Pensió per fills amb discapacitat

Definició 

Les prestacions de protecció a la família recullen un dels principis rectors de la política econòmica i social, la protecció de la família pels poders públics i l'assistència dels pares als seus fills, previst a l'article 39 de la Constitució Espanyola, i tenen una de les seves manifestacions en les prestacions de protecció per tenir fills a càrrec.

Una d'aquestes prestacions és l'assignació  econòmica, en la seva modalitat no contributiva, per cada fill amb discapacitat amb càrrec al beneficiari, amb independència de la naturalesa legal de la seva filiació (és a dir, també per als menors en situació d'acolliment permanent o preadoptiu).

En els cas dels menors de 18 anys la discapacitat pot ser de qualsevol grau, mentre que en cas dels majors d'edat ha de ser igual o superior al 65 %.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut