Subvenció de productes farmacèutics exclosos de la Seguretat Social

Definició 

La Direcció General de Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia ofereix un llistat actualitzat de medicaments exclosos de la prestació farmacèutica en el Sistema Nacional de Salut.

En determinats casos, i d’acord amb els requisits establerts, el CatSalut pot autoritzar excepcionalment el reintegrament de l’import de medicaments o productes sanitaris no inclosos en la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut, com els bolquers per a majors de quatre anys o els productes per a la cura de la pell.

Requisits 
  • Les persones amb discapacitat poden gaudir d'aquesta subvenció, que es dona quan es tracta de medicaments prescrits per un metge o metgessa del sistema sanitari públic amb eficàcia provada i  imprescindibles per al tractament del pacient, sempre que no es disposi de cap altra opció terapèutica en l’àmbit del finançament públic.
Tràmits 
  • Cal tramitar la sol·licitud a través de la Unitat d’Atenció al Ciutadà del CAP o a Unitat d’Atenció al Ciutadà de la Regió Sanitària de referència.
  • Cal presentar la sol·licitud i els documents que es requereixen. Un cop aprovat l’expedient, primer s’han de pagar els productes, presentar factura a la Unitat d’Atenció al Ciutadà del CAP i el CatSalut retorna una part de l’import.
Observacions 

Els ajuts es concedeixen en funció del règim d’aportació i dret a la prestació farmacèutica que tingui reconeguts la persona assegurada.

La Resolució de 2 de desembre de 2013 estableix el procediment establert per a aquest reintegrament excepcional i crea la Comissió de Farmàcia Excepcional del CatSalut per tal de valorar les sol·licituds presentades.

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut