Pensió per fills amb discapacitat

Definició 

Les prestacions de protecció a la família recullen un dels principis rectors de la política econòmica i social, la protecció de la família pels poders públics i l'assistència dels pares als seus fills, previst a l'article 39 de la Constitució Espanyola, i tenen una de les seves manifestacions en les prestacions de protecció per tenir fills a càrrec.

Una d'aquestes prestacions és l'assignació  econòmica, en la seva modalitat no contributiva, per cada fill amb discapacitat amb càrrec al beneficiari, amb independència de la naturalesa legal de la seva filiació (és a dir, també per als menors en situació d'acolliment permanent o preadoptiu).

En els cas dels menors de 18 anys la discapacitat pot ser de qualsevol grau, mentre que en cas dels majors d'edat ha de ser igual o superior al 65 %.

Requisits 

Per a la persona beneficiària:

  • Residir legalment al territori espanyol
  • Ser pare o mare d'un menor amb qualsevol tipus de discapacitat o d'un major d'edat amb discapacitat igual o superior al 65 %  i no tenir dret (ni el pare ni la mare) a prestacions d'aquesta mateixa naturalesa en qualsevol altre règim públic de protecció social.
  • Ser major d'edat, tenir una discapacitat del 65 % o més i no estar incapacitat judicialment, prèvia presentació d'una sol·licitud conjuntament amb els pares.

Per als fills amb discapacitat: 

  • Tenir menys de 18 anys i qualsevol grau de discapacitat, o 18 o més i una discapacitat igual o superior al 65 %, no disposar d'ingressos per treball lucratiu superiors al SMI, conviure amb la persona beneficiària i deprendre-hi econòmicament.
  • Tenir menys de 18 anys o ser major d'edat amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 % i ser orfe dels dos progenitors o adoptants.
  • Tenir menys de 18 anys o ser major d'edat amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 %, haver estat abandonat pels dos progenitors o adoptants i no trobar-se en règim d'acolliment familiar, permanent o preadoptiu.
Tràmits 
  • Cal presentar sol·licitud a l'INSS. Més informació al tel. 901 16 65 65
Observacions 

Les pensions no contributives són incompatibles entre elles, amb les pensions assistencials per vellesa o malaltia i amb els subsidis de garantia d'ingressos mínims i d'ajuda a tercera persona.

La quantitat de les pensions es determina anualment.

En cas que el fill o filla amb discapacitat signi un contracte de treball i es doni d'alta a la Seguretat Social, aquesta suspèn cautelarment el pagament de la prestació. Llavors, s'han de lliurar les nòmines a l'INSS, per demostrar els ingressos reals que s'han obtingut durant un any natural. Si aquests ingressos no superen el 75% del SMI durant aquest període d'un any, la suspensió cautelar s'anul·la i es paga la prestació.

Aquestes prestacions no tributen a la Declaració de la Renda, ja que estan exemptes de IRPF.

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut