Valoració de la dependència

Definició 

L'ajut a l'autonomia i a l'atenció de les persones en situació de dependència consisteix en tres tipus de prestacions econòmiques:

  • Prestació econòmica vinculada al servei. Les prestacions vinculades a un servei residencial privat (PEV) només estan contemplades per a persones valorades amb grau II i III de dependència.
  • Prestació econòmica per a la cura en l'entorn familiar i ajuda a cuidadors no professionals.
  • Prestació econòmica d'assistència personal

El sistema per a l'autonomia i l'atenció a la dependència es constitueix amb l'objectiu de promoure l'autonomia personal i garantir l'atenció i la protecció de les persones en situació de dependència. 

Una persona dependent és aquella que amb caràcter permanent per raons de l'edat, la malaltia o la discapacitat, lligades a la falta d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, precisa de l'atenció d'altres persones per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària o d'altres ajudes per a la seva autonomia personal.

 

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut