Renda garantida de ciutadania (RGC)

Definició 

Es tracta d’una prestació social de naturalesa econòmica i percepció periòdica que s’implementarà gradualment fins l’abril del 2020.

És una nova prestació, no específica per a persones amb discapacitat, però que en algun cas la podran sol·licitar, ja sigui la prestació completa o un complement.

És un dret subjectiu.

La RGC  consta de dues prestacions econòmiques:

  • Una prestació garantida, no condicionada, subjecta als requisits que estableix la llei.
  • Una prestació complementària d'activació i d'inserció, condicionada al compromís de seguir un pla d'inclusió social o d'inserció laboral, el qual té la finalitat de superar les condicions que han dut a necessitar la prestació.

La llei també contempla un Nou complement d’altres prestacions:

La llei de l’RGC també inclou en la Disposició addicional tercera una modificació de l’article 21 de la Llei 13/2016, de 27 de juliol, que crea noves prestacions de dret subjectiu per a complementar els ajuts, les pensions i les prestacions estatals. Aquests permetran complementar prestacions contributives i no contributives i algunes prestacions de desocupació  que permetin als seus perceptors arribar fins a la quantia de l’RGC vigent.

L’import màxim a percebre si es tracta d’una sola persona és de 564€ mensuals.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut