Renda garantida de ciutadania (RGC)

Definició 

Es tracta d’una prestació social de naturalesa econòmica i percepció periòdica que s’implementarà gradualment fins l’abril del 2020.

És una nova prestació, no específica per a persones amb discapacitat, però que en algun cas la podran sol·licitar, ja sigui la prestació completa o un complement.

És un dret subjectiu.

La RGC  consta de dues prestacions econòmiques:

 • Una prestació garantida, no condicionada, subjecta als requisits que estableix la llei.
 • Una prestació complementària d'activació i d'inserció, condicionada al compromís de seguir un pla d'inclusió social o d'inserció laboral, el qual té la finalitat de superar les condicions que han dut a necessitar la prestació.

La llei també contempla un Nou complement d’altres prestacions:

La llei de l’RGC també inclou en la Disposició addicional tercera una modificació de l’article 21 de la Llei 13/2016, de 27 de juliol, que crea noves prestacions de dret subjectiu per a complementar els ajuts, les pensions i les prestacions estatals. Aquests permetran complementar prestacions contributives i no contributives i algunes prestacions de desocupació  que permetin als seus perceptors arribar fins a la quantia de l’RGC vigent.

L’import màxim a percebre si es tracta d’una sola persona és de 564€ mensuals.

Requisits 
 • Ésser majors de vint-i-tres anys.

També tenen dret a l’RGC les persones majors de divuit anys si es troben en alguna de les situacions següents:

 • Tenir menors o persones amb discapacitat a càrrec.
 • Esser òrfenes dels dos progenitors.
 • Haver estat víctimes de violència masclista.
 • Qualsevol altra situació o circumstància que s'estableixi per reglament.
 • Estar empadronat en un municipi i residir legalment a Catalunya.

Aquest requisit no s'aplica a les dones que tenen permís de residència per reagrupament familiar i el perden com a conseqüència de divorci o separació, ni als catalans retornats.

 • Tenir residència continuada i efectiva a Catalunya durant els vint-i-quatre mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud.
 • No disposar d'una quantitat d'ingressos, rendes o recursos econòmics considerada mínima per a atendre les necessitats bàsiques, d'acord amb el llindar d'ingressos fixat per l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, durant els sis mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud. En pot ser beneficiària qualsevol persona que,  tingui ingressos inferiors al 85% de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya. Per al 2017 eren 564 € al mes en dotze pagues.
 • No ésser beneficiàries d'una prestació pública o privada de servei residencial permanent de tipus social, sanitari o sociosanitari, i no estar internades en un centre penitenciari en règim ordinari o tancat.
Tràmits 

En el cas de persones que perceben una pensió no contributiva, amb el complement de la pensió no contributiva: no han de fer cap tràmit. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies resol d’ofici i les persones reben un carta explicativa i l’import corresponent.

En el cas de persones que perceben una pensió no contributiva, sense complement de la pensió no contributiva, han d’anar sense cita prèvia, a qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana  o a Oficines d'Afers Socials i Famílies per tramitar el complement.

En el cas de persones que ja cobren la RMI: no han de fer cap tràmit i cobraran la renda garantida de ciutadania.

En altres casos; és a dir, per sol·licitar la RGC o en cas de tenir una altra pensió estatal, i voler demanar el complement, cal demanar cita prèvia a través del telèfon gratuït 900 400 012 o a través de l’assistent virtual de la pàgina web.

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut