconeguda final ha de ser, com a mínim, un 25 % de la pensió no contributiva íntegra.

Hi ha un complement del 50 % per a les persones afectades per una disminució o malaltia crònica en grau igual o superior al 75% que, com a conseqüència de pèrdues anatòmiques i funcionals, necessitin l'ajuda d'una altra persona per realitzar els actes més essencials de la vida

Els efectes econòmics del reconeixement del dret es produeixen a partir del primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud.

Aquesta prestació és incompatible amb les pensions assistencials per vellesa o malaltia, el subsidi de garantia d'ingressos mínims, el subsidi d'assistència a tercera persona de la LISMI (Llei d'Integració Social dels Minusvàlids) i l'assignació econòmica per fill a càrrec.

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut