Valoració de la dependència

Definició 

El sistema per a l'autonomia i l'atenció a la dependència es constitueix amb l'objectiu de promoure l'autonomia personal i garantir l'atenció i la protecció a les persones en situació de dependència. Una persona dependent és aquella que amb caràcter permanent per raons de l'edat, la malaltia o la discapacitat, lligades a la falta d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, precisen de l'atenció d'altres persones per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària o d'altres ajudes per a la seva autonomia personal.

L'ajut a l'autonomia i a l'atenció de les persones en situació de dependència consisteix en tres tipus de prestacions econòmiques:

 • Prestació econòmica vinculada al servei. Les prestacions vinculades a un servei residencial privat (PEV) només estan contemplades per a persones valorades amb grau II i III de dependència.
 • Prestació econòmica per a la cura en l'entorn familiar i ajuda a cuidadors no professionals
 • Prestació econòmica d'assistència personal
Requisits 
 • Trobar-se en situació de dependència en algun dels graus establerts
 • Residir al territori espanyol i haver-ho fet durant els 5 anteriors, dels quals 2 hauran de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud
Tràmits 
 • La sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència es pot realitzar als centres de serveis socials o a l'àrea bàsica de salut i a través de la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i del Departament de Salut (si està ingressat en un centre, adreçant-se a la direcció o al servei de treball social del mateix centre).
 • El lliurament de la sol·licitud juntament amb la documentació requerida es pot realitzar al registre més proper del domicili (serveis territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ajuntaments, consells comarcals i altres) o als serveis socials d'atenció primària.
 • En el termini de 3 mesos a partir de l'entrada en el registre de les sol·licituds, es realitzen visites al domicili dels beneficiaris per fer les valoracions funcionals i la proposta d'informe de dependència per part dels serveis de valoració de dependència. Posteriorment es rep la notificació de la resolució i els serveis socials d'atenció primària, aplicant el seu criteri professional i la disponibilitat de recursos, lideren el procés de decisió conjunt (amb la persona-família) respecte a quines actuacions són les més adients per afrontar la situació de dependència.
Observacions 

El reconeixement oficial de la situació de dependència en algun dels graus establerts és un requisit bàsic per accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència. En aquest sentit, la Llei reconeix els següents graus que queden coberts per l’esmentada Llei:

 • Grau I. Dependència moderada (De vint-i-cinc a quaranta-nou punts al BVD).
 • Grau II. Dependència severa (De cinquanta a setanta-quatre punts al BVD).
 • Grau III. Gran dependència (Igual o major a setanta-cinc punts al BVD).

El barem de valoració de la dependència (BVD) és l'instrument que fa servir el col•lectiu de professionals acreditats per determinar les situacions de dependència moderada, severa i gran.

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut