Reserva d'habitatges adaptats protegits

Definició 

Els habitatges de protecció oficial  són aquells habitatges promoguts per organismes públics o privats, a preus baixos i en condicions avantatjoses, per tal de cobrir les necessitats socials d'habitatge. Les promocions han de comptar per llei amb una reserva del 3 % de pisos per a persones amb mobilitat reduïda.

Aquests pisos estan adaptats per tal de possibilitar l'autonomia de les persones amb discapacitat, que poden sol·licitar-los sempre que la seva situació ho faci imprescindible i acompleixen determinats requisits.

A la ciutat de Barcelona, per accedir a un habitatge de protecció oficial (públic) és requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb protecció oficial, que dóna l'opció de participar als  procediments d'adjudicacions d'habitatges de protecció oficial.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut