Reserva d'habitatges adaptats protegits

Definició 

Els habitatges de protecció oficial  són aquells habitatges promoguts per organismes públics o privats, a preus baixos i en condicions avantatjoses, per tal de cobrir les necessitats socials d'habitatge. Les promocions han de comptar per llei amb una reserva del 3 % de pisos per a persones amb mobilitat reduïda.

Aquests pisos estan adaptats per tal de possibilitar l'autonomia de les persones amb discapacitat, que poden sol·licitar-los sempre que la seva situació ho faci imprescindible i acompleixen determinats requisits.

A la ciutat de Barcelona, per accedir a un habitatge de protecció oficial (públic) és requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb protecció oficial, que dóna l'opció de participar als  procediments d'adjudicacions d'habitatges de protecció oficial.

Requisits 
  • Estar empadronat a Barcelona ciutat.
  • Posseir la condició legal de persona amb discapacitat
  • Disposar d'un certificat expedit pel Centre d'Atenció a Disminuïts (CAD) corresponent acreditant la necessitat d'habitatge adaptat.
  • Complir el límit d'ingressos màxims i mínims que estableix la normativa dels habitatges amb protecció oficial per a les persones adjudicatàries d'aquests habitatges. Informació a les oficines d'habitatge o bé al web Barcelona, accions per l'habitatge.
  • No ser titular d'un dret de propietat o usdefruit de cap habitatge.
Tràmits 
  • Cal adreçar-se a qualsevol de les oficines de la xarxa d'habitatge o a l'Oficina d'informació del PMHB (Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona).
  • En el cas dels habitatges protegits de promoció privada, cal adreçar-se als promotors.
Observacions 

No existeixen ajuts específics per a adquisició d'habitatge per a persones amb discapacitat.

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut