Pensió d’orfandat

Definició 

Les persones menors de 21 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% o majors amb incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa tenen dret a rebre una pensió permanent per la defunció d'un familiar de primer grau, sempre que no efectuïn un treball lucratiu que comporti uns ingressos superiors en el seu còmput anual al 75% del salari mínim interprofessional.

Les prestacions depenen del tipus d'orfandat:

  • Orfandat simple (mort d'un dels pares): el 20% de la base reguladora del causant per a cada orfe.
  • Orfandat absoluta (mort dels dos pares): si únicament un dels pares origina prestacions, s'incrementarà el 20% de la base reguladora per a cada orfe, amb el percentatge del 52% assenyalat per a la pensió de viduïtat, i es distribuirà entre els orfes a parts iguals. Si els dos pares originen prestacions, les prestacions seran compatibles entre si i poden arribar fins al 100% de la base reguladora de cadascun d'ells.

Els beneficiaris poden ser:

  • Els fills del causant, qualsevol que sigui la naturalesa legal de la seva filiació, així com els fills nascuts després de la defunció
  • Els fills del cònjuge que sobreviu aportats al matrimoni, si aquest s'ha celebrat 2 anys abans de la mort del causant, i haguessin depès econòmicament del causant i no tinguessin dret a cap altra pensió de la Seguretat Social.

A la data de la mort del causant, els fills han de ser majors de 18 anys i tenir reconeguda incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.

Requisits 
  • La persona que ha causat defunció ha d'estar d'alta o en situació assimilada a la d'alta en el règim de la Seguretat Social, o en la condició de pensionista per jubilació o incapacitat.
  • La persona que ha causat defunció ha de ser ascendent de primer grau respecte al beneficiari (pare o mare).
  • El causant ha d'haver complert 500 dies de cotització dins dels 5 anys anteriors a la data de mort per malaltia comuna o 15 anys durant tota la seva vida laboral. En cas d'accident, sigui o no laboral, i malaltia professional, no s'exigeixen períodes previs de cotització.
Tràmits 
  • Cal omplir i presentar el model de sol·licitud de prestacions de supervivència amb tota la documentació personal i específica que en el propi model s'indica, a qualsevol dels centres d'atenció i informació de la Seguretat Social de l'INSS.
Observacions 

Les pensions s'abonen mensualment, amb dues pagues extraordinàries (juny i novembre).

La base reguladora varia segons els casos.

La pensió d'orfandat és compatible amb qualsevol renda de treball de l'orfe i del cònjuge que sobrevisqui i amb la pensió de viduïtat d'aquest últim.

Si l'orfe és menor de 18 anys o té reduïda la seva capacitat de treball en grau d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa, la pensió s'abona amb independència de la quantia dels ingressos que obtingui derivats del seu treball.

Percebre la pensió és incompatible amb el desenvolupament d'un lloc de treball en el sector públic.

Quan l'orfe incapacitat per al treball, major de 18 anys, tingui dret per incapacitat a una altra pensió de la Seguretat Social, haurà d'optar per una de les dues.

En cas que la mort del causant sigui deguda a accident de treball o malaltia professional, s'abonarà una indemnització equivalent a una mensualitat de la base reguladora per cada orfe. Si no existeix cònjuge supervivent, la indemnització de 6 mensualitats prevista per a la viduïtat es distribuirà entre els orfes.

La suma de les pensions de viduïtat i orfenesa no pot excedir de la quantia de la base reguladora del causant.

La quantia d'aquesta prestació està exempta d'IRPF

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut