Prestacions de suport educatiu

Definició 

Ajuts econòmics destinats a aquells alumnes d'educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior, ensenyaments artístics professionals i programes de qualificació professional inicial que tenen necessitats específiques de suport educatiu. Hi ha tres tipologies:

 • Ajuts directes per a alumnes que presenten necessitats educatives especials associades a una discapacitat o un trastorn greu de la conducta (inclosos els alumnes afectats per TDAH que necessitin atenció educativa específica).
 • Subsidis per a necessitats educatives especials associades a una discapacitat o un trastorn greu de la conducta per a famílies nombroses.
 • Ajuts per a programes específics complementaris a l'educació reglada per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals.
Requisits 

Els requisits i quanties apareixen a la resolució que la Generalitat de Catalunya publica cada curs escolar de cara al curs següent. Habitualment són els següents:

 • Alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associades a discapacitat o trastorn greu de conducta (inclòs TDAH)
  • Tenir uns ingressos totals a la unitat familiar que no superin determinats llindars
  • Poder acreditar la necessitat específica de suport educatiu mitjançant un dels certificats següents:
   • Certificat d'un equip de valoració i orientació d'un centre base de l'Institut de Majors i de Serveis Socials o de l'òrgan corresponent de la comunitat autònoma
   • Certificat d'un equip d'orientació educativa i psicopedagògica o del departament d'orientació dependents de l'administració educativa corresponent.
   • Certificat de minusvalidesa.
  • Haver complert els dos anys d'edat el 31 de desembre de l'any anterior al de la sol·licitud
  • Estar escolaritzat en un centre d'educació especial, en una unitat d'educació especial d'un centre ordinari o en un centre ordinari que escolaritzi alumnat amb necessitats educatives especials.
  • Cursar educació infantil, primària, secundària, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior, ensenyaments artístics i professionals, programes de qualificació professional inicial o programes de formació per a la transició a la vida adulta.
  • Per a determinats subsidis, a més, cal ser membre de família nombrosa.
 • Alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associades a altes capacitats intel·lectuals
  • Tenir uns ingressos totals a la unitat familiar que no superin determinats llindars de renda familiar i patrimoni familiar especificats a la normativa.
  • Poder acreditar la necessitat mitjançant un certificat d'un equip d'orientació educativa i psicopedagògica o del departament d'orientació dependent de l'administració educativa corresponent.
  • Haver complert els sis anys d'edat el 31 de desembre de l'any anterior al de la sol·licitud.
  • Cursar educació primària, secundària, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà o ensenyaments artístics professionals.
Tràmits 

Cal presentar la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i de tots els membres de la família majors de 14 anys.
 • Document facilitat per l'entitat bancària amb les dades identificatives del compte on es vol percebre l'ajuda.
 • Certificat de discapacitat o certificat de l'equip d'orientació educativa i psicopedagògica dependent de l'administració educativa o departament d'orientació de l'administració educativa.
 • Les persones que tenen dret a una deducció de la renda han de presentar-ne la documentació acreditativa, segons el cas: fotocòpia del carnet de família nombrosa, del llibre de família, del certificat de minusvalidesa, de la pensió d'orfandat, etc.

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut