Prestacions per incapacitat laboral permanent

Definició 

La incapacitat laboral permanent és la situació del treballador que, després d'haver estat sotmès al tractament prescrit, presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus, susceptibles de disminuir i/o anul·lar definitivament la seva capacitat laboral. La quantia de les prestacions depèn del grau d'incapacitat:

  • Incapacitat permanent parcial: és aquella que produeix al treballador una discapacitat igual o superior al 33% en el rendiment normal per a la seva professió, però que no impedeix la realització de tasques fonamentals d'aquesta professió. La prestació econòmica consisteix en una quantia única equivalent a 24 mensualitats de la base reguladora que hagués servit per a determinar la prestació econòmica d'incapacitat temporal.
  • Incapacitat permanent total: és aquella que inhabilita al treballador per a la realització de totes les tasques fonamentals de la seva professió, encara que pot dedicar-se a una altra de diferent. La prestació econòmica consisteix en una pensió vitalícia equivalent al 55% de la base reguladora, que pot ser del 75% per a majors de 55 anys quan es presumeixi que tindran dificultats per trobar ocupació en una activitat diferent a l'habitual.
  • Incapacitat permanent absoluta per a qualsevol treball: la prestació econòmica és una pensió vitalícia equivalent al 100% de la base reguladora.
  • Gran invalidesa: és la situació del treballador que necessita assistència d'una altra persona per a realitzar els actes essencials de la vida. La prestació econòmica consisteix en una pensió vitalícia equivalent al 150% de la base reguladora (100% de la base reguladora més un 50% addicional per la necessitat de tercera persona).
Requisits 
  • Cal haver esgotat el període màxim de la prestació per incapacitat temporal (18 mesos) sense haver estat donat d'alta, o bé trobar-se en situació d'incapacitat laboral previsiblement definitiva que justifiqui el tràmit directament.
  • Els treballadors majors de 26 anys en situació d'alta o assimilada i amb incapacitat derivada de malaltia comuna han d'haver cotitzat la quarta part del temps transcorreguts entre la data de compliment dels 20 anys d'edat i la del fet causant de la pensió, sempre que sigui com a mínim un període de 5 anys i que al menys la cinquena part del període resultant sigui compresa dintre dels 10 anys immediatament anteriors al fet causant.
  • Els treballadors menors de 26 anys en situació d'alta o assimilada i amb incapacitat derivada de malaltia comuna han d'haver cotitzat la meitat del temps transcorregut entre la data en que va complir 16 anys i la considerada com a fet causant de la incapacitat.
  • El treballador en situació de no alta només pot accedir als graus d'incapacitat permanent absoluta i de gran invalidesa per malaltia comuna o accident no laboral i necessita un període mínim de 15 anys cotitzats, dels quals la cinquena part ha d'estar compresa dintre dels 10 anys anteriors al fet causant.
Tràmits 
  • Cal adreçar-se a qualsevol centre d'atenció i informació de la Seguretat Social. Consulteu els tràmits, quanties i compatibilitats entre pensions al web de la Seguretat Social.
Observacions 

La incapacitat derivada de malaltia professional o d'accident, sigui o no laboral, no requereix cap període previ de cotització.

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut